Fastighetsägarnas överklagande och domstolarnas svar

 • Yttrande till MMd ang sjöledningen från fiskaren Roland Karlsson, Dåvö - Yttrande till MMD ang sjöledningen, Roland Karlsson Målnummer M2878-17 Mörkar Köpings kommun i målet om sjöledning Norr Mälarstrand vid Nacka tingsrätt? Detta för att undertecknad inte i tid före 10 maj 2018 ska kunna lämna synpunkter på pumpstation PS2 och breddavloppsledning till Nacka tingsrätt. Undertecknad är ägare till jordbruksfastigheten Dåvö
 • Nordvästra Skånes Vatten o Avlopp vill dra avloppsledningen rakt genom kommunens vattentäktsområde. Är detta förenligt med riskerna? Brev till Svenkt vatten och havs och vattenmyndigheten. - Nedanstående brev har skickats till venskt vatten och Havs och Vattenmyndigheten i Göteborg. Nu kan vi hoppas att Åstorps kommun får relevanta frågor från dessa myndigheter.   Från: Ulf Mårtensson [mailto:ulfs.gardsservice@telia.com] Skickat: den 21 april 2018 08:13 Till: ‘svensktvatten@svensktvatten.se’ Ämne och bilaga: Är riskbedömningen rätt då avloppsledningar skall dras igenom viktiga vattentäkter i
 • Förvaltningsrättens dom 2018-04-17, Mål Uppsala FR 6577-16 ang Köping Norrmälarstranden - Förvaltningsrätten har fattat beslut för Norrmälarstranden. Uppsala FR 6577-16 Dom 2018-04-17 FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandena i de delar de avser Kommunfullmäktige i Köpings kommuns beslut den 28 november 2016 om verksamhetsområde för vatten och avlopp (§ 131). Förvaltningsrätten upphäver Kommunfullmäktige i Köpings kommuns beslut den 28 november 2016 om ny anläggningstaxa
 • Juridiken kring vatten och avlopp -   Juridiken kring vatten och avlopp – En rapport från HaV Nu finns den nya rapporten ”Juridiken kring vatten och avlopp” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. I rapporten går vi igenom VA-juridiken utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster samt vissa lagar som rör markåtkomst. När det gäller dricksvatten
 • Mark och Miljödomstolen har prövat målet i Smedjebacken/Torrbo. Inga rekvisit uppfyllda, kommunen får rätt att missbruka LAV - MMD har prövat målet i Smedjebacken/Torrbo där de boende där ville att Länsstyrelsen skulle förelägga kommunen att dra tillbaka sitt beslut enligt 6 § LAV. Domstolen konstaterar att kommunen beslutat om VO utan att miljöskäl har påvisats, men ger ändå Länsstyrelsen rätt eftersom §51 LAV bara gäller när kommunen undanlåter sina
 • Det är i korrumperade domstolar, som fördomarna och bedrägerierna görs ”lagliga” - Se även facebookgruppen Avloppsbedrägeriet. Det är i korrumperade domstolar, som fördomarna och bedrägerierna görs ”lagliga” … När jag och några andra har skrivit om den horribla orättvisan som flera oskyldiga familjer utsatts för,känner jag av samma fenomen som med #METOO rörelsen, att fler och flera andra känner igen sig och
 • 2017-09-13, Centrum för rättvisa hjälper par att överklaga för vägar i Partille. - Paret Lars-Erik Jevås och Christina Nilsson tvingades betala över 300 000 kronor till Partille kommun för vägar som de varken behöver eller vill ha. Utöver avgifterna tvingades de samtidigt att avstå mark utan ersättning. Centrum för rättvisa hjälper dem att kräva tillbaka sina pengar. Den 22 juni 2016 dömde Mark- och miljööverdomstolen till kommunens fördel.
 • Miljörättsnätverket på facebook - Miljörättsnätverket på facebook Beskrivning Det här en grupp som organiseras av ideella krafter inom Naturskyddsföreningen för att öka utbyte inom miljöjuridiken. Men alla som vill diskutera miljöjuridik och vill värna naturen och människans hälsa är välkomna! Bjud gärna in icke-medlemmar!  
 • Förslag till polisanmälan av politiker huvudansvariga för utskick av bluffakturor - Flera grupper av boende i några kommuner (ca 30 av 290 vill göra polisanmälan av den eller de politiker, som är huvudansvarig för utskicken av [bluff]fakturor till boende för tvångsanslutning till avlopp som boende inte bestält, inte behöver och inte vill ha. Detta är ett bedrägeri, där somliga kommuner, först
 • Bedömningen av människors hälsa och miljö i samband med avlopp är olika beroende om det skall betalas av kommunen eller enskilda - Som du ser tog vi fram uppgifter på hur länsstyrelsen i Gävle bedömer skyddet för människors hälsa och miljön. Syftet med de redovisade haverierna i de allmänna avloppsreningsverken är att nå fram till en nivå, en gräns för vad som kan bedömas vara risk för människors hälsa och miljö. Det har
 • Äganderätt, rättsäkerhet, LAV - Nedanstående är skrivet av Kjell Edholm Sörfjärden/Nordanstig, men kan anses gälla generellt. 1 kap. Statsskickets grunder ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Överklaga kommunala beslut
(Info från Danderyds kommun)
I en kommun finns två typer av överklaganden – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Det finns stora skillnader mellan de två överklagandemöjligheterna, både vad gäller hur man överklagar, vem som får överklaga och vad domstolarna får pröva vid ett överklagande.
Att ha möjligheten att överklaga kommunala beslut och på så sätt underkasta beslutet en rättslig prövning av domstol är ett viktigt inslag i den svenska demokratin…..

Att driva ett rättsfall gentemot en kommun eller myndighet kan bli orimligt dyrt. ”Våra framgångar visar att vanligt folk är rättslösa”

”Orimligt att enskilda måste betala för att få rätt”

 

Kommuner:

Köping

Så gott som ingen av oss i de tio områdena utmed Mälaren, som Köpings kommun kallar Norrmälarstrand, visste inte om att kommunen nästan tredubblade  anslutningsavgifterna för va nu i nov 2016, utom de som var med på fullmäktigemötet. Ingen information om detta gick ut till oss, det anslogs på kommunens anslagstavla enbart. Men ändock ”läckte informationen ut”… läs mer

Se vår hemsida och scrolla ner. Norr Mälarstrand

Vi håller nu på att göras totalt rättslösa.
Inte ens domstolsprövningen kommer kanske ha hunnit göras, före va anslutningarna är genomförda.

Vi 170 fastighetsägare av 235 fastigheter överklagade kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Vi gjorde detta i form av att var och en skickade ett mail till förvaltningsrätten i jan/feb 2017. Detta efter att domstolen ifrågasatt att vi undertecknat en överklagan med namn, och de ifrågasatte om dessa personer var representativa. Förvaltningsrätten var tvugnaatt ha en person extra i en dryg månad för att registrera de överklagandena.

Trots det så tar inte Förvaltningsdomstolen upp ärendet förrän det blir dess tur. Under tiden fortsätter Köpings kommun som om inget har hänt, och inväntar inte någon dom.

Se brevkorrespondens mellan Förvaltningsrätten och oss. 

Ytterligare ett domslut skall avgöras, nämligen om 1,5 mil va ledningar får läggas i Mälaren, genom ett Natura 200 område och att pumpstationer med bräddavlopp får placeras utmed mälarens stränder.
Inte heller detta domslut avvaktas av Köpings kommun.

Nacka/Älgö

Jag fick ett brev från Nacka om domstolarnas hantering av va-ärendena där.
Detta är nog ett av de fall som gått längst i domstolarna i Sverige, ända upp till HD. Men även de i Nordanstig och Åstorp har traskat denna Golgatavandring, för att besvikna och frustrerade konstatera att rättsystemet inte är till för dem.
Men inte har detta hjälpt- mer än att myndigheterna har fått rätt, de som alltid får rätt gentemot den lilla människan.
Det är som min granne säger, lagarna är inte skrivna för de små, utan för att stödja myndigheternas agerande och godtycke…. läs mer

Och här kommer min ”slutreflektion” om hur kriminellt vårt rättssystem har blivit efter det att HD ännu en gång inte beviljat prövningstillstånd för min resningsansökan.
Bästa hälsningar
Hans Lönn

 

Nordanstig/Sörfjärden

Har kört Va-eländet både ända upp i HD och nu senast i en resningsansökan ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. En 9-årig lång historia.  Aldrig hade vi kunnat föreställa oss att svenska domstolsväsendet, kunde behandla oss medborgare så illa. Att politiker kan bete sig anmärkningsvärt i försvaret av sina idéer är däremot ett välkänt faktum.

När vi får beskedet från HFD om resningsansökan, kan vi gå in till media med en gemensam historia om hur illa man skött saken. Det kan krävas ett omfattande genomarbetat dokument, men vi tror att vi gemensamt klarar detta. Läs vidare på Nordanstig-sidan

Orsa/Sörmedsjöns byförening

Nu, efter att kommunen backat och överklagat va-verksamhetsområdet som länsstyrelsen krävt upphäver nu Mark och Miljödomstolen beslutet. Äntligen har förnuftet segrat.
Se dom Nacka TR M 3819-17 Dom 2018-01-25 .
Se särskilt sid 11, Mark och miljödomstolens bedömning.

Smedjebacken

Mark och Miljödomstolen har prövat målet i Smedjebacken/Torrbo. Inga rekvisit uppfyllda, kommunen får rätt att missbruka LAV

Tyresö

2017-10-23,
Hej,

Eftersom den här debatten har blossat upp igen efter Kalla Fakta, har jag en fråga till er alla tre ?  Var står den här delen av LAV som du Jonas Cristenssen skrev om i Juridiken om VA sid 98?
Va-huvudmannen (kommunen) kan emellertid inte med stöd av LAV tvinga en fastighetsägare att ansluta sig till en allmän va-anläggning, inte ens om förbindelsepunkten är upprättad.
Det är dock mycket svårt för fastighetsägaren att slippa betala avgifterna. Om en fastighet ingår i verksamhetsområdet till vilket ett antal vattentjänster är knutna och huvudmannen har upprättat en förbindelsepunkt som också har blivit förmedlad, är fastighetsägaren skyldig att betala anslutningsavgifter, och andra avgifter enligt taxan. Detta gäller om inte fastighetsägaren kan tillgodose sitt behov bättre genom en egen anläggning. Detta har prövats ett antal gånger av Statens va-nämnd, och hittills har det inte funnits någon enskild spillvattenanläggning som har ansetts klara detta bättre än den allmänna anläggningen.
Har den delen av lagen bara ogiltigförklarats av all domvilla, där domstolarna lägger ner målen utan domskäl ?
Hälsn.
Carl

Vänersborg

Naturhuset som många besökt och beundrat och diskuterat just hur kretsloppslösningen fungerar, skall nu ersättas av en kommunal lösning. Anders Solvarm yttrar sig härom till länstyrelsen.

Åstorp

Åstorp-brev mm