Ny statlig utredning – ”Hållbara vattentjänster”

 • SOU Hållbara vattentjänster - Hej på er ! Har idag varit i kontakt med regeringskansliet, handläggare Martin Larsson som handlägger SOU Hållbara vattentjänster, Anders Grönvall. På direkt fråga om vad som hänt med utredningen var svaret att det inte hänt något vare sig med förslaget till ny vattentjänstlag eller de i utredningen 26 övriga
 • Grönwalls utredning och förslag till att HAV ger ut föreskrifter istället för anvisningar - Jag håller på att gå igenom Anders Grönvalls utredning ”Vägar till hållbara vattentjänster”.  På sidan 17 blir jag nästan skräckslagen. ”Reglerna, som kommunens tillsyn av små avlopp utgår från, måste bli tydligare. Detta kan enligt Havs- och vattenmyndigheten kraftigt minska handläggningstiderna. Utredningen föreslår därför att Havs- och vattenmyndigheten får föreskriftsrätt när det gäller
 • Svenskt vatten/ Remissvar hållbara vattentjänster: Bra men ofullständigt om enskilda avlopp – svagt om klimatanpassning - Bra men ofullständigt om enskilda avlopp – svagt om klimatanpassning 2018-11-01 I Svenskt Vattens remissvar till utredningen om hållbara vattentjänster välkomnas att fastighetsägare på landsbygden ges bättre möjlighet att själva ordna sina avlopp, men bara om de är långsiktigt hållbara. Annars kan kommunerna ändå tvingas bygga ut kommunalt avlopp, vilket
 • Villaägarna/ Avloppsdeklaration kan bli obligatorisk - Avloppsdeklaration kan bli obligatorisk Avloppsdeklaration – ny kostsam pålaga Avloppsdeklarationer av enskilda avlopp föreslås bli obligatoriska 2027. Inspektionerna, som husägaren får bekosta, ska ske vart sjunde år och genomföras av certifierade kontrollanter. Husägaren ansvarar för att skicka deklarationen till sin kommun – försening ska enligt utredningsförslaget medföra en straffavgift på 3
 • Hållbara vattentjänster/ Anders Grönwalls pressmöte 2018-05-18. - Anders Grönvall pressmöte 18/5 2018. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/utredning-foreslar-okad-flexibilitet-for-kommunerna-for-nar-vatten-och-avlopp-ska-installeras/
 • Brevväxling mellan HAV och Arne Gunnarsson, styrelseledamot i Landsbygdspartiet - Se även tidigare dialog mellan Arne Gunnarsson och Mats Svensson/Hav.    Dialog mellan Arne Gunnarsson, fastighetsägare i Markaryd (medlem i styrelsen för landsbygdspartiet) och Mats Svensson Hav. Mer info om Lpo kan du få på www.landsbygdspartiet.org. Från: Arne Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com> Skickat: den 1 mars 2019 13:25 Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se>; Ämne:
 • Webredaktören har ordet/Novembermörker och VA frågan, 1: statlig utredning - Den statliga utredningen “Hållbara vattentjänster” Du hittar remissvaren till utredningen här. Jag har i länken lyft fram en del av remissvaren, som är skrivna ur ett fastighetsägarperspektiv, samt några lösryckta stycken ur andra svar. Så här skrev Mora tidning om Orsa/Holen-gruppens medverkan kring uppvaktningen av utredningen och remissvar. Formas utreder markretentionens betydelse
 • Mora Tidning/Orsas VA grupp blir statlig remissinstans - Mora Tidning fred 9 nov.
 • Remissvar till miljödepartementet på utredningen Hållbara vattentjänster - Samtliga remissvar på betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster, Diarienummer: M2018/01630/Nm Jag har valt ut en del remissvar om små avlopp som är skrivna med ett fastighetsägarperspektiv: Nätverket Va-i-tiden samt bilaga. Hela Sverige skall leva LRF ” Det viktigaste motivet för fastighetsägare att åtgärda ett avlopp som inte fungerar är objektiva fakta
 • Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av Formas remissvar till Miljö- och energidepartementet angående betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster……..
 • Yttrande till utredningen hållbara vattentjänster från Tyresö. - Tyresö, Yttrande Hållbara vattentjänster
 • WRS: Remissvar på ”Hållbara vattentjänster” - Synpunkter på Betänkande av utredningen om hållbara vattentjänster; SOU 2018:34
 • Öland-Mörbylånga/Brev från upprörd stugägare - Webbredaktören fick detta brev från en i va-i-tiden nätverket, efter utskick av remissvaret till betänkandet ”Hållbara vattentjänster”. Hej Vilket jobb ni gjort. Verkligen tacksam för det. Jag har inte satt mig in i frågan men som drabbad reagerar jag på tvånget. Tänker som flera andra att man på detta sätt
 • Mail till nätverket VA-i-tiden. Remissvar till betänkandet Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34 - Hej Översänder länk till VA-i-tidens remissvar till betänkandet_Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34 insänt till miljödepartementet 2018-10-26. Under utredningens gång och under remisstiden har många kommentarer om utredningen kommit in till va-i-tidens webredaktör. Se  denna länk. Va-i-tidens ”departementsgrupp”, dvs de från Orsa, Smedjebacken och Köping som träffat miljödepartementet och senare utredaren Anders Grönwall, har utgående ifrån Grönwalls
 • VA-i-tidens remissvar ”Hållbara vattentjänster, SOU 2018:34 - VA-i-tidens remissvar _Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34 insänt till miljödepartementet 2018-10-26.  
 • Roland Ekstrand/Utkast rättvis bedömning - utkast rättvis bedömning
 • Remisssvar: Lite reflektioner - Mina egna reflektioner kommer här, fyll på listan eller utveckla mina tankegångar Införandet av ett nytt stycke i 6 § vattentjänstlagen för att få kommunerna att lägga ett större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster skulle vara positivt i och med att ett tydligare ansvar då läggs på kommunerna om utredning
 • Land/ Se på hur Finland skött avloppsfrågan. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen. - Ledare 15 juni 2018. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen I Finland har politikerna lyssnat på landsbygdsborna om de enskilda avloppen, men i Sverige tvingar myndigheterna fastighetsägarna till stora investeringar, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare. Vårt pragmatiskt sinnade grannland Finland förtjänar ofta att vara föredöme. Så är
 • Vad grundar sig Katrineholms va inspektörer på när de underkänner en avloppsanläggning - En fastighetsägare i Katrineholms kommun, Björn Olson, har fått sin avloppsanläggning underkänd, trots att  han har en mycket välskött anläggning med trekammarbrunn och markbädd som fungerar klanderfritt. Uppenbarligen har miljöinspektören gått på HaV:s tidigare, felaktiga instruktioner att markbäddar äldre än 15 år inte ska godkännas.HaV har efter hänvisning till vetenskapen
 • Säffle-tidningen/Många avloppsfrågor att besvara - Säfletidningen 2018-06-29 Nysäter: Förslag som blir dyra för oss på landet Det finns en ny utredning om avlopp och deras miljöpåverkan. Den heter ”Vägar till hållbara vattentjänster” och lämnades till regeringen i maj i år. Utredningen är nu ute på remiss och det är viktigt att många läser och tycker
 • Oikos lab: Kommentarer till Grönwalls utredning - Jag noterar att du skriver en del om Anders Grönvalls utrednng som vi har en hel del att säga om också. Man har helt missat att sätta tingen i perspektiv, alla system som byggs för framtiden måste ta hänsyn till vattenresursminskning, kvalitativt också ge möjligheter till återvinnig av näringsämnen i kretslopp.
 • Min första kommentar till Grönvalls utredning - Min första kommentar till Grönvalls utredning (har inte hunnit läsa hela än) är att kommunerna ges makt att bestämma vad som gäller , när de själva vill göra undantag etc. Jag vill ha tydliga miljömässiga orsaker till varför de som inte vill ha kommunalt avlopp ska kunna tvångsanslutas. Ser inte
 • Brev till SLU: Som enda part i SMED, som kan bedöma markbehandlingseffekten måste denna rapport göras om. - Hej Elin   Jag och många med mig är mycket upprörda över SMEDs s.k. redovisning av små behandlings-anläggningars ”utsläpp” DEBATT | MILJÖPÅVERKAN ”303 ton fosfor och 3 133 ton kväve släpps ut varje år från småskaliga avloppsanläggningar, enligt en ny rapport från Smed (Svenska MiljöEmissionsData).”  SLU borde ju om några vara medvetna om
 • ” Vid bedömning av behovet av en vattentjänst ska särskild hänsyn tas till möjligheten att på annat sätt uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljö” - Utdrag ur mailväxing: Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)”.Vid en snabb titt finner jag bland annat ett förslag om tillägg i lagen om allmänna vattentjänster som lyder ” Vid bedömning av behovet av en vattentjänst ska särskild hänsyn tas till möjligheten att på annat sätt uppnå ett motsvarande skydd för
 • Hur definierar Grönwall ”ekologisk hållbarhet”? - Anders. Jag blir alldeles matt av att läsa Grönwalls utredning. Hur definierar han ”ekologisk hållbarhet”? Han skriver på sid 13: För att vara ekologiskt hållbar ska hanteringen av spillvatten inte leda till övergödning och inte till spridning av kemikalier och smittämnen. Blir det verkligen ekologiskt hållbart då? Enligt mitt sätt att
 • Hela kemiindustrin backar upp svenska reningsverk. Stora pengar står på spel. - För alla er som inte vet vad kommunalt avlopp och reningsverk innebär inser nog ganska snabbt att det här rör sig om mycket stora pengaflöden och stora krafter som trycker på för att säkra sina leveranser för lång tid framöver. Den som vinner upphandlingen för leverans kommer sitta tryggt i
 • Funderingar på Grönwalls utredning. Kravet är nu inte bara ”kör över” utan ”tuta och kö över” - Hej Som jag läser Grönvalls förslag är det i rätt riktning dvs han har lyssnat men når tyvärr inte ända fram. Det blir lite mer som att kommunerna behöver ”tuta in innan dom kör över”. Med vänliga hälsningar / With kind regards Hans Erik Carlsson
 • Jag tycker att de föreslagna ändringarna i §6 är relevanta att lyfta fram - Hej Jag tycker att de föreslagna ändringarna i §6 är relevanta att lyfta fram: Vid bedömningen av behovet av en vattentjänst enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till möjligheten att på ett annat sätt uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljön. Och 6 b § Innan kommunen antar en plan enligt 6 a
 • LAV: Rättstillämpningen följer ju bara inte rådande lagar! - Hej Rättstillämpningen följer ju bara inte rådande lagar! Jag citerar ur nu gällande LAV: 9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En
 • VA och beredskapsmedvetenhet - BEREDSKAPSMEDVETENHETEN Med anledning av den nyutskickade broschyren som alla fått så framstår det för mig som helt klart att ett enskilt avlopp samt eget vatten, om man kan ha det, är det ur sårbarhetssynpunkt bästa lösningen. Benke i Skå
 • Funderingar på Anders Grönwalls utredning. Har rättsväsendet rätt att kräva tvångsanslutning? - Rättsväsendet väger olika intressen mot varandra. Intresset av att tvångsansluta fastigheter till de kommunala VA-systemen står mot intresset av att inte bli tvångsansluten och ordna VA-frågan på annat sätt. Vilka intressen och motiv finns för tvångsanslutning och vilka finns däremot? Tvångsanslutning brukar officiellt motiveras med den är bra för miljö
 • Det råder balans i vattnet när andelen kväve är 7 gånger mer än fosfor - Det råder balans i vattnet när andelen kväve är 7 gånger mer än fosfor (VATTEN 63 193-208 Lund 2007). Minskar andelen kväve så växer cyanobakterierna till och de använder kvävet som finns i luften för att återställa balansen. Cyanobakterierna lever en vecka och när de dör så faller de till
 • Stora reningsverk, utsläpp e-colibakterier, P, N, koppar, , läkemedel mm. - Mail till va i tiden: Det finns många problem förknippade med de stora reningsverken. Jag har tidigare nämnt slammet men också med det vatten som släpps ut som innehåller e-colibakterier, P, N, koppar m.m, läkemedelsrester etc. Det är ingen tvekan om att det är hur lätt som helst att i
 • Fruktansvärt att Sveriges myndigheter tillåts driva korståg mot enskilda och deras anläggningar, som vanligen är harmlösa jämfört med KARV. - Hej! Håller med att det är fruktansvärt att Sveriges myndigheter tillåts driva hetsjakt mot enskilda och deras anläggningar, som vanligen är harmlösa jämfört med kommunala reningsverk, KARV. Att vi har hamnat här beror nog på brist på naturvetenskaplig kunskap och sunt förnuft samt en blandning av prestige och kollegialitet som
 • Nätverket va-i-tiden.se är remissinstans till betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster”, SOU 2018:34, dnr M2018/01630/Nm. - Mail 21 juni: Hej! Remittering av betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster”, SOU 2018:34, dnr M2018/01630/Nm. Betänkande Hållbara vattentjänster Remissinstanser – enligt sändlista. Betänkande Hållbara vattentjänster 180619 För ytterligare information – se bifogade remissmissiv. Remissvaren ska ha kommit in till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober 2018. Svaren bör
 • Avloppsbedrägeriet: Bedömning av små enskilda avlopp? - Utdrag ur facebookgruppen Avloppsedrägeriet. Mickefix Richter 18 juni kl. 00:05 Bedömning av Små enskilda avlopp? Åtgärder ska vara proportionella i förhållande till skyddsnivån, och vara grundade på undersökning av potentiella fördelar och kostnader för en viss insats eller brist på insats. Häri får det inte ligga orimliga kostnader för att
 • Landsbygdsproposition - Proposition: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop väntar på vad den statliga utredningen om hållbara vattentjänster kommer fram till.Va frågorna på landsbygd och i fritidshusområden sätts i ett större samanhang Se kapitel 7.1.3, sid 68.   Webredaktörens anm: Blir det så att vi
 • Kommenter på Grönwalls utredning - Samlar kommentarer här nedan.
 • Man har gjort gjort avloppsvattnet till en politisk möjlighet. Resultatet ser vi bl a i dagens kommunala avloppsreningsverk, som bromsar den resursförnyelse som annars skulle ske i livsmiljön. - Tack Carl. Jag uppfattar att man gjort avloppsvattnet till en politisk möjlighet. Man gör t ex gällande att avloppsvattnet är ett problem. som måste lösas genom investeringar i reningsverk och andra åtgärder för att skydda miljö och hälsa. Det skapar också sysselsättning och karriärvägar för byråkrater, och möjligheter att införa
 • Man har gjort avloppsvattenrening till något heligt istället för att se på hela resurs-användningen - Hej Staffan Man har gjort avloppsvattenrening till något heligt istället för att se på hela resurs-användningen dvs dricksvatten, Växtnäring som inte är blandad med allt som samhället vill bli av med och man omöjligt kan förutsäga vad kommer att finnas i avloppsvatten från en dag till nästa.  SNV har listat
 • Vilka intressen och motiv finns för tvångsanslutning och vilka finns däremot? - Rättsväsendet väger olika intressen mot varandra. Intresset av att tvångsansluta fastigheter till de kommunala VA-systemen står mot intresset av att inte bli tvångsansluten och ordna VA-frågan på annat sätt. Vilka intressen och motiv finns för tvångsanslutning och vilka finns däremot? Tvångsanslutning brukar officiellt motiveras med den är bra för miljö
 • Funderingar på Anders Grönwalls utredning - Hej Nicolas och alla andra! Nicolas ”research” är helt perfekt och klockren! Helt suveränt om den skulle tas, eller? Det är här problemet ligger! Rättstillämpningen  följer ju bara inte rådande lagar! Jag citerar ur nu gällande LAV:  9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte
 • De föreslagna ändringarna i §6 är relevanta att lyfta fram - Hej, Jag tycker att de föreslagna ändringarna i §6 är relevanta att lyfta fram: Vid bedömningen av behovet av en vattentjänst enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till möjligheten att på ett annat sätt uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljön. Och 6 b § Innan kommunen antar en plan enligt 6 a
 • Kommunerna behöver ”tuta  innan dom kör över”.  - Hej Som jag läser Grönvalls förslag är det i rätt riktning dvs han har lyssnat men når tyvärr inte ända fram. Det blir lite mer som att kommunerna behöver ”tuta  innan dom kör över”.   Med vänliga hälsningar / With kind regards Hans Erik Carlsson
 • VA-i-Tiden.se och LRF vill ha kommentarer på Grönwalls utredning - Jag fick frågan från LRF, Jan Ekswärd ifall jag har fått in några kommentarer ang Grönwalls utredning. Tag gärna kontakt med Jan Ekswärd via mail, jan.eksvard@lrf.se och berätta, men skicka också en kopia till mig så får jag lägga in era svar på va i tiden.se. Har du skickat till miljödepartementet, skicka gärna
 • Villaägarna: Avloppsdeklaration kan bli obligatorisk - Villaägarna, 2018-05-30 Efter fastighetsdeklarationen och energideklarationen kommer nu även krav på avloppsdeklaration. Förslaget finns i utredningen kring Lagen om allmänna vattentjänster, som även fokuserar på finansieringen av beredskap inför klimatförändringar och alternativ till tvångsanslutning till kommunalt VA…….  
 • Apropå avloppsdeklaration: Allt sker med klimatanpassningen,djur och i miljöns namn som ursäkt! - Mickefix Richter den 6 juni kl. 13:42 i facebookgruppen Avloppsbedrägeriet Allt sker med klimatanpassningen,djur och i miljöns namn som ursäkt! Detta banar väg för kontrollsamhället och dyra konsulter och kostsamma certifieringar som ska bidra till att gynna makteliten och deras egna plånböcker. Och samtidigt tvinga underkasta övriga medborgare till återkommande
 • Stefans Kärvlings blogg: Statens nya tankar kring VA - Statens nya tankar kring VA Det är väl ingen, som är intresserad av miljö och VA-frågor, som kan ha undgått att märka att den statliga utredning som jag har skrivit om några gånger (senast här: ”Nya vindar för avloppen?”) nu har lagt fram sitt förslag. Regeringens utredare Anders Grönvall lade i
 • SR-P4 Intervju 2018-05-28, Avloppsutredning: Ingen tvångsanslutning - Avloppsutredning: Ingen tvångsanslutning Utredningen om hur kommunerna ska hantera de enskilda avlopp som fungerar dåligt har nu räckts över till regeringen. I Sverige finns det runt en kvarts miljon enskilda avlopp som inte lever upp till reningskraven och över hela landet har det uttryckts protester mot att dessa ska tvångsanslutas
 • Det är  såväl politikernas som myndigheternas heder och trovärdighet som står på spel. För att ha respekt och förtroende för dem måste de sanningsenligt redogöra för hur de kommunala reningsverken fungerar och vad de presterar - Som Sveriges medborgare har vi rätt att få klara och sanningsenliga besked av politikerna och myndigheterna om vad den kommunala avloppvattenbehandlingen presterar innan vi tvingas ansluta våra fastigheter till de kommunala avloppsreningsverken. Hittills har vi från det hållet fått veta att det finns paragrafer som myndigheterna hänvisar till och de
 • Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018:34 är överlämnat till regeringen. - Utredningen om hållbara vattentjänster har överlämnat sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster till regeringen. .
 • ATL: Förslag på flexiblare avloppslösningar. Kommunerna bör utreda billigare alternativ -
 • Norrtälje kommuns svar på Grönwalls förslag: Avloppsförslag som ökar kommunal byråkrati - Kommentar i Dagens samhälle. Utredaren Anders Grönvall föreslår åtgärder som kan väntas ge kostnader och besvär för fastighetsägare och dessutom belasta skattebetalarna i allmänhet, skriver Ingmar Ögren civilingenjör och SD-ledamot (SD) i Norrtälje kommun.
 • Grönwall: Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet. - Artikel i dagens samhälle debatt. Trots ett omfattande tillsynsarbete tillkommer varje år fler dåliga avlopp än vad som åtgärdas. Nu måste staten ändra reglerna, och öka stödet till kommunerna skriver Anders Grönvall regeringens särskilde utredare om hållbara vattentjänster…..
 • Jäv i Grönwalls utredning. Svenskt vatten och kommunerna är med. Var är experterna på utsläppen? Var är fastighetsägarna? - Imorgon ska vi på Villa-Ägar möte i Tyresö och allt detta kommer att komma upp med liten tid för varje problem. Jag som är mindre beroende av att arbeta med kommuner kommer att säga att i första hand Svenskt Vatten tycks ligga bakom kampanjen som svärtar ner små avlopp, där jäv naturligtvis
 • Anders Grönwall skriver i Dagens industri: Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet - Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet Trots ett omfattande tillsynsarbete tillkommer varje år fler dåliga avlopp än vad som åtgärdas. Nu måste staten ändra reglerna, och öka stödet till kommunerna skriver Anders Grönvall regeringens särskilde utredare om hållbara vattentjänster…………………
 • Statlig utredning missar målet? - Statlig utredning missar målet? För närvarande pågår en statlig ensamutredning – Hållbara vattentjänster – som under maj månad kommer att presentera sina utredningsförslag. På deras sida på Facebook – 14 april 2018 – kan man bland annat läsa följande om ett av förslagen: ” – Ett tillägga till §6 i vattentjänstlagen som
 • Brev till Anders Grönwall från Tom i Munkedal. Se till att lösa va-frågan före valet. Regeringen kan stoppa dessa tokiga beslut. - Hej Anders Önskar att ha trevliga nyheter kring hur våra socialdemokratiska partivänner i kommunerna driver frågan om så kallade enskilda avlopp. Mot bättre vetande och direkta lögner försöker man nu fort driva fram  gamla va lösningar för att omvandla sommarstugeområden som ligger i ekonomiskt lönsamma närområden för anslutning till dessa. Partiet kommer att få
 • Va-i-tiden nätverket. Undertecknare av skrivelse till partisekreterarna - För nätverket Va-i-tiden.se Företrädare för ett stort antal berörda fastighetsägare runt om i landet ligger bakom denna skrivelse:   Intressegruppen för fastighetsägare längs Köpings norra mälarstrand Företräder cirka 170 fastighetsägare i fritidshusområden på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen. Har gemensamt överklagat till förvaltningsrätten, som efter ett år har svarat att
 • Den statliga utredningen börjar bli klar. Enskilda och mindre lösningar är en rekommendation för landsbygden. - Läs Anders Grönwalls facebooksida och hur det går med den statliga utredningen.  14 april: ”Kära Facebookvänner som följer Utredningen om hållbara vattentjänster. I veckan skickade vi ut texterna till vårt betänkande för en sista granskning av våra experter. Vi närmar oss slutet. Och vårt betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” finns
 • Det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna - Hej Anders! Som jag ser det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna: a)     Vart tog kretsloppet vägen? Det pågår ett antal projekt i Sverige där man tar hand om växtnäringen – antingen via torr teknik (långkompostering) eller blötare sortiment (vakuumtoaletter som minimerar vattenanvändningen). Det finns även
 • Öppet Brev från Munkedal/Gårvik till utredaren Anders Grönvall och till regeringen, för frågor kring avlopp på landsbygden - Öppet Brev till Anders Grönwall (Därefter också skickat till regeringen) Anders Grönwall. Utredningen skulle kunna ge en möjlighet att lösa många knutar om den politiska viljan finns. Gör halt i utredningen över valet och ta del av ny fakta som inte är alternativ. Som socialdemokrat  tycker jag det är viktigt
 • Tillägsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster - Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02), dir 2017:129. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017 Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.
 • Besök hos den statliga utredaren Anders Grönwall - Fredagen den 8 dec. gästade vi Anders Grönvall, på Regeringskansliet, som leder utredningen om hållbara vattentjänster, dvs. eventuella ändringar i  främst § 6 LAV. Vid besöket deltog från Torrbo Kent Leonarsson och Anders Moen, från Köping Anders Segerberg och Lars-Göran Carlsson, från Orsa Rolf Almstedt samt vår expert Peter Ridderstolpe.
 • Brev till Grönwall, bygg inte ut onödiga infrastrukturer, uppmuntra källsortering - Hej Anders Grönvall, I brev till mig och andra från ’stugupproret’ efterlyste du förslag till ändring av lagen för att ge boende och husägare större inflytande på hur kommuner genom LAV skapat finansieringstvång. Andra kommer att argumentera detta så jag vill inte ta upp tid med repetition så jag vill
 • Mail ifrån Anders Grönwall - Nedanstående mail skickade Anders Grönwall via kontaktformuläret  på va-i-tiden.se. Mailet går till webbredaktören som skickade det vidare till övriga i ”Departementsgruppen”. Vi i departementsgruppen söker nu förslag till ett datum då vi kan träffa Grönwall. Parallellt med detta pågår filning på argumentationsdokumentet (se ovan dess slutliga text). Från: Anders Grönvall
 • Besök på Miljödepartementet - Hej alla i VA upproret! (Mail från VA Bullentin 15 nov 2017 till Torrbo/Smedjebackenbor, därefter sprid till hela nätverket fvb till fastighetsägarna i resp område.) Vi klättrar allt högre i det politiska etablissemanget och är i nuläget inte långt från högsta toppen, i höjd med sista baslägret där vi förmodligen
 • Skrivelse till den statliga utredningen - Några i nätverket från Köping, Orsa och Smedjebackenområdena författar en skrivelse riktad till den statliga utredningen Hållbara vattentjänster. Vi pekar på: -bristen av representation av oss som fastighetsägare, vi skall betala för en onödig va tjänst och som i många fall dessutom kommer leda till sämre miljö efter anslutning till
 • Den statliga utredningen saknar företrädare för fastighetsägarna - Tyvärr kan vi i nätverket, VA i tiden, konstatera att inga företrädare för de hundratusentals fastighetsägare som berörs är kopplade till utredningen. Vi vill därför med en skrivelse uppmärksamma utredaren på aspekter i frågan som rör oss fastighetsägare och vår närmiljö. (Länk till:  Deltagare i den statliga utredningen Hållbara vattentjänster)
 • Statlig utredning tillsatt; regeringens direktiv - Sommaren 2017 inkom ett brev till bostadsministern om att VA-lagen behöver justeras då dagens ordning på ett olyckligt sätt försvårar för nybyggnation, inte minst på landsbygden. Kommunpolitiker från hela landet och från flera partier har uppmärksammat mig som bostadsminister på problemen. Kristdemokraten Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta hade samlat kommunpolitikerna.