Ny statlig utredning – ”Hållbara vattentjänster”

 • Hållbara vattentjänster/ Anders Grönwalls pressmöte 2018-05-18. - Anders Grönvall pressmöte 18/5 2018. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/utredning-foreslar-okad-flexibilitet-for-kommunerna-for-nar-vatten-och-avlopp-ska-installeras/
 • Brevväxling mellan HAV och Arne Gunnarsson, styrelseledamot i Landsbygdspartiet - Se även tidigare dialog mellan Arne Gunnarsson och Mats Svensson/Hav.    Dialog mellan Arne Gunnarsson, fastighetsägare i Markaryd (medlem i styrelsen för landsbygdspartiet) och Mats Svensson Hav. Mer info om Lpo kan du få på www.landsbygdspartiet.org. Från: Arne Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com> Skickat: den 1 mars 2019 13:25 Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se>; Ämne:
 • Webredaktören har ordet/Novembermörker och VA frågan, 1: statlig utredning - Den statliga utredningen “Hållbara vattentjänster” Du hittar remissvaren till utredningen här. Jag har i länken lyft fram en del av remissvaren, som är skrivna ur ett fastighetsägarperspektiv, samt några lösryckta stycken ur andra svar. Så här skrev Mora tidning om Orsa/Holen-gruppens medverkan kring uppvaktningen av utredningen och remissvar. Formas utreder markretentionens betydelse
 • Mora Tidning/Orsas VA grupp blir statlig remissinstans - Mora Tidning fred 9 nov.
 • Remissvar till miljödepartementet på utredningen Hållbara vattentjänster - Samtliga remissvar på betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster, Diarienummer: M2018/01630/Nm Jag har valt ut en del remissvar om små avlopp som är skrivna med ett fastighetsägarperspektiv: Nätverket Va-i-tiden samt bilaga. Hela Sverige skall leva LRF ” Det viktigaste motivet för fastighetsägare att åtgärda ett avlopp som inte fungerar är objektiva fakta
 • Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av Formas remissvar till Miljö- och energidepartementet angående betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster……..
 • Yttrande till utredningen hållbara vattentjänster från Tyresö. - Tyresö, Yttrande Hållbara vattentjänster
 • WRS: Remissvar på ”Hållbara vattentjänster” - Synpunkter på Betänkande av utredningen om hållbara vattentjänster; SOU 2018:34
 • Mail till nätverket VA-i-tiden. Remissvar till betänkandet Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34 - Hej Översänder länk till VA-i-tidens remissvar till betänkandet_Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34 insänt till miljödepartementet 2018-10-26. Under utredningens gång och under remisstiden har många kommentarer om utredningen kommit in till va-i-tidens webredaktör. Se  denna länk. Va-i-tidens ”departementsgrupp”, dvs de från Orsa, Smedjebacken och Köping som träffat miljödepartementet och senare utredaren Anders Grönwall, har utgående ifrån Grönwalls
 • Land/ Se på hur Finland skött avloppsfrågan. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen. - Ledare 15 juni 2018. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen I Finland har politikerna lyssnat på landsbygdsborna om de enskilda avloppen, men i Sverige tvingar myndigheterna fastighetsägarna till stora investeringar, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare. Vårt pragmatiskt sinnade grannland Finland förtjänar ofta att vara föredöme. Så är
 • Oikos lab: Kommentarer till Grönwalls utredning - Jag noterar att du skriver en del om Anders Grönvalls utrednng som vi har en hel del att säga om också. Man har helt missat att sätta tingen i perspektiv, alla system som byggs för framtiden måste ta hänsyn till vattenresursminskning, kvalitativt också ge möjligheter till återvinnig av näringsämnen i kretslopp.
 • Landsbygdsproposition - Proposition: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop väntar på vad den statliga utredningen om hållbara vattentjänster kommer fram till.Va frågorna på landsbygd och i fritidshusområden sätts i ett större samanhang Se kapitel 7.1.3, sid 68.   Webredaktörens anm: Blir det så att vi
 • Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018:34 är överlämnat till regeringen. - Utredningen om hållbara vattentjänster har överlämnat sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster till regeringen. .
 • ATL: Förslag på flexiblare avloppslösningar. Kommunerna bör utreda billigare alternativ -
 • Norrtälje kommuns svar på Grönwalls förslag: Avloppsförslag som ökar kommunal byråkrati - Kommentar i Dagens samhälle. Utredaren Anders Grönvall föreslår åtgärder som kan väntas ge kostnader och besvär för fastighetsägare och dessutom belasta skattebetalarna i allmänhet, skriver Ingmar Ögren civilingenjör och SD-ledamot (SD) i Norrtälje kommun.
 • Grönwall: Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet. - Artikel i dagens samhälle debatt. Trots ett omfattande tillsynsarbete tillkommer varje år fler dåliga avlopp än vad som åtgärdas. Nu måste staten ändra reglerna, och öka stödet till kommunerna skriver Anders Grönvall regeringens särskilde utredare om hållbara vattentjänster…..
 • Jäv i Grönwalls utredning. Svenskt vatten och kommunerna är med. Var är experterna på utsläppen? Var är fastighetsägarna? - Imorgon ska vi på Villa-Ägar möte i Tyresö och allt detta kommer att komma upp med liten tid för varje problem. Jag som är mindre beroende av att arbeta med kommuner kommer att säga att i första hand Svenskt Vatten tycks ligga bakom kampanjen som svärtar ner små avlopp, där jäv naturligtvis
 • Anders Grönwall skriver i Dagens industri: Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet - Kommunerna behöver stöd i avloppsarbetet Trots ett omfattande tillsynsarbete tillkommer varje år fler dåliga avlopp än vad som åtgärdas. Nu måste staten ändra reglerna, och öka stödet till kommunerna skriver Anders Grönvall regeringens särskilde utredare om hållbara vattentjänster…………………
 • Statlig utredning missar målet? - Statlig utredning missar målet? För närvarande pågår en statlig ensamutredning – Hållbara vattentjänster – som under maj månad kommer att presentera sina utredningsförslag. På deras sida på Facebook – 14 april 2018 – kan man bland annat läsa följande om ett av förslagen: ” – Ett tillägga till §6 i vattentjänstlagen som
 • Brev till Anders Grönwall från Tom i Munkedal. Se till att lösa va-frågan före valet. Regeringen kan stoppa dessa tokiga beslut. - Hej Anders Önskar att ha trevliga nyheter kring hur våra socialdemokratiska partivänner i kommunerna driver frågan om så kallade enskilda avlopp. Mot bättre vetande och direkta lögner försöker man nu fort driva fram  gamla va lösningar för att omvandla sommarstugeområden som ligger i ekonomiskt lönsamma närområden för anslutning till dessa. Partiet kommer att få
 • Va-i-tiden nätverket. Undertecknare av skrivelse till partisekreterarna - För nätverket Va-i-tiden.se Företrädare för ett stort antal berörda fastighetsägare runt om i landet ligger bakom denna skrivelse:   Intressegruppen för fastighetsägare längs Köpings norra mälarstrand Företräder cirka 170 fastighetsägare i fritidshusområden på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen. Har gemensamt överklagat till förvaltningsrätten, som efter ett år har svarat att
 • Den statliga utredningen börjar bli klar. Enskilda och mindre lösningar är en rekommendation för landsbygden. - Läs Anders Grönwalls facebooksida och hur det går med den statliga utredningen.  14 april: ”Kära Facebookvänner som följer Utredningen om hållbara vattentjänster. I veckan skickade vi ut texterna till vårt betänkande för en sista granskning av våra experter. Vi närmar oss slutet. Och vårt betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” finns
 • Öppet Brev från Munkedal/Gårvik till utredaren Anders Grönvall och till regeringen, för frågor kring avlopp på landsbygden - Öppet Brev till Anders Grönwall (Därefter också skickat till regeringen) Anders Grönwall. Utredningen skulle kunna ge en möjlighet att lösa många knutar om den politiska viljan finns. Gör halt i utredningen över valet och ta del av ny fakta som inte är alternativ. Som socialdemokrat  tycker jag det är viktigt
 • Tillägsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster - Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02), dir 2017:129. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017 Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.
 • Besök hos den statliga utredaren Anders Grönwall - Fredagen den 8 dec. gästade vi Anders Grönvall, på Regeringskansliet, som leder utredningen om hållbara vattentjänster, dvs. eventuella ändringar i  främst § 6 LAV. Vid besöket deltog från Torrbo Kent Leonarsson och Anders Moen, från Köping Anders Segerberg och Lars-Göran Carlsson, från Orsa Rolf Almstedt samt vår expert Peter Ridderstolpe.
 • Brev till Grönwall, bygg inte ut onödiga infrastrukturer, uppmuntra källsortering - Hej Anders Grönvall, I brev till mig och andra från ’stugupproret’ efterlyste du förslag till ändring av lagen för att ge boende och husägare större inflytande på hur kommuner genom LAV skapat finansieringstvång. Andra kommer att argumentera detta så jag vill inte ta upp tid med repetition så jag vill
 • Mail ifrån Anders Grönwall - Nedanstående mail skickade Anders Grönwall via kontaktformuläret  på va-i-tiden.se. Mailet går till webbredaktören som skickade det vidare till övriga i ”Departementsgruppen”. Vi i departementsgruppen söker nu förslag till ett datum då vi kan träffa Grönwall. Parallellt med detta pågår filning på argumentationsdokumentet (se ovan dess slutliga text). Från: Anders Grönvall
 • Besök på Miljödepartementet - Hej alla i VA upproret! (Mail från VA Bullentin 15 nov 2017 till Torrbo/Smedjebackenbor, därefter sprid till hela nätverket fvb till fastighetsägarna i resp område.) Vi klättrar allt högre i det politiska etablissemanget och är i nuläget inte långt från högsta toppen, i höjd med sista baslägret där vi förmodligen
 • Skrivelse till den statliga utredningen - Några i nätverket från Köping, Orsa och Smedjebackenområdena författar en skrivelse riktad till den statliga utredningen Hållbara vattentjänster. Vi pekar på: -bristen av representation av oss som fastighetsägare, vi skall betala för en onödig va tjänst och som i många fall dessutom kommer leda till sämre miljö efter anslutning till
 • Den statliga utredningen saknar företrädare för fastighetsägarna - Tyvärr kan vi i nätverket, VA i tiden, konstatera att inga företrädare för de hundratusentals fastighetsägare som berörs är kopplade till utredningen. Vi vill därför med en skrivelse uppmärksamma utredaren på aspekter i frågan som rör oss fastighetsägare och vår närmiljö. (Länk till:  Deltagare i den statliga utredningen Hållbara vattentjänster)
 • Statlig utredning tillsatt; regeringens direktiv - Sommaren 2017 inkom ett brev till bostadsministern om att VA-lagen behöver justeras då dagens ordning på ett olyckligt sätt försvårar för nybyggnation, inte minst på landsbygden. Kommunpolitiker från hela landet och från flera partier har uppmärksammat mig som bostadsminister på problemen. Kristdemokraten Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta hade samlat kommunpolitikerna.