Smedjebacken/Torrbo

  • SR-P4 Intervju 2018-05-28, Avloppsutredning: Ingen tvångsanslutning- Avloppsutredning: Ingen tvångsanslutning Utredningen om hur kommunerna ska hantera de enskilda avlopp som fungerar dåligt har nu räckts över till regeringen. I Sverige finns det runt en kvarts miljon enskilda avlopp som inte lever upp till reningskraven och över hela landet har det uttryckts protester mot att dessa ska tvångsanslutas
  • DT: Hundratals i protest mot tvångsanslutning- Kommentar till Harri Sternljungs artikel i DT onsdag den 16 maj 2018 med rubriken: ”Hundratals i protest mot tvångsanslutning”. Artikel avslutas med att WBAB:s ordförande Ingemar Hellström hävdar att inga fastighetsägare har fördrivits​ från sina fastigheter. Vet inte vad Ingemar Hellström vill kalla det, men fastighetsägare vid Lillänget sålde sin
  • Torrbo: Va bulletin den 15 maj 2018- Hej alla i VA soppan! Pust och stånk i den extrema vårvärmen! Vi håller VA grytan kokande och ytterligare ett möte med Fredrik Rönning har gått av stapeln, (den 9 maj 2018). Utifrån en diskussion med Peter Ridderstople kom vi fram till att det kunde vara av värde att fortsätta
  • Torrbo:VA Bulletin den 4 maj 2018- Hej igen! Hoppas allt är bra och att vårkänslan kan infinna sig  på djupet! En del av er var ju närvarande vid vårt möte med inbjudna politiker, men tyvärr så saknades många från byarna. Fanns i alla fall representant från Lernbo, Sörbo, Gubbo, Stimmerbo, Torrbo, Lillänget och Fanrö. Skralt med
  • Inbjudan till möte med kommuninnevånare, Torrbo/Stimmerbo bygdegård, 24 april 2018- Gällande kommunens tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp. Torrbo/Stimmerbo bygdegård. Den 24 april 2018 klockan 19:00 Inbjudan omfattar alla som har ett politiskt uppdrag inom Smedjebackens kommun och då som ledamot eller, ordförande/resp. vice i miljö och byggnämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Huvudsyftet med vårt möte är att vi vill överlämna
  • Mark och Miljödomstolen har prövat målet i Smedjebacken/Torrbo. Inga rekvisit uppfyllda, kommunen får rätt att missbruka LAV- MMD har prövat målet i Smedjebacken/Torrbo där de boende där ville att Länsstyrelsen skulle förelägga kommunen att dra tillbaka sitt beslut enligt 6 § LAV. Domstolen konstaterar att kommunen beslutat om VO utan att miljöskäl har påvisats, men ger ändå Länsstyrelsen rätt eftersom §51 LAV bara gäller när kommunen undanlåter sina
  • LRF: Miljödomstol: Omöjligt överklaga nya Va områden- I en dom i går gav mark- och miljödomstolen länsstyrelsen i Dalarnas län rätt och tio fastighetsägare fel i ett avgörande som handlar om tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. Fastighetsägarna ville att länsstyrelsen såsom tillsynsmyndighet skulle förelägga kommunen att besluta att ett nytt VA-område inte längre
  • Smedjebacken/Torrbo: Upprop till möte och protestlistor- I Smedjebacken samlades man i bygdegården 12 feb. Inbjudan, som ett upprop,  skickades ut om mötet. På mötet delades  protestlistor ut , som också skickats som mail. Deltagarna ombads att skriva ut egna listor och be släkt, vänner och bekanta att skriva under
  • Bullentin Smedjebacken/Torrbo med omnejd- Veckorna slinger iväg och VA problemet består. I Smedjebackens kommun trampar man på i ullstrumporna och tar beslut i miljö och bygg om nya verksamhetsområden. Om detta beslut tagits i kommunfullmäktige gällande Österbo vet jag inte och men det finns rykten om att ärendet bordlagts. Nåväl, – fredagen den 10
  • Bullentin Smedjebacken/Torrbo med omnejd- God Jul i stugan! (VA Bulletin den 23 december 2017) Nu är vi där, dan före dopparedagen och summerar vi detta år som är fyllt av händelser omkring VA problematiken. Konstigt nog har vi tvingats att föra en kamp mot dessa människor som ska företräda oss i en s.k. demokrati.

Utsläpp från Smedjebackens reningsverk

Reningsverket kan ha begått miljöbrott,  artikel i Dalatidningen 2017-05-19

Det som släpps ut från de områden i Torrbo som skall anslutas till det kommunala reningsverket, läcker inte ut till sjön Barken. Men stugägarna skall anslutas till det kommunala reningsverket, med hänvisning till att annars så kommer sjön Barken att gödas för mycket av deras utsläpp.

Samtidigt så läcker reningsverket i Smedjebacken ut för 1000 personer rakt ut i sjön i samband med en renovering som blivit akutåtgärder. Visserligen har man tillstånd till en del av dessa utsläpp, men när man från kommunen svarar att dessa utsläpp är marginella och att sjön Barken ändock är undergödd, så är dubbelmoralen klart lysande.