Sakkunskap

Artiklar, nyheter:
Markretintionen är effektiv och säker och bör gärna användas som metod då det gäller små avlopp på landsbygden.

Lunchmöte för riksdagsmän, nov 2017. 
Förklaring till bilden med stapeldiagrammet med de totala näringsutsläppen.

Fosforn från enskilda avlopp fastnar till stor del i mark och når aldrig vatten och därför är det oftast helt bortkastat att ställa krav på fosforrening.
På uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten har det genomförts en studie om just om hur man kan tillvarata/bedöma markretention vid val av lokalisering och teknik för enskilda avlopp.
Remissyttrande Havs- och vattenmyndighetens rapport,
Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys. M2016/02191/Nm

 
Remssyttrandet visar att gödande ämnen från små avlopp i normalfallet endast når recipienter om de har direktutsläpp eller ligger mycket nära utströmningsområde. Detta då fosfor effektivt imobiliseras under transporten i mark. Studien och de slutsatser som förs fram, se bifogat är sprängstoff i debatten och för myndigheterna mycket besvärande. Havs och Vattenmyndigheten har ju länge och 
effektivt spridit myten om att enskilda avlopp är stora miljöbovar (tex att de ”släpper ut lika mycket som kommunala reningsverk”). De har också genom sin vägledning bidragit till att kommuner idag ställer ibland helt onödiga och ofta extremt dyra krav på åtgärder för enskilda avlopp. Myten om de enskilda avloppen som stora miljöbovar bidrar också till att kommuner med stöd av §6 LAV tvingar in FÄ (fastighetsägarna) i kommunala system, system som inte sällan är betydligt sämre vad gäller skydd och resurshushållning. 
Rapporten har HaV läst och granskat, men man vill inte godkänna rapporten.
Vill 
HaV mörka informationen i rapporten?
2018-01-28:
Det verkar som om HAV även fortsättningsvis vill mörka vetenskaplig forskning.
Se följande artikel: Forskare och myndigheter inte överens om avloppsfrågan.

Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större krav på kommunala avlopp kan ju inte hävdas förrän de genomförts.
Även EU har ju bedömt att svenska reningsverk inte uppfyller kraven på god rening. Senast träffade EU regeringen i slutet av januari för att diskutera förbättringar på området.
Se artikeln:  Sveriges avloppsrening döms ut, hundratals miljoner i EU böter hotar. (mer info under fliken TV, radio, tidningar, artikel artikel 2017-11-24)

Det är ju inte bara ”bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder”. Det är fullt  fungerande markbäddar/infiltrationer och slutna septiktankar som dömts ut.

OM dessa är olagliga så är det fel på lagen som snarast måste ändras för fortsatt tilltro till vårt rättssamhälle.

Av remissvaren på rapporten ovan så har av 11 svar, 10 gett klart godkänt medan det från KTH helt underkänner rapporten och anser att den absolut inte ska publiceras. Svaret från KTH är signerat av dess rektor och utarbetat av Gunno Renman. Gunno saknar relevant biologisk kunskap.  Dessutom är det i vetenskapliga sammanhang regel att man anger ev. intressekonflikter med det man skriver om. Gunno har detaljerat listat KTH:s specialiteter, uppenbarligen för att ge intryck av att svaret ska väga tungt, men nämner inte sin intressekonflikt såsom ekonomiska intressen i avloppsreningssystem.
Han anser att all rening sak ske i avloppsreningssystemet. Denna del är bortdefinierad och rapporten handlar om vad som händer EFTER avloppsreningssystemet.
Rektorn rektorn på KTH är ombedd om en förklaring för hur de ser på objektivitet och jäv när de skickar remissvar.

Som alltid i heta frågor står det mycket pengar på spel, en stor branch som vill sälja eller bygga minireningsverk, pumpstationer och ledningar och därför vill man gärna bibehålla myten om små avlopp som miljöbovar.

Likaså vill gärna kommuner överta sjönära fritidshusområden och göra om till permanentboende. Genom nuvarande tolkning av LAV får man nuvarande fastighetsägare att betala för hela infrastrukturen i form av va och ibland för vägar och belysning. Att de sen inte har råd att ha kvar fritidshuset eller att bo kvar i området är oväse
ntligt.  

2017-10-11
HaV går idag ut med nyheten att utsläppen av fosfor och kväve från land idag, är på samma låga nivå som på 1950-talet. Rapporten Tydligare regler för små avloppsanläggningar med konsekvensanalys är interngranskad på HaV och funnen ”gedigen och vederhäftig”. Detta tyder på att det finns krafter inom Hav som vill tona ned de enskilda avloppens betydelse för övergödning.

WRSs remissvar på ny föreskrift små avlopp. Remissvar 20170430 pr (1)
Svaret ger ett konkret förslag på hur myndigheten bör kravställa (se kravspecifikation för grundskydd). Den föreslår också att Naturvårdsverket blir nationell myndighet för all avloppsverksamhet, såväl stora som små anläggningar.

 

Ytterligare länkar:

Havs och vattenmyndigheten styr regelverket kring små avlopp och ger ut mängder med riktlinjer och publikationer och köper forskning kring sitt område.

Sök på publikationer t ex för dokumentet Verktyg för bättre vatten, miljökvalitetsnormer.. 

Ex: Åtgärder för bättre vatten/Åtgärder för kommuner

 

vaguiden.se
VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

(Anm: VA gudien riktar sig till företag och myndigheter och tar betalt för sina tjänster utgående ifrån företagets och kommuners storlek. Kostnaden är avsevärd, vilket gör att enskilda som vill kunna mer och vill få information inte har råd att skaffa sig ett medlemsskap)

vaplaneringsguiden.se.  Är en del av va-guiden.

Avloppsguiden
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.

mikrobiologi-i-markbaserade-anlaggningar.
Filmen handlar om markens egen reningsförmåga och om mark och infiltrationsbäddar.
Fundera på om ni verkligen är de stora nedskitarna av Östersjön och Mälaren.
Stor satsning på rent hav.
Det krävs kraftfulla insatser för att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden….

Konferenser

Nationell konferens : vatten, avlopp, kretslopp i Gävle 21-22/3 2018 

Utbildningar

Reflektioner från utbildning om § 6 LAV den 12:e september

 Div konsultfirmor

(Anm: Webredaktören har enbart fångat upp dessa firmors namn, ej undersökt och utvärderat. )

GemVA (Gemensamt Vatten & Avlopp) är en medlems- och serviceorganisation för alla som har, funderar på att bygga eller är i planeringsfasen för att skaffa gemensamhets­anläggningar för vatten och/eller avlopp.

Det kan handla om sommarvatten eller vatten året runt, dricksvatten, avloppsvatten eller vatten för andra ändamål.