Ny statlig utredning – ”Hållbara vattentjänster”

  • Va-i-tiden nätverket. Unertecknare av skrivelse till partisekreterarna - För nätverket Va-i-tiden.se Företrädare för ett stort antal berörda fastighetsägare runt om i landet ligger bakom denna skrivelse:   Intressegruppen för fastighetsägare längs Köpings norra mälarstrand Företräder cirka 170 fastighetsägare i fritidshusområden på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen. Har gemensamt överklagat till förvaltningsrätten, som efter ett år har svarat att
  • Öppet Brev från Munkedal/Gårvik till utredaren Anders Grönvall och till regeringen, för frågor kring avlopp på landsbygden - Öppet Brev till Anders Grönwall (Därefter också skickat till regeringen) Anders Grönwall. Utredningen skulle kunna ge en möjlighet att lösa många knutar om den politiska viljan finns. Gör halt i utredningen över valet och ta del av ny fakta som inte är alternativ. Som socialdemokrat  tycker jag det är viktigt
  • Tillägsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster - Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02), dir 2017:129. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017 Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.
  • Besök hos den statliga utredaren Anders Grönwall - Fredagen den 8 dec. gästade vi Anders Grönvall, på Regeringskansliet, som leder utredningen om hållbara vattentjänster, dvs. eventuella ändringar i  främst § 6 LAV. Vid besöket deltog från Torrbo Kent Leonarsson och Anders Moen, från Köping Anders Segerberg och Lars-Göran Carlsson, från Orsa Rolf Almstedt samt vår expert Peter Ridderstolpe.
  • Brev till Grönwall, bygg inte ut onödiga infrastrukturer, uppmuntra källsortering - Hej Anders Grönvall, I brev till mig och andra från ’stugupproret’ efterlyste du förslag till ändring av lagen för att ge boende och husägare större inflytande på hur kommuner genom LAV skapat finansieringstvång. Andra kommer att argumentera detta så jag vill inte ta upp tid med repetition så jag vill
  • Mail ifrån Anders Grönwall - Nedanstående mail skickade Anders Grönwall via kontaktformuläret  på va-i-tiden.se. Mailet går till webbredaktören som skickade det vidare till övriga i ”Departementsgruppen”. Vi i departementsgruppen söker nu förslag till ett datum då vi kan träffa Grönwall. Parallellt med detta pågår filning på argumentationsdokumentet (se ovan dess slutliga text). Från: Anders Grönvall
  • Besök på Miljödepartementet - Hej alla i VA upproret! (Mail från VA Bullentin 15 nov 2017 till Torrbo/Smedjebackenbor, därefter sprid till hela nätverket fvb till fastighetsägarna i resp område.) Vi klättrar allt högre i det politiska etablissemanget och är i nuläget inte långt från högsta toppen, i höjd med sista baslägret där vi förmodligen
  • Skrivelse till den statliga utredningen - Några i nätverket från Köping, Orsa och Smedjebackenområdena författar en skrivelse riktad till den statliga utredningen Hållbara vattentjänster. Vi pekar på: -bristen av representation av oss som fastighetsägare, vi skall betala för en onödig va tjänst och som i många fall dessutom kommer leda till sämre miljö efter anslutning till
  • Den statliga utredningen saknar företrädare för fastighetsägarna - Tyvärr kan vi i nätverket, VA i tiden, konstatera att inga företrädare för de hundratusentals fastighetsägare som berörs är kopplade till utredningen. Vi vill därför med en skrivelse uppmärksamma utredaren på aspekter i frågan som rör oss fastighetsägare och vår närmiljö. (Länk till:  Deltagare i den statliga utredningen Hållbara vattentjänster)
  • Statlig utredning tillsatt; regeringens direktiv - Sommaren 2017 inkom ett brev till bostadsministern om att VA-lagen behöver justeras då dagens ordning på ett olyckligt sätt försvårar för nybyggnation, inte minst på landsbygden. Kommunpolitiker från hela landet och från flera partier har uppmärksammat mig som bostadsminister på problemen. Kristdemokraten Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta hade samlat kommunpolitikerna.