Sakkunskap

Artiklar, nyheter:
 • Infiltrations och markbäddar, fosforutsläpp, skyddsnivåer, läckande va system i städerna- Hej! (Kommentarer av Lars Hylander av nedanstående mail av Anders Segerberg till Ulf Svensson ang en artikel i SVD) I tillägg till humanrelaterat P från läckande avloppsledningar som Anders beskriver nedan så läcker P från avloppsverkens slam som används för att täcka deponier, vägslänter och andra grönområden. Denna P anges som diffusa utsläpp,
 • Svenskt Vatten- Vattenvisionen- Svenskt Vatten har tagit ett initiativ att samla ”branchen” i en nåt man kalla Vattenvisionen. WRS blev inbjudna att ge synpunkter. Jag tillsammans med några av mina yngre kolleger skrev i hop detta. Hälsningar Peter   Politikerförslag (små)avlopp M Gardfjell 2018-02-11 190228_WRS förslag på korrigeringar och förbättringar av vattenvisionen WRS
 • Brev: Svar på debattinlägg av Ulf Svensson i Dalademokraten: Planverket Revivval är en bra ide.- Kommentar till: Dalademokraten- Debatt /Va branschen : Orenat vatten blir ett allt större hot. Dalademokraten- Debatt/ VA-branschen: Orenat vatten blir ett allt större hot   ”Planverket revival är en bra ide”. Brist på helhetssyn kring mark och vattenresurser är ju ett av grundfelen i dagens sk miljöarbete. Detta gäller inte
 • Brevväxling Lars Hylander – Hav- Retention i modeller 6 May 2019  21:11  22 KB From:  Kungsgården To:  ’Peter Ridderstolpe’, ’anders segerberg’ (4 more) Nedan mejlväxling som återigen bekräftar att HaV ljuger när de hävdar att markretention beaktas. Det man beaktar är retention i ytvatten (vattendrag och främst i sjöar, dammar etc). Intressant med artikeln Peter hittade att utsläppsmålen satts för
 • Är HaV ensamt på att tro på kommunala reningsverks förträfflighet. Så verkade det på VAK konferensen i Borås- På Sveriges nationella Vatten och avloppskonferens (VAK) i Borås för några år sen fick alla deltagarna rösta på några aktuella frågor genom att hålla upp ett rött eller grönt papper. En av frågorna var huruvida kommunala avlopp alltid är bättre än små? Nästan alla röstade rött, dvs nej. Undantaget var
 • VA-Guiden/ Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje- Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje Av Marie Strand 2 maj, 2019 Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp väcker starka känslor. Sveriges radio P4 Stockholm lyfter fram frågorna i Norrtälje kommun och allmänheten diskuterar via Facebook. De drabbades perspektiv I inslaget får man höra om krav på anslutning till kommunalt vatten och
 • Industiellt jordbruk, avlopp, slamhantering och enormt höga energibehov- Vi bör starta med klimatboven #1 Industriellt Jordbruk … gör vi rätt här försvinner avloppen, ”slamhantering” och otroligt högt energibehov While most people think of the burning of fossil fuels as the primary driver of pollution, data point to industrial agriculture as the greatest contributor of greenhouse gas emissions. An estimated 44% to
 • Köping-Magazin24/ HaV:s underlag för tillsynskampanjen av små avlopp baseras på tyckande- Replik från författare till forskningsrapport. Den 17 april publicerade Magazin24 en replik från Ann Lundgren, enhetschef på Hav- och vattenmyndigheten, i papperstidningen. I den berörde hon en forskningsrapport signerad Peter Ridderstolpe och Lars Hylander. Nu replikerar författarna…….
 • Brev/ Värdefull fosfor från enskilda avlopp blir oanvändbar om dessa avlopp ansluts till våra reningsverk- Enligt en banbrytande undersökning hos SLU har slamfosforn mycket låg tillgänglighet för växter i jordbruket. Det beror på att reningsverken avsiktligt gör fosforn hårt bunden vid exv järnkemikalier. Just cirkulationen av växttillgänglig fosfor har varit det viktigaste argumentet för slamspridningen. Och med ”risk/nytta” tänkande har spridningen av miljögifter, plast, radioaktivitet,
 • Remisssvar HAV, Lars Hylander- Tack Peter. Bifogar mitt remissvar där jag plankat det mesta från WRS:s svar, med tillägg att även sociala aspekter måste beaktas. Lade även till problematiken med POP som PCB, Dioxiner m fl, där både små liksom kommunala avlopp har stora utmaningar, även om mindre problem i små avlopp där man
 • Remissvar HaV/WRS-Peter Ridderstolpe- Så här blev vårt remissvar till HaV angående ny vägledning. Vi menar att HaV borde inrikta sig på att ge enskilda avlopp grundläggande skydd för hälsa. miljö och en sund resurshushållning istället för att ensidigt fokus på ytvatten, övergödning och MKN, eftersom detta resulterar i dyra och ofta helt meningslösa
 • Lösenordsskyddad: Brevväxling Hav och forskare/expert ang namninsamlingens text om att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder.- Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Fosforfällor- Avloppsguiden ger råd-  Se länk: Kompletterande fosforrening Denna systemlösning handlar om två sätt att komplettera en markbaserad rening så att den renar mer fosfor. Kemiska fällning och fosforfilter.  
 • Formasmöte 2019-04-08. Studier av retention av fosfor i mark ur ett mycket snävt perspektiv.- Vi som var på Formas möte i måndags erfor hur man nu ska studera retention i mark ur ett mycket snävt perspektiv. Endast tre experter som sedan tidigare samarbetar och gör uppdraget för egen akademisk meritering. Ingen från Norge som sedan länge arbetat med frågorna, ingen utanför Uppsala/Sthlm/V-ås-regionen. Kjell Ivarsson
 • Forskarstudie om markens mättnadsgrad av fosfor visar att efter 50 år är inte marken mättad- Fick ett mail om en forskarstudie utförd i Canada: ”Vad gäller markens mättnadsgrad så passar jag på att informera om den här studien som förvisso rör skyddszoner men som visar att även efter 50 år så är marken inte mättnad.” Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff Data
 • Formas bjuder in till rådgivande möte/Markretention av fosfor- hur betydelsefull är den?-   Markretentionen av fosfor – hur betydelsefull är den? Formas bjuder in till rådgivande möte Enskilda avlopp kan bidra till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och hav. Men på avloppsvattnets väg från anläggningen till mottagande ytvatten hålls en del av näringsämnet fosfor kvar i marken. Frågan är hur effektiv denna
 • Lösenordsskyddad: Hav slingrar sig så att de slår knut på sig själva. Då gör kommunerna som de vill- Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Föredrag för riksdagsledamöter från KD, M och SD av Lars Hylander- Hej! Bifogar min presentation,Hylander_små avlopp fosfor o smitta 13 mars 2019.ppt, jag föredrog i riksdagen idag. Många tack till Peter för att jag fick använda ett par tydliga bilder. Ett antal ledamöter  inbjudna och ett tiotal Riksdagsmänn från KD, M o SD lyssnade mycket aktivt och var chockade över myndigheternas
 • HAVs nya vägledning ang små avlopp, Ger den någon vägledning till den enskilde inspektören?- Vore bra om så många av oss orkar läsa och nagelfara HaV.s nya vägledning (som Mats refererar till). Jag har inte orkat titta på den än, men tror att den ger dålig (ingen) vägledning kring de viktiga frågorna som Arne tar upp. De duger inte att nationell myndighet lämnar allt
 • Markretention av fosfor- hur betydelsefull är den? Brevväxling mellan HAV, Mats Svensson och Arne Gunnarsson- Efter att du läst nedanstående denna länk där du finner HAVs vägledning Se även kommentar till detta och Katrineholms agerande då de inte anser sig få vägledning av Hav. _____________ Mail från Arne Gunnarsson med kopia till va-i-tiden. Hej alla ”skitgubbar”.  Jag har åter igen haft lite brevväxling med Havs-
 • Brevväxling mellan HAV och Arne Gunnarsson, styrelseledamot i Landsbygdspartiet- Se även tidigare dialog mellan Arne Gunnarsson och Mats Svensson/Hav.    Dialog mellan Arne Gunnarsson, fastighetsägare i Markaryd (medlem i styrelsen för landsbygdspartiet) och Mats Svensson Hav. Mer info om Lpo kan du få på www.landsbygdspartiet.org. Från: Arne Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com> Skickat: den 1 mars 2019 13:25 Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se>; Ämne:
 • Ny bok/ Enskilda avlopp och kommunernas myndighetsutövning, Roland Ekstrand- Roland Ekstrand har samlat på sig erfarenheter om kommunernas myndighetsutövning angående  enskilda avlopp och har nu givit ut en bok : Kommunernas myndighetsutövning i fall med enskilda avlopp.  Som tidigare kommunalråd i Värmdö, så vet Roland hur politiker agerar och tänker. Roland har arbetat med många fall runt om i
 • Långt under gränsvärdena. Ändå tvingas Micke till anslutning till VA- Den mängd organiska substanser som en person ger upphov till per dag enligt beräkningsmodell pe/d, är proportionerlig till övriga föroreningar som fosfor och kväve. Därför mäts mängden organiska substanser i vatten under en mätperiod på 7 dygn (BOD7) för att ge ett mått på antalet personekvivalenter. I Sverige definieras en
 • Ljungby/ Kommunen hållit informationsmöte- Håller man sig till sanningen?- Mail från en åhörare: Kommunen höll ett informationsmöte om den nya överföringsledningen som kommunen hade ihop med Vägverket som ska delfinansiera en cykelväg som ska dras ovanför ledningen.   Några saker jag reagerade på var inledningen där kommunens representant säger: vi måste komma ifrån det här med infiltrationsanläggningar; framtida högre
 • Naturvårdsverket/ Ifrågsättande av fältundersökning P i slam 1995- Din fältundersökning P i slam 1995 7 januari 2019  13:41  63 KB Från:  svenning@ericsson.ms Till:  anna-lena.carlsson@naturvardsverket.se Hej Anna-Lena Och en god fortsättning inför 2019. Jag har läst igenom din fältstudie rapport. i Slutsatsen så anges : ” Andelen fosfor i slamfraktionen 30%. Samt konstaterandet att tidigare litteratur-redovisningar anger en avsevärt lägre andel än 30
 • Studier i norra USA och Canada stöder slutsatserna i retentionsrapporten att fosfor fastnar i mark.- ScopeNewsletter 2006. Här finns sammanställningar från över tjugo tunga referenser som bekräftar slutsatsen i retentionsrapporten, nämligen att fosfor fastnar i mark och att endast en liten del av tillförd fosfor till anläggning i normalfallet når ytvatten.  Många av de refererade studierna har utförts i Kanada eller norra USA, dvs i
 • WRS: Remissvar på ”Hållbara vattentjänster”- Synpunkter på Betänkande av utredningen om hållbara vattentjänster; SOU 2018:34
 • Vattenmyndigheten/ Åtgärder för bättre vatten/Åtgärder för kommuner- Åtgärder för kommuner Kommunerna har 8 åtgärder i åtgärdsprogrammet
 • Hur mycket fosfor kan fastläggas i en infiltrationsbädd?- Hur mycket fosfor kan fastläggas i bädden (dvs den omättade zonen) Volym: 30m3 *1 m = 30m3 Massa: 30*1,5 (jordens densitet)= 45 ton Inbindningskapacitet: 350 g/ton (normalt för jord i Sverige)=> 0,350 x 45= 15 kg Det betyder att all P binds in under 15 år,  eller (vilket är mer
 • Brev till SLU: Som enda part i SMED, som kan bedöma markbehandlingseffekten måste denna rapport göras om.- Hej Elin   Jag och många med mig är mycket upprörda över SMEDs s.k. redovisning av små behandlings-anläggningars ”utsläpp” DEBATT | MILJÖPÅVERKAN ”303 ton fosfor och 3 133 ton kväve släpps ut varje år från småskaliga avloppsanläggningar, enligt en ny rapport från Smed (Svenska MiljöEmissionsData).”  SLU borde ju om några vara medvetna om
 • Det råder balans i vattnet när andelen kväve är 7 gånger mer än fosfor- Det råder balans i vattnet när andelen kväve är 7 gånger mer än fosfor (VATTEN 63 193-208 Lund 2007). Minskar andelen kväve så växer cyanobakterierna till och de använder kvävet som finns i luften för att återställa balansen. Cyanobakterierna lever en vecka och när de dör så faller de till
 • Succé när alla partier utom ett kom på VA-föreläsning hos drabbade Roland- ”En succé”. Så sammanfattar fiskaren Roland Karlsson i Lilla Sandviken föreläsningen i onsdags, där VA-experten Peter Ridderstolpe inbjudits för att föreläsa för kommunens politiker. Ett minireningsverk för 20 hushåll skulle bli betydligt billigare för de boende i Lilla Sandviken i Dåvö, säger Roland Karlsson och visar den infiltrationsanläggning som redan
 • Föredrag 20180613, Peter Riddertolpe, Uthålligt VA vid Norr Mälarstrand och Köping- Föredrag av Peter Ridderstolpe hållet hos Roland Karlsson i La Sandviken/Dåvö, Köping: Uthålligt VA vid Norr Mälarstrand och Köping, Peter R 20180613
 • GP, Politikerna måste ta avloppsfrågan på allvar- DEBATT Landsbygdens folk väntar på politikernas svar om avloppsfrågan. En tillsynes ”liten” fråga för stadsplaneringen i Sverige men som kan få stora konsekvenser om svaret uteblir – både politiskt och privat för människor som tvingas lämna sina hem, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers Arkitektur. Enskilda avlopp på
 • SVT Nyheter Västernorrland: ”Jakten på enskilda avlopp är en felsatsning”- Kommunernas jakt på enskilda avlopp är ett slag i luften och felaktig, det menar en forskare med mångårig erfarenhet av studier kring avloppssystem. Att enskilda avlopp underkänns vid kommunernas inspektioner är mera regel än undantag. I Sollefteå kommun med omkring 3000 enskilda avlopp räknar man med att 80 procent av
 • Svensk forskning visar: Fosfortrender i svenska vatten- mängden fosfor i svenska vatten avtar.- Nedanstående har jag fått ifrån Peter Ridderstolpe, och det är en sammanfattning av de diskussioner Peter haft med de forskare som står bakom forskningsrapporterna och Sten Åke Carlsson, Vattenresurs AB. Här är mycket intressant information om fosfortrender i svenska vatten. Det är tidigare känt att fosforhalterna i inlandsvatten har varit stadigt
 • Retentionsrapporten till Hav, Intervju med författaren. Fastighetsägare tvingas åtgärda avloppen i onödan- Lyssna på intervjun av en av författarna till retentionsrapporten. Markretentionen är inte medtagen i beräkningsgrunderna för Havs regelverk om små avlopp 2006. De stora utsläppen från små avlopp som har räknats fram och lett till rekommendationerna som kommunernas inspektörer använder baserar sig på att avloppet i stort sett orenat påverkar
 • P4 Södermanland: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan- Lyssna på inslaget: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan. Är reglerna verkligen riktiga? Skall verkligen markbäddar dömas ut för att de är några decennier gamla. Ja kräver regelverket 2006. Men forskarrapporten om markretention visar att markens egen förmåga att fånga avloppets ämnen fungerar. Gräver vi bara ner pengarna i
 • Den statliga utredningen börjar bli klar. Enskilda och mindre lösningar är en rekommendation för landsbygden.- Läs Anders Grönwalls facebooksida och hur det går med den statliga utredningen.  14 april: ”Kära Facebookvänner som följer Utredningen om hållbara vattentjänster. I veckan skickade vi ut texterna till vårt betänkande för en sista granskning av våra experter. Vi närmar oss slutet. Och vårt betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” finns
 • Havs och Vattenmyndigheten- HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar Havsvatten myndigheten har gjort en sammanställning kring frågan om små anlopp, här finns mycket att fundera över. Axplock av publikationer: Sötvatten 2017. Se sid 30 ff ang mälarens miljögifter.
 • HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar- I LRF:s artiklar ”Jakten på enskilda avlopp onödig” och ”HaV ville inte publicera rapporten” finns flera felaktiga påståenden som Havs- och vattenmyndigheten vill bemöta.  Den senaste tiden har flera artiklar, och även inlägg i sociala medier, spridits från LRF Västra Sverige. Artiklarna och inläggen handlar om hur HaV arbetar med
 • Retentionsrapporten och sammanställning av remissvaren: Brevväxling mellan Havs och vattenmyndigheten och en av författarna till retentionsrapporten.- Från: Lennart Sorby [mailto:lennart.sorby@havochvatten.se] Skickat: den 6 mars 2018 11:01 Till: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com> Ämne: SV: Retentionsrapporten och sammanställning av remissvaren Hej, Det är riksdagen och regeringen som beslutar om vem som ska pröva små avloppsanläggningar och vilka grundläggande krav som ska gälla. Därefter tolkar varje myndighet (kommun) vad och hur de ska besluta. HaV
 • Naturhuset i Saltsjöbaden- Anders Jag var delaktig i det s.k. Naturhuset i Saltsjöbaden som arkitekten Bengt Warne och en tidigare chef för FOA, Hugo Larsson, var med och byggde. Min mor släppte till tomten i Saltsjöbaden och där byggdes ”Naturhuset” i slutet av 1970 talet:  https://www.ecorelief.se/startsida/naturhus Jag var konsult fast lite på avstånd då jag
 • KTH anmäld för jäv, HAV vägrar sammanställa och utvärdera remissvaren- Gunno Renman är anmäld för jäv samt brister i remissvaret. Bedömning av KTHs remissvar jan 2018 har KTH nu skickat till Gunno Renman för svar. (Anm: En kommentar jag fick när jag skrev in detta inlägg, var att en lantbrukare som använt vanlig träflis i filter för avlopp med mycket goda
 • Lite lekmannamässiga funderingar kring fosforutsläpp- Utgående ifrån mina (webbansvarigs) kunskaper om fosforutsläpp så sammanställde jag utsläppen för Köpings reningsverk, sedimentlagrens utsläpp från Mälaren och våra utsläpp från enskilda avlopp. Se:  Är kommunalt reningsverk verkligen bättre för miljön än småskaliga lösningar? Eller:  Idag skiter vi inte i Mälaren , skall vi göra det sen? Jag konstaterade
 • Framtiden stavas kretslopp: Stuguppror i Orsa vinner laga rätt till eget VA-system!- Förnuft, samlad kraft med kloka människor med kunskap och en vilja av stål kan ge fantastiska resultat, tvivla aldrig på det. Det är ett gäng Orsabor i Dalarna ett bevis på. Allt sedan Johan gjorde ett besök hem till uppfinnaren och entreprenören Carl Lindström för några år sedan och vi fick en
 • Hav fortsätter dölja vetenskaplig forskning, remissomgång till jävig på KTH?- Det verkar som om HAV även fortsättningsvis vill mörka vetenskaplig forskning. Se följande artikel: Forskare och myndigheter inte överens om avloppsfrågan. Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större
Markretintionen är effektiv och säker och bör gärna användas som metod då det gäller små avlopp på landsbygden.

Lunchmöte för riksdagsmän, nov 2017. 
Förklaring till bilden med stapeldiagrammet med de totala näringsutsläppen.

Fosforn från enskilda avlopp fastnar till stor del i mark och når aldrig vatten och därför är det oftast helt bortkastat att ställa krav på fosforrening.
På uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten har det genomförts en studie om just om hur man kan tillvarata/bedöma markretention vid val av lokalisering och teknik för enskilda avlopp.
Remissyttrande Havs- och vattenmyndighetens rapport,
Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys. M2016/02191/Nm

 
Remssyttrandet visar att gödande ämnen från små avlopp i normalfallet endast når recipienter om de har direktutsläpp eller ligger mycket nära utströmningsområde. Detta då fosfor effektivt imobiliseras under transporten i mark. Studien och de slutsatser som förs fram, se bifogat är sprängstoff i debatten och för myndigheterna mycket besvärande. Havs och Vattenmyndigheten har ju länge och 
effektivt spridit myten om att enskilda avlopp är stora miljöbovar (tex att de ”släpper ut lika mycket som kommunala reningsverk”). De har också genom sin vägledning bidragit till att kommuner idag ställer ibland helt onödiga och ofta extremt dyra krav på åtgärder för enskilda avlopp. Myten om de enskilda avloppen som stora miljöbovar bidrar också till att kommuner med stöd av §6 LAV tvingar in FÄ (fastighetsägarna) i kommunala system, system som inte sällan är betydligt sämre vad gäller skydd och resurshushållning. 
Rapporten har HaV läst och granskat, men man vill inte godkänna rapporten.
Vill 
HaV mörka informationen i rapporten?
2018-01-28:
Det verkar som om HAV även fortsättningsvis vill mörka vetenskaplig forskning.
Se följande artikel: Forskare och myndigheter inte överens om avloppsfrågan.

Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större krav på kommunala avlopp kan ju inte hävdas förrän de genomförts.
Även EU har ju bedömt att svenska reningsverk inte uppfyller kraven på god rening. Senast träffade EU regeringen i slutet av januari för att diskutera förbättringar på området.
Se artikeln:  Sveriges avloppsrening döms ut, hundratals miljoner i EU böter hotar. (mer info under fliken TV, radio, tidningar, artikel artikel 2017-11-24)

Det är ju inte bara ”bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder”. Det är fullt  fungerande markbäddar/infiltrationer och slutna septiktankar som dömts ut.

OM dessa är olagliga så är det fel på lagen som snarast måste ändras för fortsatt tilltro till vårt rättssamhälle.

Av remissvaren på rapporten ovan så har av 11 svar, 10 gett klart godkänt medan det från KTH helt underkänner rapporten och anser att den absolut inte ska publiceras. Svaret från KTH är signerat av dess rektor och utarbetat av Gunno Renman. Gunno saknar relevant biologisk kunskap.  Dessutom är det i vetenskapliga sammanhang regel att man anger ev. intressekonflikter med det man skriver om. Gunno har detaljerat listat KTH:s specialiteter, uppenbarligen för att ge intryck av att svaret ska väga tungt, men nämner inte sin intressekonflikt såsom ekonomiska intressen i avloppsreningssystem.
Han anser att all rening sak ske i avloppsreningssystemet. Denna del är bortdefinierad och rapporten handlar om vad som händer EFTER avloppsreningssystemet.
Rektorn rektorn på KTH är ombedd om en förklaring för hur de ser på objektivitet och jäv när de skickar remissvar.

Som alltid i heta frågor står det mycket pengar på spel, en stor branch som vill sälja eller bygga minireningsverk, pumpstationer och ledningar och därför vill man gärna bibehålla myten om små avlopp som miljöbovar.

Likaså vill gärna kommuner överta sjönära fritidshusområden och göra om till permanentboende. Genom nuvarande tolkning av LAV får man nuvarande fastighetsägare att betala för hela infrastrukturen i form av va och ibland för vägar och belysning. Att de sen inte har råd att ha kvar fritidshuset eller att bo kvar i området är oväse
ntligt.  

2017-10-11
HaV går idag ut med nyheten att utsläppen av fosfor och kväve från land idag, är på samma låga nivå som på 1950-talet. Rapporten Tydligare regler för små avloppsanläggningar med konsekvensanalys är interngranskad på HaV och funnen ”gedigen och vederhäftig”. Detta tyder på att det finns krafter inom Hav som vill tona ned de enskilda avloppens betydelse för övergödning.

WRSs remissvar på ny föreskrift små avlopp. Remissvar 20170430 pr (1)
Svaret ger ett konkret förslag på hur myndigheten bör kravställa (se kravspecifikation för grundskydd). Den föreslår också att Naturvårdsverket blir nationell myndighet för all avloppsverksamhet, såväl stora som små anläggningar.

 

Ytterligare länkar:

Havs och vattenmyndigheten styr regelverket kring små avlopp och ger ut mängder med riktlinjer och publikationer och köper forskning kring sitt område.

Sök på publikationer t ex för dokumentet Verktyg för bättre vatten, miljökvalitetsnormer.. 

Ex: Åtgärder för bättre vatten/Åtgärder för kommuner

 

vaguiden.se
VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

(Anm: VA gudien riktar sig till företag och myndigheter och tar betalt för sina tjänster utgående ifrån företagets och kommuners storlek. Kostnaden är avsevärd, vilket gör att enskilda som vill kunna mer och vill få information inte har råd att skaffa sig ett medlemsskap)

vaplaneringsguiden.se.  Är en del av va-guiden.

Avloppsguiden
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.

mikrobiologi-i-markbaserade-anlaggningar.
Filmen handlar om markens egen reningsförmåga och om mark och infiltrationsbäddar.
Fundera på om ni verkligen är de stora nedskitarna av Östersjön och Mälaren.
Stor satsning på rent hav.
Det krävs kraftfulla insatser för att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden….

Konferenser

Nationell konferens : vatten, avlopp, kretslopp i Gävle 21-22/3 2018 

Utbildningar

Reflektioner från utbildning om § 6 LAV den 12:e september

 Div konsultfirmor

(Anm: Webredaktören har enbart fångat upp dessa firmors namn, ej undersökt och utvärderat. )

GemVA (Gemensamt Vatten & Avlopp) är en medlems- och serviceorganisation för alla som har, funderar på att bygga eller är i planeringsfasen för att skaffa gemensamhets­anläggningar för vatten och/eller avlopp.

Det kan handla om sommarvatten eller vatten året runt, dricksvatten, avloppsvatten eller vatten för andra ändamål.