Riksdagspolitik

 • Lösenordsskyddad: Beslut i motion utskott 7, moderaternas partistämma Aros Congress Västerås hösten 2019 - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Ny proposition i riksdagen ang Grönwalls förslag uteblir denna mandatperiod - Tom Hagström har delat en länk 18 november kl. 00:01 https://www.riksdagen.se/ Ta och titta på videon så kommer ni förstå varför det inte kommer läggas något förslag på riksdagens bord om avlopp denna mandat perioden. Kommunernas frihetsgrader kommer ju att minska och det finns det inget intresse av.Tyvärr kommer vi få många
 • VA artiklar- ännu inte inskrivna som inlägg - 1) vvsforum.se 24 oktober 2019 ”Vem stoppar de olagliga avloppen?” Flera uttalanden från olika aktörer- Bland annat uttalanden från Anders Mårtensson och Hav. Mårtensson ger t ex sin syn på det som ”Skitgubbarna”,arbetsgruppen i Landsbygdspartiet framfört mm 2) riksdagen.se Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar Motion 2018/19:1710 av Sten Bergheden (M)
 • BLT/ Regeringen verkar ha svårt att komma ihåg att äganderätten är en mänsklig rättighet - Regeringen verkar ha svårt att komma ihåg att äganderätten är en mänsklig rättighet LEDARE  Artikeln publicerades 4 januari 2018 Äganderätten håller på att urholkas. Moderaternas förslag om en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna är mycket välkommet och borde bli ett gemensamt krav från allianspartierna i höstens valrörelse. I Sverige är
 • Lösenordsskyddad: DN/ KD:s nya landsbygdsprogram: Tar upp enskilda avlopp i skrivningen - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Lösenordsskyddad: Kan miljöpartiet vända i VA frågan -tekniksprång behövs även här! - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Lösenordsskyddad: Brevväxling med C i Riksdagen om kommunernas avloppshantering - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • ATL/ ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen” - ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen” Havs- och vattenmyndighetens agerande kan endast kallas kollektivt missbruk av tjänsteställning, skriver Arne Gunnarsson. …..Att det är riksdagen som stiftar lagarna är en grundläggande demokratisk ­regel. Riksdagen består av delegater från hela landet med olika bakgrund och kunskaper. Riksdagen ska således be­vaka att ny lagstiftning blir
 • Riksdagen/ Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M) - Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M) (Se länken ovan till debatten) till Miljöminister Karolina Skog (MP)   Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (va) uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017. I reportaget beskrivs hur enskilda hushåll i
 • Riksdagsmotion Enskilda avlopp, Motion 2017/18:2441 av C. Motionen avslås. - Enskilda avlopp Motion 2017/18:2441 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett system vid hanteringen av enskilda avlopp som på ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till både fastighetsägaren och miljönyttan och
 • EU portalen/ Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening - Nyhetssajten EU portalen: Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen.
 • Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening - Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen. ”Orenat avloppsvatten kan
 • LT/ Politisk ansvarsfrihet skadar samhället - Bra artikel i Södertäljes tidning (LT); Politisk ansvarsfrihet skadar samhället: https://www.lt.se/artikel/politisk-ansvarsfrihet-skadar-samhallet ”Om politiker med styrelseposter och politiskt tillsatta tjänstemän inte hålls ansvariga för sina handlingar, hur ska då befolkningen tolka detta? Politiker kan bränna våra pengar på dumheter utan att ställas till svars. Vilka signaler sänder detta till våra medborgare?
 • SVD Debatt/ ”Vi ska vara ledande för Agenda 2030” - Kommentar ang nedanstående från den lilla människan Anna: Ytterligare stora ord som i mina ögon inte överensstämmer med praktiken. Jag måste vara korkad. _________________________________________ ”Vi ska vara ledande för Agenda 2030” Sverige är och ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som tar hänsyn
 • EU/ Tio tätorter med undermålig vattenrening enligt EU-kommissionen - https://www.europaportalen.se/2019/07/sverige-till-eu-domstolen-bristande-vattenrening Tio tätorter med undermålig vattenrening enligt EU-kommissionen Borås Habo Skoghall Töreboda Lycksele Malå Maockfjärd Palaja RobertsforsTänndalen Ärendet har pågått sedan 2010. Publicerad 25 juli 2019. Reflektioner.  Jag har inte tittat på anläggningarna men jag kan av lokaliseringen i näringsfattiga geografiska områden som inre Norrland, Småland etc hävda att Stockholm
 • Svreiges riksdag/ Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter: Moderna miljövillkor- se §34 - Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 31 §   Havs- och vattenmyndigheten ska 1. samordna arbetet med förslagen, och 2. fortlöpande följa genomförandet av planen och vid behov se till att de förslag tas fram som behövs för att hålla planen aktuell med hänsyn till hur arbetet fortskrider. I samordningen ska Havs- och vattenmyndigheten
 • Svreiges riksdag, Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter: Moderna miljövillkor - 34 §   Ett förslag till nationell plan för moderna miljövillkor ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019. Därefter ska förslag till ändringar i planen lämnas till regeringen i takt med att de behöver bli färdiga enligt 31 § första stycket 2. Förordning (2018:2102).
 • Landsbygdskommittén har kommit med 75 förslag. Punkt 43: Regeringen gör en översyn av va-lagstiftningen i syfte att underlätta bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna. - Landsbygdskommittén har kommit med 75 förslag  Sedan juni 2015 har den parlamentariska landsbygdskommittén arbetat med målet att presentera ett slutbetänkande med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I mars förra året kom ett delbetänkande och idag, den 4 januari, presenterades slutbetänkandet. – Slutbetänkandet kommer att få betydelse för
 • Centrum för rättvisa/Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun. Kommunen tar mark och kräver 700 000 för väg - Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun 2017-09-13 Tvingas betala 700 000 för vägar de inte behöver Makarna Rolf och Regina Johansson krävdes av Partille kommun på över 700 000 kronor för vägar de inte behövde. Bakgrunden var att kommunen vill ge ett husföretag möjlighet att bygga 24 hus i
 • Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67). Lagförslag sågas. Försämrar enskildas äganderätt och tillgång till rättvisa. Mark skall kunna expropieras utan ersättning. - centrumforrattvisa.se ”Centrum för rättvisa avstyrker lagförslag som försämrar enskildas äganderätt och tillgång till rättvisa” Den statliga utredningen ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67) föreslår bland annat att kommunerna ska ges möjlighet att tvångsinlösa privat mark utan ersättning. Samtidigt försämras enskildas möjligheter att överklaga sådana beslut. Centrum för rättvisa avstyrker förslaget och
 • EU-kommissionen inleder granskningar för att kunna hindra att rättsstatens principer urholkas - Såg just att EU-kommissionen inleder granskningar av alla medlemsländer för att på ett tidigt stadium kunna hindra att rättsstatens principer urholkas. Dvs att samhället styrs av andra kriterier än förutsägbara lagar som är lika för alla och att domstolar är oberoende i syfte att förhindra maktmissbruk och underminera allmänhetens förtroende
 • Brevväxling med Miljödepartementet om en träff med va-i-tiden - Hej! Som ni kanske redan vet så skickade jag en förfrågan till miljöministern om att vi (en grupp från VA i tiden) kunde få ett möte vid departementet. Vi blev ju väl mottagna och fick möjlighet att diskutera med förra miljöministern. Men se nu är det andra ordningar, se nedan:
 • Land Lantbruk/ ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta”, Edward Riedl - ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion………
 • Cirkulation/ Tankar kring en artikel- ”Vattenmyndigheterna bör läggas ner, enligt SKL! - Brev till Va-i-tiden: I senaste numret av Cirkulation, sid 9 fanns en artikel med rubriken ”Vattenmyndigheterna bör läggas ner, enligt SKL! SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tydligen i ett ställningstagande, som presenterades för regeringen strax efter påsk, framfört att de fem vattenmyndigheterna inte är effektiva eller kapabla att fatta beslut om miljökvalitetsnormer (MKN), åtgärdsprogram och
 • Advokatsamfundet avstyrker förslag för snabbare bostadsbyggande. Förslaget är grundlagsstridigt och borde aldrig ha lagts fram - Advokatsamfundet avstyrker förslag för snabbare bostadsbyggande 11 januari 2019 Förslaget är grundlagsstridigt och borde aldrig ha lagts fram, anser samfundet. Förslaget om att enskilt ägd mark med tvång ska kunna tas i anspråk för bostadsbyggande utan ersättning strider mot skyddet för äganderätten i 2 kap. 15 § regeringsformen, och Advokatsamfundet
 • Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning? - 6 nov 2018: Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning? En debatt om kommunerna ska få lösa in mark utan ersättning har blossat upp efter att utredningen Ett snabbare bostadsbyggande presenterades nyligen. Förslagen kan strida mot såväl grundlagen som EU-rätten, menar Anna Treschow, rättspolitisk expert
 • Regeringen/ Landsbygdsnätverket - 75 förslag från landsbygdskommittén Sedan juni 2015 har den parlamentariska landsbygdskommittén arbetat med målet att presentera ett slutbetänkande med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I mars förra året kom ett delbetänkande och idag, den 4 januari, presenterades slutbetänkandet. – Slutbetänkandet kommer att få betydelse för landsbygdernas men
 • SVD/ Avlopp bör beskattas utifrån kretslopp - SVD 2015-05-13, Avlopp bör beskattas utifrån kretslopp Det är nu dags för politiker och myndigheter och ta sitt ansvar genom att stimulera samhällsekonomiskt fördelaktiga och resursmässigt hållbara, flexibla och lokalt anpassade lösningar för att omhänderta avloppet. Det skriver experten Lars Hylander. Istället för en avloppsskatt på enskilda avlopp bör en
 • Den lilla människan Anna, 2 juni - ”Nu läser jag i var och varannan tidning”… Jag hoppas att riksdagsledamöter tar sig lite tid och slår på nätet om avlopp och tvångsanslutningar och läser dagspressen i frågorna. Ta in alla dessa öden och försöka förstå vad era beslut orsakar. Blås av! Det måste finnas andra sätt att hantera
 • 2019-05-13, Interpellationsdebatt i riksdagen. Ändringar i vattentjänstlagen - Interpellationsdebatt- ändringar i vattentjänslagen Trots lång debatt mellan Larry Söder och Isabella Lövin kom inget svar på när propositionen skall behandlas.
 • Brev till miljöminister Isabella Lövin från nätverket va-i-tiden. Ekologiskt, ekonomiskt, socialt och juridiskt är tvångsanslutningarna en katastrof -   Subject: Möte med Miljöminister Isabella Lövin Date: Wed, 15 May 2019 10:27:43 +0200 From: Kent Leonardsson <Kent.Leonardsson@tele2.se> To: m.registrator@regeringskansliet.se Skriver till er med anledningen att kunna få möta Miljöminister Isabella Lövin Vi är en grupp fastighetsägare (www.va-i-tiden.se) som kämpar i demokratisk anda för att påvisa felaktigheter och att stoppa kommunernas
 • Riksdagen har just sålt ut skärgårdsbefolkningen- igen, genom att godkänna tvångsanslutningar till VA. - Riksdagen har just sålt ut skärgårdsbefolkningen … IGEN ! ”Hur fan kan de ?”  som ett fåtal initierade har varnat. Riksdagen har just sålt ut skärgårdsbefolkningen – igen! Den 7 maj röstade Sveriges Riksdag igenom den s.k. Grönvallsutredningen, ett beslut som skärgårdsboende länge har fruktat skulle kunna hända … legaliseringen av ”avloppsbedrägeriet” Kommuner
 • M-riksdagsman vill förbjuda tvångsanslutningar: ”Man tror inte det kan hända i ett land som Sverige” - Magazin24 #687, sid 11 M-riksdagsman vill förbjuda tvångsanslutningar: ”Man tror inte det kan hända i ett land som Sverige” Moderaten Edward Riedl har motionerat om att förbjuda tvångsanslutningar. I Torsdags fick han stöd av personer som riskerar att drabbas i Köpings kommun. Bland annat räckte de över en namninsamling med
 • Lösenordsskyddad: Varför stoppa tvångsanslutningarna. Brev till riksdagsmannen Riedl (M) - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Varför stoppa tvångsanslutningarna. Brev MP - Från: Peter Ridderstolpe Skickat: den 26 april 2019 12:05 Till: Maria Gardfjell <maria.gardfjell@riksdagen.se> Ämne: SV: MD/Regeringen måste ta tag i frågan om” de små avloppen” Hej Maria Den här frågan om små avlopp är mycket större än vad man kan tro i förstone. Det låter märkligt att hårt satta miljökrav
 • Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester (MJU13) -   Utskottets förslag Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester (MJU13) Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att
 • Pärminnehåll- Namninsamling, stöd för motionen Stoppa tvångsanslutningarna till va - Innehållsförteckning, Pärmar till Riedl (M) och miljöministern   Stoppa tvångsanslutningarna- Namninsamling för stöd av motion i riksdagen- Överlämnande namnlistor och dokument från va-i-tiden   Till miljöminster Isabella Löven vill vi i nätverket va-i-tiden.se tillsammans med Edward Riedl, riksdagsman för M, överlämna följande: (flik1) VA-i-tiden.se nätverket, presentation  (flik2)  Namnlistor som stöd
 • Landsbygdspartiet (Oberoende) (LP(o)) Ideologi - Ideologi
 • Landsbygdspartiet/Argumentations-sammanställning till försvar för enskilda avlopp på landsbygden - Detta dokument uppdateras successivt av LP(o), så klicka dig vidare så får du sista uppdateringen: 2019-04-26 Argument för enskilda avlopp   LP(o) Ideologi
 • Dagens industri/ Begär bidrag för avloppsmiss (EU hotar med mycket dryga böter pga reningsverkens oförmåga) - Begär bidrag för avloppsmiss ”Sverige riskerar hundratals miljoner i böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv. För att blidka EU måste ett antal små kommuner kvickt investera i sina reningsverk. Nu begär de att staten betalar – eftersom det är den svenska tolkningen av direktivet som ställt till bekymren. Sedan flera
 • Stoppa tvångsanslutningarna- Namninsamling för stöd av motion i riksdagen- Överlämnande namnlistor och dokument från va-i-tiden - Utkast till dokumentation:  Till miljöminster Isabella Löven vill vi i nätverket va-i-tiden.se tillsammans med Edward Riedel, riksdagsman för M, överlämna följande: Namnlistor som stöd för motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp (va). Namnlistor från skriv under.com Stöd från facebooksidan ”Nej till tvångsanslutning” Skrivelse och bilagor från
 • Brev till riksdagens partiledare 8 feb 2017 - Nedanstående brev som pdf fil: Brev till riksdagens partiledare 8 feb 2017 Datum: 8 februari 2017 20:25:25 CET Till: jonna.thomasson@riksdagen.se, annie.loof@riksdagen.se, jan.bjorklund@riksdagen.se, kdebba@kristdemokraterna.se, jimmie.akesson@riksdagen.se, info@vansterpartiet@riksdagen.se, sb.registrator@regeringskansliet.se, u.registrator@regeringskansliet.se Ämne: Fwd: Lag om allmänna vattentjänster Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com> Datum: 8 februari 2017 20:03:13 CET Till: jonna.thomasson@riksdagen.se Ämne: Lag om allmänna vattentjänster Till Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jimmie Åkesson,
 • Köping-Magazin24/VA-drabbade sätter press på minister – vill få till lagändring. Hoppas få till ett förbud mot tvångsanslutningar. - VA-drabbade sätter press på minister – vill få till lagändring. Hoppas få till ett förbud mot tvångsanslutningar. Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) vill få till en lagändring för att förbjuda kommuner att tvångsansluta invånare till kommunala VA-nät. De drabbade längs den norra mälarstranden hoppas att förslaget går igenom. Nu samlar de
 • Land Lantbruk/Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta - ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion. Edward Riedl, riksdagsledamot från Västerbotten sedan 2010, har tillsammans med några kolleger i Moderaterna engagerat sig i frågan om tvångsanslutning
 • Det finns en generell brist på kunskap om miljöpåverkan av små avlopp. - Facebooksidan Avloppsbedrägeriet I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav
 • Tvångsanslutningar till kommunalt va, Riksdagsmotion Edward Riedl (M) - Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp,  Motion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M) ”Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots
 • Föredrag för riksdagsledamöter från KD, M och SD av Lars Hylander - Hej! Bifogar min presentation,Hylander_små avlopp fosfor o smitta 13 mars 2019.ppt, jag föredrog i riksdagen idag. Många tack till Peter för att jag fick använda ett par tydliga bilder. Ett antal ledamöter  inbjudna och ett tiotal Riksdagsmänn från KD, M o SD lyssnade mycket aktivt och var chockade över myndigheternas
 • Höör/ Brev om info om va-frågan för kommunpolitikerna - Info fr. Höörs kommun 11 mars 2019 Från:  André Luc Till:  Anders Segerberg, edward.riedl@riksdagen.se Hallo vänner Jag har bifogat : 1- brevet from kom. styr. ordf. Johan Svahnberg som är signerat av alla allianspartierna i kommunen. (brev Svahnberg) Från oppositionen, dvs, S, MP och V samt SD har vi fortfarande inte
 • Brevväxling mellan HAV och Arne Gunnarsson, styrelseledamot i Landsbygdspartiet - Se även tidigare dialog mellan Arne Gunnarsson och Mats Svensson/Hav.    Dialog mellan Arne Gunnarsson, fastighetsägare i Markaryd (medlem i styrelsen för landsbygdspartiet) och Mats Svensson Hav. Mer info om Lpo kan du få på www.landsbygdspartiet.org. Från: Arne Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com> Skickat: den 1 mars 2019 13:25 Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se>; Ämne:
 • Riksdagen/ Träff med riksdagsman 29 dec-18 ang små avlopp - 2018-11-29 träffade jag, webbredaktören för va-i-tiden, en riksdagsledamot (M) som avsåg att skriva en motion/fråga till riksdagen. (En ifrån Umeås berörda områden på Mjölekusten träffade henne förra året tillsammans med villaägarnas Anna Werner, sakpolitisk skribent.) Vi satt ner i riksdagshuset under någon timme och diskuterade. Som grund för diskussionen lämnade jag
 • EU hotar med miljardböter. Svenska reningsverk uppfyller inte reningskraven, men detta motiveras med retention. Enskilda avlopp skall bedömas efter samma krav. - Svar på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr 2002/2130 och 2009/2310) Sverige hotas av miljardskadestånd för utsläpp från kommunala reningsverk. Sveriges svar som lämnades i augusti åberopas retention på 63-91 % som svar till EUkommissionen på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr
 • Tyresö/ Brev till Caroline Szyber. Demokratin åsidosatt, människor blir flyktingar i eget land pga va kostnader - Hej Caroline, Vi har gemensamma vänner men jag skriver direkt för den här frågan börjar bli verkligt akut.  Demokratin i Sverige är kraftigt åsidosatt genom att kommuner agerar på designer-lagar för att driva in pengar genom LAV och dithörande  agenda. Tyresö kommun driver ett stort antal familjer och pensionärer på
 • Riksdagen/ Lagen om vattentjänster, Skriftlig fråga från Caroline Szyber till Statsråd - Lagen om vattentjänster 2016/17:57 Lagen om vattentjänster Med lagen om allmänna vattentjänster (LAV) tvingas i dag boende betala hundratusentals kronor för tjänster de inte önskar ha. Boende som har alla möjligheter att investera i hållbara vatten- och avloppslösningar tvingas ansluta sig till dyra kommunala va-lösningar. Kostnaderna är orsaken till att
 • Riksdagen/Kostsamma vattenanslutningar - Kostsamma vattenanslutningar Skriftlig fråga 2015/16:1090 av Caroline Szyber (KD) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
 • Riksdagen/Byggavgifter - Byggavgifter …….De kommunala byggavgifterna handlar främst om plan- och bygglovsrelaterade taxor som plan- och registreringsavgifter, besiktning, utstakning, granskningsavgift med mera. Det handlar också om anslutningsavgifter för vatten och avlopp (va) som i sin tur består av olika avgifter (grundavgift, serviceavgift, förbindelsepunktavgift, tomtyteavgift med mera)……  
 • Bohuslänningen/ Hög tid att ändra avloppslagen - Hög tid att ändra avloppslagen Vem vill få ett brev hem med en faktura på några hundra tusen kronor i avloppskostnader? LAV, Lagen om allmänna vattentjänster, har kommit att bli den bittra orsaken till att människor i storstädernas kranskommuner tvingas utöka sina banklån alternativt tvingas sälja sitt älskade lantställe eller
 • UNT/ Avlopp stoppar Knivsta kommun - Avlopp stoppar Knivsta kommun 2016-05-02 Knivsta kommun skulle kunna växa på landsbygden. Men lagstiftning om kommunalt vatten och avlopp sätter ofta stopp. Björn-Owe Björk (KD) arrangerade under måndagen, tillsammans med riksdagsledamoten och Caroline Szyber (KD), en pressträff i Knivsta för att belysa problemet. Enkelt beskrivet handlar det om lagstiftningen som
 • GP/ Ändra LAV – trygga våra hem - Ändra LAV – trygga våra hem GP 29 juni 2015, DEBATT Ingen vill faktureras flera hundra tusen kronor i avloppskostnader. Ändå är LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) den bittra orsaken till att människor i storstädernas kranskommuner tvingas utöka sina banklån eller tvingas sälja sitt älskade lantställe eller länge inbodda hus, skriver
 • Riksdagen/ Kostsamma vattenanslutningar - Kostsamma vattenanslutningar Inlämnad: 2015-05-25 Skriftlig fråga 2014/15:572 av Caroline Szyber (KD)
 • Land/ Se på hur Finland skött avloppsfrågan. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen. - Ledare 15 juni 2018. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen I Finland har politikerna lyssnat på landsbygdsborna om de enskilda avloppen, men i Sverige tvingar myndigheterna fastighetsägarna till stora investeringar, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare. Vårt pragmatiskt sinnade grannland Finland förtjänar ofta att vara föredöme. Så är
 • Avloppets kväve och humus bör också återvinnas - Även slamfrågan är en het denna sommar. Carolina Skog har tillsatt utredning för utreda stopp för slamspridning och återvinning av fosfor. Kan möjligen vara bra men risken för suboptimering är uppenbar. I denna replik framhålls detta och att regeringen måste satsa på vattensnåla och sorterande system. https://www.dn.se/debatt/repliker/avloppets-kvave-och-humus-bor-ocksa-atervinnas/ Miljöminister Karolina Skog
 • GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning - GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning Marknaden in – samhällsplanering ut Man kan tycka vad som helst om statlig inblandning men någon typ av samordning är nödvändig när långsiktiga hushållningsfrågor ska omsättas i planer och beslut. Detta innebär inte per automatik att staten alltid gör rätt
 • Även dammanläggningarna i Sverige är hotade av tyckande. - Klipp ur facebookgruppen ”Avloppsbedrägeriet” ”Åter igen visar Länsstyrelsens lakejer sin oförmåga att tänka själv och det gäller inte bara avloppsfrågor utan även vattenfrågor över lag. Och det är många som nu blir drabbade genom deras försyn. http://svenskvattenkraft.se/assets/B%C3%B6sm%C3%B6llan.pdf” Michal Richter (Länk till artikeln: Bösmöllan)
 • Mailkommentarer: Förhastad glädje över ett slamförbud - Mail med urklipp från: Från: Gunnar Lindgren Till: (85 mer) Tyvärr visar det sig nu att LRF inte stöder en kommande avveckling av slamspridningen och skriver (1): _____________________ ”Att utvinna fosfor är bra – men regeringens förslag räcker inte Riks Regeringen meddelar att den tillsätter en ny utredning för metoder att utvinna fosfor från
 • DN Debatt ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” - ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” Fosfor är livsavgörande för produktionen av mat. Det är en ändlig resurs som Sverige under årtionden kastat bort genom att inte ta vara på avloppsslam. Regeringens nya lag om fosforåterföring måste utformas så att slöseriet upphör så snart som möjligt, skriver miljöminister
 • Bohuslänningen/Uddevalla: LRF-jubel åt slamstopp - LRF jubel åt slamstopp Regeringen tillsätter en utredning med målsättningen att förbjuda slamspridning på jordbruksmark. – Underbart att man äntligen tagit intryck av kritiken, säger Torsten Torstensson, LRF i Uddevalla. I torsdags tillsatte regeringen och miljöminister Karolina Skog (MP) en utredning om hur ett förbud ska utformas. Den politiska debatten
 • En sammanställning av seminarier på Almedalen 2018 - Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken? Arrangör:Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten, Energigas Sverige Dag:2/7 2018 10:30 – 11:30 Beskrivning av samhällsfrågan Sverige har kommit långt i det lokala kretsloppsarbetet. Men idag handlar mycket av diskussionen om cirkulär ekonomi främst om produkter, återbruk och materialåtervinning – inte resursflöden
 • Den statliga utredningen börjar bli klar. Enskilda och mindre lösningar är en rekommendation för landsbygden. - Läs Anders Grönwalls facebooksida och hur det går med den statliga utredningen.  14 april: ”Kära Facebookvänner som följer Utredningen om hållbara vattentjänster. I veckan skickade vi ut texterna till vårt betänkande för en sista granskning av våra experter. Vi närmar oss slutet. Och vårt betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” finns
 • Jag tror att parlamentet är en bekräftelse av det sociala kontraktet. Det bör vara ett sätt där vi arbetar tillsammans utifrån våra bättre jag… -
 • Svar på interpellationsdebatten 2018-0417: ”Som jag ser det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna.” - a)     Vart tog kretsloppet vägen? Det pågår ett antal projekt i Sverige där man tar hand om växtnäringen – antingen via torr teknik (långkompostering) eller blötare sortiment (vakuumtoaletter som minimerar vattenanvändningen). Det finns även långt gångna planer på mer storskaliga, källsorterande system med efterföljande produktutveckling till gagn för jordbruksföretagen. Dessa
 • Små avlopp, Interpellationsdebatt 2018-04-17 - Karolina Skoog fick 2018-04-17 återigen förklara varför kommuner får fortsätta tvångsansluta FÄ på landet till kommunala verk när bättre och mycket billigare alternativ finns. Även behov och rimligheten i kraven på P rening ifrågasätts. Retentionsrapporten och kalla fakta nämns i sammanhanget. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/enskilda-avlopp_H510454
 • Att ta något utan att betala för det är stöld. - Riksdagsledamot Edward Riedl (M) menar att det är stöld om staten berövar markägare ekonomiskt värde utan att ersätta dem. Vad tycker du? Moderaterna i Norrbotten   Det är ett rent expropriationsförfarande som pågår … Staten själ vår mark och våra pengar . Förr krävdes att åtgärden skedde med ett berättigat
 • Jag hörde på radion om att de mäter narkotikamängder i avloppet i Falkenberg. - Jag hörde på radion om att de mäter narkotikamängder i avloppet i Falkenberg. Det känns som att Länstyrelsen sitter på dubbla stolar…. Eller? Länsstyrelsen: Droger-funna-i-avloppsvatten Swetox: oroande-halter-av-droger-i-hallands-avloppsvatten Det känns som att deras mål är att kontrollera våra levnadsvanor och inte att minska övergödningen i Suseån. Jag känner mig inte ok
 • GP Ledare, Sonesson: Gör försummade VA-näten till valfråga - Göteborgsposten LEDARE  2018-02-19 Landets VA-nät är ålderstigna och har inte alls underhållits i den takt som krävs. Miljarder fattas. Detta kan få förödande konsekvenser eftersom dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Ansvar måste utkrävas….  
 • 2018-01-15, Skrivelse till samtliga riksdagsmän - Skrivelse 2018-01-15 till samtliga riksdagsmän All makt i Sverige utgår från folket enligt regeringsformen, innebärande att folket i allmänna val väljer folkvalda att företräda dem. Nästa år väljer vi medborgare folkvalda för mandatperioden 2018 -2022. Vi tillskriver dig som folkvald företrädare för oss i Sveriges nuvarande riksdag i en för

 

2017-12-15?, Bostadsministern tror på alternativa avloppslösningar.

Intervju med Bostadsminister Peter Eriksson  gjort av TV4.

2017-11-22, Lunchmöte i riksdagen ang va frågor.

Katarina Elofsson, ekonom SLU  och Peter Ridderstolpe, WRS, var 2017-11-22 inbjudna i riksdagen för att tala om små avlopp. Mötet hade ordnats av LRF tillsammans med några socialdemokratiska och moderata politiker. Ett 15 tal riksdagsledamöter med olika partifärg var med och lyssnade och ställde frågor.  Grönwall, ordföranden för den statliga utredning, var också med på mötet.

Både Katarina och Peter gav ny och viktig information för många. Katarina, som är ekonom på SLU, visade bland annat en bild som beskrev kostnaderna för att minska fosfor till haven med olika åtgärder. Bland de absolut dyraste åtgärderna hör fosforrening för små avlopp. Peter beskrev bland annat att de små avloppens miljöpåverkan är liten och gav flera goda råd till politiker och myndigheter.

I den avslutande diskussionen var det någon som frågade hur alla fastighetsägare som felaktigt tvångsanslutits skulle få kompensation för att på felaktiga grunder blivit anslutna till kommunalt VA eller blivit tvingade till kanske helt onödiga men dyra förbättringsåtgärder. LRF kommer att publicera alla presentationer på seminariet.
Peters presentation kan ni läsa här :Lunchmöte riksdagen nov 2017,
Likaså finns här Naturvetenskapens syn på kretslopp o resurshushållning 
(Bilden på sidan 5 från lunchmötet kan behöva en extra förklaring: De ljusgröna staplarna står för de difusa utsläppen  huvudsakligen från skog och åkrar. Storleken på de dessa utsläpp av fosfor varierar med årsnederbörden, torra år så släpper skog och åkrar ut mindre mängd fosfor än våta år.
De mörkgröna fälten står för väl kvantifierade utsläpp från industrier, reningsverk mm. Av denna mörkgröna del står enskilda avlopp för 1/4 av utsläppen.)
Att som nu från Havsmyndighetsens sida och från politiker och kommuner att hävda att enskilda avlopp står för en så stor andel av utsläppen att hundratals miljarder behöver investeras i va system på landsbygden för att rädda sjöarna , är felaktigt och inte grundat vetenskapligt grundat. Fake news alltså. Eller om man vill, man silar mygg och sväljer kameler och ljuger avsiktligt om verkligheten.)
De små avloppen har liten betydelse för näringstillståndet i stora sjöar och vattendrag. Påverkan på haven är marginell!

2017- 11-23, Mailkommentar efter utskick till Va i tidens nätverk runt om i sverige:
Eloge och framtida medalj till Peter Ridderstolpe!
Uppmanar alla all läsa hur Peter benar ut perspektiven  …
– och i min mening/tolkning därmed belyser att bakgrunden i intressekonflikten inte är miljönytta utan att skaffa betalande abbonenter som inte kan tacka nej till kommunala monopol.
Mvh Anders Solvarm

 

2017-11-09, Vattnets kretslopp

Motion 2017/18:3429, av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD), Förslag till riksdagsbeslut

2017-11-09, Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening.

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD) till Miljöminister Karolina Skog (MP).

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har finansierat en forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är ett stort miljömässigt problem. Men Hav har valt att inte publicera rapporten trots att man känt till resultatet under två år….

….Anser ministern att det är rimligt att Havs- och vattenmyndigheten inte väljer att publicera den aktuella forskarrapporten trots att man känt till resultatet under två år?

….Anser ministern att Havs- och vattenmyndigheten har ett ansvar att säkerställa att kommunala myndigheter ställer miljömässigt befogade krav på avloppsrening hos enskilda fastighetsägare?

2017-11-09, Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (m) till Miljöminister Karolina Skog.

Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (va) uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017…..

…. Anser ministern att fastighetsägare som tvingas att anslutas till kommunalt va ska ha rätt till ekonomisk ersättning om fastigheten redan har eller på eget initiativ kan ordna fungerande va-lösningar på eget vis?

Uppmaning till brevkontakt till riksdagspolitikerna från  nationella nätverket VA-i-tiden.

 

Ett förslag är att vi skriver till riksdagspolitikerna i resp län och ber dem titta på programmet Kalla fakta, må 16 okt om just va frågan. Vi ber därefter om att få återkomma med kontakt och diskussion.

Dettta var Köpings norra mälarstrands brev: Brev till riksdagsmän och kvinnor i länet

Detta blev svaren:  (1 st från Marie Olsson, Dalabänken, Socialdemokraterna  ).

I feb 2016 skickade vi från Köping/Norr Mälarstrand ett brev till riksdagspolitikerna med frågan om vad de tänkte göra med va frågan. Se nedan. Svaren uteblev i stort sett.

Tyresö/Kalvfjärden har också gjort detsamma för några år sedan, http://www.kalvfjardensvanner.se/kalvfjardensvanner/Riksdagssvaren.html
Kan vi ändra namnen på brevet nedan och skicka det til partiledarna i resp län i stället? Köping till Västmanland, Orsa och Smedjebacken till Dalarna etc?