Kommunala reningsverk

Inlägg:

 • Brev till Sweco: Avloppen som miljöhot. Kan Sweco ta upp det på sin agenda.- 15 mars 2019 Från:  Carl Lindstrom Till:  Åsa Bergman, Sweco Hej åsa, Har tidigare arbetat med Sweco men har en fråga: Avloppssystemet är i sig ett globalt systemfel (enligt Oceana), baserat på att allt som kan adderas till avloppsnätet hamnar i samma blandning. Jag var forskningssekr. på SNV på 70
 • Det finns en generell brist på kunskap om miljöpåverkan av små avlopp.- Facebooksidan Avloppsbedrägeriet I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav
 • HD- Pålsjö/ Avloppsvatten läcker rakt ut i badvattnet-
 • I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd !- De som tror att avlopp bidrager till förbättring av miljö och hälsa ska läsa detta och besöka wwwbiosludged.com I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! Hej, Se gärna det här uppropet att stoppa slam-förgiftningen av våra jordbruk, vår mat och oss själva.  Vi bör
 • SVT Nyheter/Svenska avloppsrör – en tickande bomb- SVT Nyheter/Svenska avloppsrör – en tickande bomb Publicerad 19 maj 2013 Avloppsrören och vattenrören i svenska kommuner är så utslitna att många skulle behöva bytas ut. Enligt en expert kommer avloppsläckor som leder till att folk blir sjuka att öka, om inte politikerna vågar höja avgifterna kraftigt. Under jord ligger ett
 • Dagens Samhälle/Miljardbehov kan dubbla VA-taxorna-
 • Brevdiskussion om vem som skall betala för LTA pumpen och dess drift.- Fråga Är det så att pumpgropen som ju är på egen tomt skall ingå i kommunen arbete. En del har huset på klipphällar. Man får inte elda på dem. Pumpgropen är nästan 3 m djup o kommer behöva sprängas ner i klippan och likaså för många hus där stora flyttblock
 • Dalademokraten-debatt/Fördubblade VA-avgifter – undrar ingen varför? - Fördubblade VA avgifter- undrar ingen varför. Svar från Svenskt Vatten: Investeringar behövs för ett säkert dricksvatten Svar: Svenskt Vatten – branschorganisation under falsk flagg
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl- Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl Gästkrönika Vårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!…. För ett år sedan fick vi problem i vår bostadsrättsförening i Kålltorp med avloppet. Vi
 • Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam- Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam. Nya avancerade analysverktyg och datautvärderingsmetoder för att analysera avloppsslam har börjat användas som ser till ett större spektrum. De nyutvecklade metoderna möjliggör analys och efterföljande identifiering av miljöföreningar med vitt skilda kemiska egenskaper. Det tillkommer också ständigt nya produkter på marknaden som kan
 • SVT/20 projekt i Sverige får 37 miljoner kronor i bidrag för nya arbetsformer i vattenvården- SVT/Småland, Publicerad 20 december 2018 37 miljoner för att motverka övergödning – Västervik mottagare 20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.
 • SN/Ny teknik ska testas på reningsverket i Oxelösund- SN, 4 jan 2019. Ny teknik ska testas på reningsverket i Oxelösund Miljöproblemet med avloppsslam kan komma att lösas i Oxelösund. Snart börjar testerna under visst hemlighetsmakeri.
 • Hörby/ Fördubblade va taxor- Fick av Lars i Önneköp veta att Hörby kommun förbereder att fördubbla VA-taxorna. Det intressanta är dels att Landsbygdspartiet lämnat in en motion om bättre/lokala VA-lösningar i just Hörby, dels att kommunen numera styrs av SD. Nu är det många som röstat på SD som undrar vad som händer egentligen.
 • Våra avloppsreningsverk utplånar värdefull växttillgänglig fosfor.- Våra avloppsreningsverk utplånar växttillgänglig fosfor. Reningsverken saboterar vår målsättning att skapa ett kretslopp för fosfor som anses vara av största vikt för framtiden. All anslutning av växttillgänglig fosfor till våra avloppsreningsverk skall förbjudas. Slammets andel av växtnäringen till jordbrukets kretslopp är kraftigt överdriven: Slammets innehåll av växtnäring är närmast betydelselöst
 • Slam från reningsverk/Vi skall inte godta spridning av PCB och dioxiner i vår framställning av barnmat.- Hej våra slamkritiker! Trots att Livsmedelsverket tidigare varnat för de farliga miljögifterna dioxin och PCB, har man nu skärpt riskbedömningen ytterligare. Se nedan: – Insändare 2018-11-21 i GP – Livsmedelsverkets skärpta syn på miljögifterna. – Kommentar av Gunnar Lindgren I och med att jordbruket fortsätter att sprida ut de i
 • Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp- Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av Formas remissvar till Miljö- och energidepartementet angående betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster……..
 • DT/Piteåmodellen för att bedöma behovet av gemensamma va lösningar.- (anm webredaktören: Då det är omständligt och tidskrävande att göra fackmannamässiga grundliga undersökningar på plats, i enlighet med lagens krav, så har bl. a GIS metoden tagits fram. Den innebär att utgående ifrån markkartor på jordtyper mm så kan man avgöra hur ett torde se ut och därmed kunna rita
 • Land Lantbruk/ Slam ett giftigt och ohälsosamt gödningsmedel- https://www.landlantbruk.se/lantbruk/slam-ett-giftigt-och-ohalsosamt-godningsmedel/ ”Slam ett giftigt och ohälsosamt gödningsmedel” | Land … Svar till Kersti Linderholm. Slam från reningsverk innehåller inte bara dioxiner utan tusentals andra hälsovådliga miljögifter och rest- och nedbrytningsprodukter vi inte vet så mycket om, eftersom ingen har tagit reda på det.. Tusentals kemiska produkter från det moderna samhällets
 • EU hotar med miljardböter. Svenska reningsverk uppfyller inte reningskraven, men detta motiveras med retention. Enskilda avlopp skall bedömas efter samma krav.- Svar på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr 2002/2130 och 2009/2310) Sverige hotas av miljardskadestånd för utsläpp från kommunala reningsverk. Sveriges svar som lämnades i augusti åberopas retention på 63-91 % som svar till EUkommissionen på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr
 • LRF försvarar slamspridningen. Nu krävs en skarpare strategi.- Hej, I tidningen Land idag svarar Jan Eksvärd LRF på ett slamkritiskt debattinlägg av Lars Hylander från 19 sept: ”Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör
 • Ny Teknik/ Ingen fosforbrist längre. Motivet från Svenskt Vatten att sprida avloppsslam på åkrarna är därmed borta.- Ny Teknik, Process Nordic: 2018-09-24. Ny teknik producerar strategiska mineraler från gruvavfall. Nu går LKAB officiellt ut om att återvinna fosfor ur Apatit tillsammans med Ragn-Sells och dotterbolaget EasyMining. Man säger sig producera 5 gånger Sveriges behov. LKAB investerar i pilotanläggningar för att tillsammans med miljöföretaget Ragn-Sells industrialisera en ny
 • Vattenmyndigheten/ Åtgärder för bättre vatten/Åtgärder för kommuner- Åtgärder för kommuner Kommunerna har 8 åtgärder i åtgärdsprogrammet
 • Hållbart Byggande/ 200 000 små avlopp saknar godkänd rening- Tidningen hållbart byggande har en artikel om små avlopp.  300 ton fosfor och 3 100 ton kväve släpps ut från de drygt 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige som idag saknar godkänd rening. Det konstateras i en färsk rapport från Svenska Miljöemissionsdata…..      
 • Land/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull.- Tidningen Land: Debatt/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör en ’betydande risk'”, skriver Lars Hylander i ett debattinlägg. Med förvåning läste jag Jan Eksvärds ifrågasättande av ett
 • Högsta domstolen/Dricksvatten är en produkt och omfattas av produktansvarslagen och inte vattentjänstlagen- 165 käranden har väckt talan gentemot Miljöteknik vid Blekinge tingsrätt. De anser att vattnet de fått sig levererat haft en säkerhetsrisk. Dom meddelad 14 juni 2018.   Domslutstext: 2. Kärandena vid tingsrätten har väckt talan mot Miljöteknik vid Blekinge tingsrätt. De har yrkat att tingsrätten ska fastställa att Miljöteknik är
 • SR-P4 Västmanland/Inbrott på Salas vattenverk – Säpo inkopplat- Salas Vattenverk kan ha blivit utsatt för ett sabotage. Ett inbrott på en del av vattenverket upptäcktes där en eller flera personer har tagit sig nästan ända fram till vattnet. Lyssna på reportaget
 • SVT/ Mjölby hotas av vite på 30 miljoner för dålig avloppsrening- Mjölby hotas av vite på 30 miljoner för dålig avloppsrening Länsstyrelsen i Östergötland hotar Mjölby kommun med 30 miljoner kronor i vite. Detta eftersom avloppsreningsverket släpper ut mer kväve i Svartån än vad EU tillåter – kväve som i slutändan hamnar i Östersjön……..
 • SVT/Jönköping: Rekord i Vättern: ”Vattnet har aldrig varit så varmt”- Vattnet har aldrig varit så varmt Citat från artikeln: ”På Östgötasidan har man det svårare. Motala och Vadstena har sitt vattenintag grunt. Vattendjupet i Motala/Vadstenabukten är inte mer än fem till tio meter och vattnet där är över 20 grader vilket innebär ökad risk för tillväxt av bakterier, vilket i
 • Köping: Frågor till tekniska kontoret- Från: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se> Datum: 2018-08-14 11:04 (GMT+01:00) Till: bo.karlsson@koping.net Kopia: KK Tekniska Kontoret <tekniska.kontoret@koping.se>, Dennis Fasth <Dennis.Fasth@koping.se> Rubrik: SV: Meddelande angående Frågor och svar Hej Bosse! Du finner svar nedan under varje fråga. Hälsningar Elin Granberg VA-chef _________________________________________ Köpings kommun, Tekniska kontoret, 731 85 Köping Besöksadress: Kristinelundsvägen 4 Telefon:
 • LRF kritiska till stopp mot slamspridning- Det har väckt uppseende att LRF inte stöder en utveckling där man skiljer växtnäringen i avloppet från alla gifter och annat riskabelt avfall. I tidningen Land Lantbruk finns en artikel där en tjänsteman hos LRF tar avstånd från den miljöpolicy som LRF:s styrelse efter noggrant övervägande antagit den 1 mars 2017.
 • Äntligen stopp för slamspridningen på åkermark- I dessa dagar kan vi möta en glädjande uppriktighet när det gäller klimatfrågan och behovet av omedelbara åtgärder som rör hela vårt samhälle och våra beteenden. Jag har i många år upplevt spridningen av avloppsslam på jordbruksmark som samma form av förstörelse av planetens resurser som när det gäller klimatfrågan.
 • Fortsatt debatt om slamspridningen i DN- Efter Regeringens och Karolina Skogs besked om att slamspridningen skall upphöra, har slamvänner reagerat och skrivit en replik. Man anför att inte bara fosfor utan även kväve och mullämnen m m bör återföras. Detta är i och för sig önskvärt, men huvudargumentet mot slamspridningen är slammets innehåll av kända och okända
 • Avloppets kväve och humus bör också återvinnas- Även slamfrågan är en het denna sommar. Carolina Skog har tillsatt utredning för utreda stopp för slamspridning och återvinning av fosfor. Kan möjligen vara bra men risken för suboptimering är uppenbar. I denna replik framhålls detta och att regeringen måste satsa på vattensnåla och sorterande system. https://www.dn.se/debatt/repliker/avloppets-kvave-och-humus-bor-ocksa-atervinnas/ Miljöminister Karolina Skog
 • UNT: Avloppsledning flöt upp till ytan- Det var inget sjöodjur som syntes vid Garnsviken i Sigtuna utan en gammal avloppsledning som troligtvis på grund av gasbildning flutit upp till ytan. Nicklas Kihlberg 10:58 | 2017-08-02 Både Sigtunabygden, Sigtuna kommun och Sigtuna vatten och renhållning har under början av veckan tagit emot tips och anmälningar om ett
 • Mailkommentarer: Förhastad glädje över ett slamförbud- Mail med urklipp från: Från: Gunnar Lindgren Till: (85 mer) Tyvärr visar det sig nu att LRF inte stöder en kommande avveckling av slamspridningen och skriver (1): _____________________ ”Att utvinna fosfor är bra – men regeringens förslag räcker inte Riks Regeringen meddelar att den tillsätter en ny utredning för metoder att utvinna fosfor från
 • DN Debatt ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart”- ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” Fosfor är livsavgörande för produktionen av mat. Det är en ändlig resurs som Sverige under årtionden kastat bort genom att inte ta vara på avloppsslam. Regeringens nya lag om fosforåterföring måste utformas så att slöseriet upphör så snart som möjligt, skriver miljöminister
 • Bohuslänningen/Uddevalla: LRF-jubel åt slamstopp- Regeringen tillsätter en utredning med målsättningen att förbjuda slamspridning på jordbruksmark. – Underbart att man äntligen tagit intryck av kritiken, säger Torsten Torstensson, LRF i Uddevalla. I torsdags tillsatte regeringen och miljöminister Karolina Skog (MP) en utredning om hur ett förbud ska utformas. Den politiska debatten har varit högljudd om
 • Den stora tickande bomben är storstädernas gamla avlopp.- Klipp från Facebookgruppen ”Avloppsbedrägeriet” ”Märkligt att små avlopp kan vara så farliga!, samtidigt som städernas va system successivt havererar. Avlopp rinner ut ur trasiga ledningar och ut i marken under städerna och ut i vattendragen som ofta ligger mitt i städerna. De gamla ruttna ledningarna är just i de äldre
 • Hela kemiindustrin backar upp svenska reningsverk. Stora pengar står på spel.- För alla er som inte vet vad kommunalt avlopp och reningsverk innebär inser nog ganska snabbt att det här rör sig om mycket stora pengaflöden och stora krafter som trycker på för att säkra sina leveranser för lång tid framöver. Den som vinner upphandlingen för leverans kommer sitta tryggt i
 • Stora reningsverk, utsläpp e-colibakterier, P, N, koppar, , läkemedel mm.- Mail till va i tiden: Det finns många problem förknippade med de stora reningsverken. Jag har tidigare nämnt slammet men också med det vatten som släpps ut som innehåller e-colibakterier, P, N, koppar m.m, läkemedelsrester etc. Det är ingen tvekan om att det är hur lätt som helst att i
 • Varför underkänna infiltrationer?- Tyvärr så råder det en cementrad missuppfattning att en infiltration har en speciell livslängd på ett visst antal år. FEL? Det finns ingen forskning som säger att en infiltration är uttjänt såvida det inte sker en tillbakarinning i trekammarbrunnen eller att det luktar illa. Det kommunala reningsverket är i stort
 • Vad använder vi vatten till?- 40% bad, dusch 28% hemmet 20% toaletten 6%  bil, trädgård 5,5% matlagning 0,5% dryck
 • Dalademokraten: Vår semester hotas av avlopp och reningsverk- Fina somrar har gjort att vår familj semestrat på ostkusten, för sjätte året i följd. Från Stockholm har vi tagit tåget, åkt lokalbuss, cyklat och promenerat. Det har känts som en lyxsemester. Förra året började vi bli tveksamma om vi skulle åka tillbaka hit och orsaken är alla giftiga alger
 • Debatt i Alltinget: Svenskt vatten undrar ”Vattenbrist eller intressebrist?”- DEBATT. Handen på hjärtat, du politiker som läser detta, hur har du brytt dig om dricksvattenfrågan under mandatperioden? Den tiden är förbi när vi kunde ta vatten för givet, skriver fem företrädare för Svenskt Vatten. ”Vad svarar du och ditt parti de som blir varslade för att fabriken saknar vatten,
 • SVT Västernorrland: Västernorrland värsta avloppslänet säger branchorganistationen VVS fabrikanternas råd.- Enskilda avlopp rinner många gånger helt olagligt rakt ut i naturen och Västernorrlands län är absolut sämst i landet på att åtgärda problemet. Det visar en färsk undersökning. Det är branschorganisationen VVS-fabrikanternas råd som i en enkätundersökning undersökt i vilken takt de ensklida avloppen i landets alla län åtgärdas…..
 • ”GIFTIGT SLAM ÄR BRA FÖR ER”- John Stauber skrev boken ”GIFTIGT SLAM ÄR BRA FÖR ER” om hur PR-industrin gav sig på att marknadsföra reningsverksslam som organisk biomull kompost … den är kort – se den  https://www.youtube.com/watch?v=iHsIjMPP2M8   Om ni undrar var Kersti Linderholm har fått sina idéer från se på också korta filmen efter där avloppsindustrin här i
 • Avloppsreningsverk- egenkontroll och utsläpp- Hej! Tack för att det alltjämt finns hårda dalmasar! Här uppe i Västerbotten är det mest mjukisar. Jag och min fru har nu ett ärende i Mark- och Miljödomstolen gentemot Vännäs kommun. Detta gäller tvångsanslutning till kommunalt avlopp och ärendet handlar om undantag från avgiftsskyldigheten utifrån att vi anser vår
 • ATL: Stoppa slamspridningen för barnens skull- Avloppsslam ska hållas borta från all livsmedelsproduktion. Det finns mycket att glädjas över i det svenska jordbruket. Men det finns fortfarande allvarliga problem som snarast måste åtgärdas. Livsmedelsverket har visat att ett 70-tal svåra miljögifter finns i svensk mjölk. De svenska mjölkbönderna måste nu se till att den typ av gifter
 • Skall vi få gödsla våra gräsmattor och rabbatter med konstgödning. Stoppa försäljningen i stormarknaden. Fosforn läcker ut i våra sjöar.- När vi gödslar gräsmattan med gödsel som är berikad eller med konstgödsel, NPK, så är ju en av beståndsdelarna (P) fosfor. En 7,5 kg säck med NPK innehåller 0,23 kg fosfor. Om vi tänker oss att en person häller ner 1 säck i toa och spolar, motsvarar fosformängden det som
 • Är vatten en tjänst eller vara- Hej, Ja det är väl en s.k. bra fråga. Med en hastig titt i förarbetena till LAV kommer jag fram till följa utdrag u SoU 2004:64 .Det kan härnedan kanske ges en ledtråd. Intressant hur som helst. I och med att det bland tjänsterna ingår produktion uppstår tanken att någon producerar vatten.

 

Det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna.

a)  Vart tog kretsloppet vägen?
b)  Cirkulär ekonomi.
c)  Koldioxidutsläppen.
d)  Minska flygresorna, tillbringa mer av sin fritid/semester i Sverige med omnejd. Men fritidshusen omvandlas till permanentbostäder som ger långa dagliga resvägar.
e) Observera att plastpartiklar kommer till slammet dels från samhällets avloppsvatten, men en väsentlig del sätter reningsverken till själva som processkemikalie. ……….

Svenska reningsverk når inte upp till godtagbar reningsnivå.

Sedan 2010 pågår ett överträdelseärende där Europeiska kommissionen har riktat kritik mot Sverige för bristande genomförande av EU:s avloppsdirektiv hos vissa avloppsreningsanläggningar. Den 23 januari samlar miljöminister Karolina Skog flera kommunstyrelseordföranden och landshövdingar till ett möte om att avloppsreningsverk som de ansvarar för ännu inte lever upp till EU:s krav. Detta trots att bristerna varit kända i flera år.

Konferens Vatten Avlopp Kretslopp 21-22 mars i Gävle

Arrangör VA-Guiden

Uttalande från Svensk Vatten om programmet Kalla Fakta.

Extra nyhetsbrev pga Kalla faktaprogrammet, med råd hur reningsverksrepresentanter bör svara på reportars frågor.
Viktigt att notera är att SV tydligt markerar att ekonomiska överväganden inte får leda VA utbyggnaden.

Citat ur mail

”Kommunernas reningsverk är överlag skitdåliga på kretslopps-principer. De jobbar oftast med avskiljning till deponi – vilket är ett förbjudet ord varför de istället kallar det kvittblivning eller tom jordförbättring! Kreativ bokföring…. De mäter också i koncentrationer och släpper in stora mängder dagvatten som späder. JA det är inte klokt att det får fortgå.

De har satt sig i en besvärlig sits med nedströms tekniklösningar som blir dyra att underhålla och har svårt att få till kretslopp av de livsnödvändiga näringsämnena (tex fosfor). Termodynamisk osmart.  Länsstyrelserna verkar gilla läget?”

Utsläpp från reningsverk

Smedjebacken

DT 20170-05-19, Reningsverket kan ha begått miljöbrottbegått miljöbrott,
artikel i Dalatidningen 2017-05-19

Det som släpps ut från de områden i Torrbo som skall anslutas till det kommunala reningsverket, läcker inte ut till sjön Barken. Men stugägarna skall anslutas till det kommunala reningsverket, med hänvisning till att annars så kommer sjön Barken att gödas för mycket av deras utsläpp.

Samtidigt så läcker reningsverket i Smedjebacken ut för 1000 personer rakt ut i sjön i samband med en renovering som blivit akutåtgärder. Visserligen har man tillstånd till en del av dessa utsläpp, men när man från kommunen svarar att dessa utsläpp är marginella och att sjön Barken ändock är undergödd, så är dubbelmoralen klart lysande.

Vänersborg

Bräddningar av orenat avloppsvatten från Vänersborg reningsverk: 11 000 m3

Köping

Bräddningar av orenat avloppsvatten från Köping reningsverk: 60 000 m3
(Jämförelse: Halva stora silon, 12 torn) i Köping fylld med avloppsvatten rakt ut i sjön
(Norsa reningsverk, miljörapport 2015)

 

 

Våra utsläpp på fritidshusområden gentemot Köpings reningsverk och industriverksamheter. 

Köpings reningsverks utsläpp vs Norrmälarstrand

(Funderingar efter att ha studerat miljörapporten 2015 för reningsverket i Norsa, Köping)

 • Varför är storskaligt reningsverk bättre än lokala kretslopp?
 • Hur stor är säkerheten med kommunalt reningsverk. 
  72 timmars beredskap för strömlöshet (verket gjorde av med 723MWh/år dvs el för 35 villor)  
  Vad gör avloppsreningsverket då?

  Hur klarar de 25 bräddavloppen i nuvarande ledningsnät strömlöshet. Idag är en av anledningarna till bräddning just strömlöshet.
  Kommer de 4 bräddavloppen för vår ledningen att få reservkraft, för att bl a inte förstöra badvikar och Natura 2000 områden. 

 • Vad händer vid en hackerattack mot reningsverket. 

 • Jag skiter inte i Mälaren, jag är rädd om miljö och hälsa. 
  Bräddningar sker i reningsverket, då orenat avlopp från hushåll, industri och vägar  går orenad ut i Mälaren.  60 000m3 släpps ut, mängden motsvarar nästan halva lantmännens silo i Norsa (totalt 137 500m3).  Detta motsvarar 3 m3 avloppsvatten per kommun-innevånare (20 500 personenheter (pe)). 

  Dessutom bräddar ledningsnätet på olika stationer. 
  Visserligen dygnet runt bevakning men bara 20 av 25 bräddavloppidag  är larmade externt enl miljörapport 2015. Ytterligare 4 pumpstationer kommer installeras för Norr Mälarstrandsprojektet vid badvikar och vid Natura 2000 områden.
  Vad gör vakthavande vid för mycket regn, stor snösmältning,som det är ofta varje år , avloppsstopp, handhavandefel, strömlöshet.
  Hur kan de storskaliga lösningarna vara bättre än de små.

 • Det är bra att reningsverk finns för städer, men reningsverk renar inte 100% utan till 98,5%. Det innebär att ytterligare 60 000 m3 rinner ut i Mälaren orenat från Köpings reningsverk. 
  Dvs ytterligare en halv silo fylld med kloakvatten.
  Hur kan de storskaliga lösningarna vara bättre än de små?

 • Dricksvattenledningarna läcker 25% i Örebro och Köping, men avloppsledningarna läcker bara 0,6%. Detta motsvarar 20 000 m3 avloppsvatten, dvs 4,5 torn av silon som rinner ut under Köping. Det är 1 m3 per person i Köping. Siffran 0,6% är högst tvivelaktig, kan utan vidare vara 6%. 

  Vi har slutna tankar, trekammarbrunnar, och köksbrunnar som slamsugs och vi har infiltrationsbäddar. Slamsugningen ger knappt 1000 m3 (totalt 4731 m3 i Köping)
  Om vi förvandlar allt förbrukat vatten till avloppsvatten så skulle det mycket högt räknat ge ca 1 000 m3 per år som bräddas lokalt ner i marken idag, dvs 0,2 silotorn.

 • En påse NPK gödning, 7,5 kg blåkorn, säljs på ICA maxi. Den låg där ihop med andra påsar på flera lastpallar.  
  Påsen innehåller 0,9 kg N och 0,23 kg P. Mixen 6:1 motsvarar mänskligt avlopp. 

  Fritidshus med markbädd och infiltration: 
  P-utsläpp:  17-33 g/år. Säcken motsvarar avloppsutsläppen från 8-10 hus.

  Permanentboende med markbädd och infiltration: 125-150 g/år. 2 säckar motsvarar ett permanentboende med 2,4 pers, 65% närvarograd. 

  Så om man låter våra utsläpp gå ner i marken så göder vi sjön, men strör man säcken ovanpå marken så är det ingen fara. Då göder man blommor och gräsmatta, och denna gödning skall göras flera gånger per år. Marken tar åt sig gödningen och enbart om gräsmattan ligger alldeles intill vattnet så kommer gödningen ut i Mälaren. Detta på samma sätt som för jordbruken. 

  Ifall jag bott inne i stan och om det regnar snart efter jag spridit kornen så rinner en del av gräsmattans gödning ut i dagvattenbunnarna i stan och sen ut i sjön. 

  Är det rimligt att investera 100 Mkr i att fånga eventuella utsläpp motsvarande någon säck blåkorn som kan komma i Mälaren? 

Slutsatsen jag kan dra är, att idag skiter jag inte i Mälaren, men efter anslutning kommer jag göra det. 
Hur kan de storskaliga lösningarna vara bättre än de små?
Varför anses vi som en hög risk för miljö och hälsa när det faktiskt är tvärtom?”

 /Anders, Dåvö Köping