Va i Tiden Hus och Stugägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp

Köping/Norr Mälarstrand

Artiklar och inlägg
 • Skall vi behöva kedja fast oss för att hindra grävmaskinerna? - Röst från norra mälarstranden i Köping. Nej, det är helt åt helvete. Såhär ska det inte få gå till. Med tanke på rådande politikerskandaler i Solna Tingsrätt och på Karolinska Sjukhuset så blir man å andra sidan inte speciellt förvånad. Jag har redan köpt kättingar att kedja fast mig med
 • ”Intervju” med en ledande politiker i Köping om va projektet - En av de ledande politikerna i Köpings kommun blev intervjuad om hur han såg på va dragningen till norra mälarstranden. Frågor och svar enl minnesanteckningar, se nedan:   Kan något förändra va planerna: Nej, det finns inga planer på att ändra beslutet om va, ifall man inte får avslag i
 • 2018-02-24, Info till fastighetsägarna på Köpings norra mälarstrand - 2018-02-24, Info till fastigheterna på Köpings norra mälarstrand Info efter strategigruppsmötet 2018-02-11, gällande både Köping och nationella frågor kring va.
 • Dags att byta ut Köpings stadssigill från 1378 mot en vindflöjel! - Dags att byta ut Köpings stadssigill från 1378 mot en vindflöjel Bergslagsbladet 2018-02-22 Jag blir innerligt glad att Christer Nordling inbjuder till dialog, det är tyvärr dåligt med sånt i övrigt. Nu talar man klarspråk på riktigt. Det handlar enbart om att omvandla ett fritidsområde till fastboende. Här har kommunen
 • Bblat, Varför skall boende betala galenskapen? - Bärgslagsbladet 20180221 Jag blir innerligt glad att Christer Nordling inbjuder till dialog i bl/At 14 januari. Det är tyvärr dåligt med sånt i övrigt…..
 • Påminnelsebrev från 170 personer ang tidigare lämnat brev till landshövdingen då vi inte fått något svar - Bästa Landshövding Minoo Akhtarzand.  För drygt två veckor sedan var jag och lämnade ett brev till dig (via receptionen på Länsstyrelsen) från 170 länsmedborgare inom stugområdet Norr Mälarstrand i Köping kommun. Eftersom vi inte ännu fått något svar från dig eller någon av dina närmaste medarbetare skickar vi detta brev
 • Anslutningspunkter för Bergudden/Köping tvingas på stugägarna - Bergudden Köping har skickat brev till Berguddens 10 hushåll, och krävt att de endera går de med på att ansluta sig till 1 gemensam punkt, kostnad 946 260 kr, (anslutning 916260 kr och vattenmätarbrunn 30 000 kr), och att de gör resterande ledningsdragning själva, eller också återkommer med  besked om tomtstorlek för
 • Ytterligare ett desperat brev till regeringskansliet - Från: Gerd Andersen Skickat: den 13 februari 2018 17:04 Till: FA Registrator <fa.registrator@regeringskansliet.se> Ämne: Snälla hjälp! Jag kan inte sova och inte äta! Finner ingen ro i min vardag som skulle kunna vara så bra. Har kämpat hela mitt liv för att kunna bo i min stuga resten av mitt liv och såg
 • Bblat/Köping om VA-bråket: Bra med åretrunt-bostäder - Christer Norling, Teknisk chef Köpings kommun ger svar på varför fritidsboendena skall anslutas till det kommunala va nätet. Köping om VA-bråket_ Bra med året-runt-bostäder ”I antagen VA-plan för Köpings kommun, antagen 2014-02- 24, framgår det vilka ambitioner kommunen har beträffande VA-försörjningen. Vi har där presenterat och beslutat om en långsiktig
 • Köping/ 18 miljoner försvann i ”bottenlöst hål” – politiker misstänker friserade siffror - 18 miljoner försvann i ”bottenlöst hål” – politiker misstänker friserade siffror Är det vi på Norrmälarstrand som skalll bidra med finnansieringen? Inför den totala tystnaden och de slutna dörrarna från Köpings kommuns politiker och förvaltning, så är det väsentligt att Köpings kommun visar vad kostnaderna för våra avlopp består av,
 • Köping/238 miljoner i nästa beslut – snart dags för muddringen av hamnen - Investeringarna i Köpings djuphamn fortsätter. I veckan ska politikerna fullfölja sina tidigare beslut genom att skjuta till ytterligare 238 miljoner kronor. 238 miljoner i nästa beslut – snart dags för muddringen av hamnen Klarar kommunen detta, när man ständigt går med tvåsiffriga belopp i förlust. Är det vi på Norrmälarstrand
 • Brev till Landshövdingen i Västmanlands län - Landshövdingen fick ytterligare ett brev  av vår strategigrupp från på Köpings norra mälarstrand. Hon fick brevet samt kopior av brevet till rikspolitikerna samt våra krav/förslag som utredningsmannen Gröndal fick. Brevet går även till de 235 stugägarna i vårt område ,varav 170 överklagade Köpings kommuns beslut till Förvaltningsrätten.  (Dom därifrån har ännu
 • - SV: M2017/03203/Brev VB: VA LTH 20171215 VC 15 december 2017  12:52  22 KB Från:  M Brev Till:  gerd.andersen@live.se Hej Gerd, Tack för ditt mejl. Av ditt mejl förstår jag att du befinner dig en besvärlig situation vilket jag beklagar. Departementet kan dock enligt grundlagen inte kommentera eller ingripa i det enskilda ärende
 • Köping/ VA-soppan i Köpings kommun - VA-soppan i Köpings kommun Hur tar Köpings kommun ansvar för miljön ? Kommunen tvångsansluter mot vår vilja 235 fastigheter utmed Norrmälarstrand till en sjöförlagd ledning på Mälarens botten 15 km från Norsaverket till Stora Aspholmen….
Berörda områden

Köpings kommun har skapat det flashiga namnet Norr Mälarstrand om fritidshusområdena på Köpings norra Mälarstrand på Stäudd, Dåvö och St. Aspholmen.

Vår hemsida: http://norrmalarstrand.com/
Bakgrund till projektet Norr Mälarstrand

Där finner du bl a en mängd överklaganden til Förvaltningsrätt och Mark och miljödomstol, bilder från stormöten, länkar till Köpings kommuns rapporter, miljörapporter om Mälarens status m fl.

Här hittar du även om vilka utsläpp vi på fritidshusområdena står för gentemot Köpings kommun och industrier i dess närområde.
Vi förstår inte hur de oerhört kostsamma åtgärderna för att koppla våra avlopp till ett kommunalt reningsverk kommer minska på utsläppen i Mälaren. Det kanske rent av blir tvärt om efter en anslutning, vi kommer skita ner mälaren mer därefter.
Utsläppsmängder Köping resp norr mälarstrand

Sett ur Köpings kommuns synvinkel utgör dock våra fritidshusområden som ligger mellan 20 och 800 m från land en fara. Husen ligger på moränmark med sandjord mellan stenarna. Men i Köpingsfjärden ligger Runskär, en smal åsrygg med 40-50 fastigheter. Där har man dragit in kommunalt vatten men inga avloppsledningar. Nu finns det många där som installerat wc och spolar ner skiten i stenkistor. Markupptagningen är urusel, det är oftast 10 m till stranden. Detta utgör ingen fara för kommunens del. Vi på Köping/Norrmälarstrand förstår inte hur kommunen resonerar.

Inte heller de två båtklubbarna som ligger på öar direkt utanför våra fritidshusområden. De är ganska välbesökta, oftast mellan 10-15 båtar där på för och eftersäsong, vid städdagar och midsommar är det betydligt flera båtar där. Kommunen anger att våra fritidshus utgör en fara för miljön, eftersom några få av husen har stenkistor till vilket handfat och diskvatten går. Liknande vatten från båtarna, där utsläppen går direkt ner i sjön i stället för att gå ner i mark.  I marken bryts eventuella bakterier och virus ner nästan oändligt mycket bättre än i sjön, ändock dessa avlopp en stor risk för Mälaren.
Toaletterna på båtklubbarna utgörs av mulltoaletter. Den lösningen kommer inte tillåtas i något av fritidshusområdena, utan där måste de kopplas in mot det kommunala va systemet. Anledningen till att båtklubbarna inte kopplas till det kommunala systemet säges vara att på dessa står enbart 1 hus, på fritidshusområdena finns flera. Men frekvensen av besöken till toaletterna på båtklubbarna är betydligt större, så hur tänker kommunen egentligen om miljön. Var det miljön som skulle räddas, och som gör att vi skall betala 100 miljoner kronor för va ledningar?

Köpings kommun skall genomföra en större muddring av hamnen där bottensedimenten är fulla av näringsämnen från stadens verksamhet under lång tid. I sedimenten finns mycket stora mängder fosfor och kväve från bl.a. utsläpp från tillverkningen av konstgödsel och sprängämnen  i fabriken som idag heter Hydro.
Båtfolk pratar om att ekarna utmed fjärden vid Malmön hade blad stora som ”dasslock”. Förutom muddringen av hamnen skall båtrännan fördjupas för att större båtar skall kunna tas in i hamnen. Tidigare muddringar, bl.a. 1973 och tidigt -90 tal, gav upphov till ett grumligt Mälarvatten under flera år. I vattendommen talar man om att god vattenstatus uppnås först 2027 pga muddringen, dvs en kraftig fördröjning.
Finns det mätrapporter om mälarvattnet i samband med de muddringarna?
Vad hände med fisket och med vasstillväxten?

Förutom näringsämnen på botten så finns giftet TBT som även i mycket små mängder är ytterligt giftigt. Två insändare i Bergslagsbladet beskriver detta.
VA-soppan i Köpings kommun 20171106 och
Muddring ska minska gifthalten enligt Köpings tekniska chef 2017-11-17.