Riksdagspolitik

 

2017-12-15?, Bostadsministern tror på alternativa avloppslösningar.

Intervju med Bostadsminister Peter Eriksson  gjort av TV4.

2017-11-22, Lunchmöte i riksdagen ang va frågor.

Katarina Elofsson, ekonom SLU  och Peter Ridderstolpe, WRS, var 2017-11-22 inbjudna i riksdagen för att tala om små avlopp. Mötet hade ordnats av LRF tillsammans med några socialdemokratiska och moderata politiker. Ett 15 tal riksdagsledamöter med olika partifärg var med och lyssnade och ställde frågor.  Grönwall, ordföranden för den statliga utredning, var också med på mötet.

Både Katarina och Peter gav ny och viktig information för många. Katarina, som är ekonom på SLU, visade bland annat en bild som beskrev kostnaderna för att minska fosfor till haven med olika åtgärder. Bland de absolut dyraste åtgärderna hör fosforrening för små avlopp. Peter beskrev bland annat att de små avloppens miljöpåverkan är liten och gav flera goda råd till politiker och myndigheter.

I den avslutande diskussionen var det någon som frågade hur alla fastighetsägare som felaktigt tvångsanslutits skulle få kompensation för att på felaktiga grunder blivit anslutna till kommunalt VA eller blivit tvingade till kanske helt onödiga men dyra förbättringsåtgärder. LRF kommer att publicera alla presentationer på seminariet.
Peters presentation kan ni läsa här :Lunchmöte riksdagen nov 2017,
Likaså finns här Naturvetenskapens syn på kretslopp o resurshushållning 
(Bilden på sidan 5 från lunchmötet kan behöva en extra förklaring: De ljusgröna staplarna står för de difusa utsläppen  huvudsakligen från skog och åkrar. Storleken på de dessa utsläpp av fosfor varierar med årsnederbörden, torra år så släpper skog och åkrar ut mindre mängd fosfor än våta år.
De mörkgröna fälten står för väl kvantifierade utsläpp från industrier, reningsverk mm. Av denna mörkgröna del står enskilda avlopp för 1/4 av utsläppen.)
Att som nu från Havsmyndighetsens sida och från politiker och kommuner att hävda att enskilda avlopp står för en så stor andel av utsläppen att hundratals miljarder behöver investeras i va system på landsbygden för att rädda sjöarna , är felaktigt och inte grundat vetenskapligt grundat. Fake news alltså. Eller om man vill, man silar mygg och sväljer kameler och ljuger avsiktligt om verkligheten.)
De små avloppen har liten betydelse för näringstillståndet i stora sjöar och vattendrag. Påverkan på haven är marginell!

2017- 11-23, Mailkommentar efter utskick till Va i tidens nätverk runt om i sverige:
Eloge och framtida medalj till Peter Ridderstolpe!
Uppmanar alla all läsa hur Peter benar ut perspektiven  …
– och i min mening/tolkning därmed belyser att bakgrunden i intressekonflikten inte är miljönytta utan att skaffa betalande abbonenter som inte kan tacka nej till kommunala monopol.
Mvh Anders Solvarm

 

2017-11-09, Vattnets kretslopp

Motion 2017/18:3429, av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD), Förslag till riksdagsbeslut

2017-11-09, Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening.

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD) till Miljöminister Karolina Skog (MP).

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har finansierat en forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är ett stort miljömässigt problem. Men Hav har valt att inte publicera rapporten trots att man känt till resultatet under två år….

….Anser ministern att det är rimligt att Havs- och vattenmyndigheten inte väljer att publicera den aktuella forskarrapporten trots att man känt till resultatet under två år?

….Anser ministern att Havs- och vattenmyndigheten har ett ansvar att säkerställa att kommunala myndigheter ställer miljömässigt befogade krav på avloppsrening hos enskilda fastighetsägare?

2017-11-09, Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (m) till Miljöminister Karolina Skog.

Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (va) uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017…..

…. Anser ministern att fastighetsägare som tvingas att anslutas till kommunalt va ska ha rätt till ekonomisk ersättning om fastigheten redan har eller på eget initiativ kan ordna fungerande va-lösningar på eget vis?

Uppmaning till brevkontakt till riksdagspolitikerna från  nationella nätverket VA-i-tiden.

 

Ett förslag är att vi skriver till riksdagspolitikerna i resp län och ber dem titta på programmet Kalla fakta, må 16 okt om just va frågan. Vi ber därefter om att få återkomma med kontakt och diskussion.

Dettta var Köpings norra mälarstrands brev: Brev till riksdagsmän och kvinnor i länet

Detta blev svaren:  (1 st från Marie Olsson, Dalabänken, Socialdemokraterna  ).

I feb 2016 skickade vi från Köping/Norr Mälarstrand ett brev till riksdagspolitikerna med frågan om vad de tänkte göra med va frågan. Se nedan. Svaren uteblev i stort sett.
Tyresö/Kalvfjärden har också gjort detsamma för några år sedan, http://www.kalvfjardensvanner.se/kalvfjardensvanner/Riksdagssvaren.html
Kan vi ändra namnen på brevet nedan och skicka det til partiledarna i resp län i stället? Köping till Västmanland, Orsa och Smedjebacken till Dalarna etc?

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:
Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>
Datum: 8 februari 2017 20:03:13 CET
Till: jonna.thomasson@riksdagen.se
Ämne: Lag om allmänna vattentjänster
Till Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jimmie Åkesson, Jonas Sjöstedt,Stefan Löfven, Gustav Fridolin
Skriver till dig för att påtala en situation som jag inte anser är förenlig med ett demokratiskt land och en rättstat. Äger ett fritidshus byggt på 1950-talet med egen borrad brunn, septitank och trekammarbrunn och ska nu tillsammans med 235 andra fastigheter med sjönära läge vid Norrmälarstrand tvångsanslutas till kommunalt VA genom beslut av Köpings kommun med hänvisning till LAV. Enligt kommunen utgör alla vi inom Norrmälarstrand ett hot enligt LAV mot miljön och skyddet för människor. För denna tvångsanslutning ska vi betala ca en halv miljon kronor per fastighet vilket alla inte har ekonomiska förutsättningar för då många är pensionärer och inte heller får låna i bank till anslutningsavgiften vilket blir en åldersdiskriminering. Konsekvensen blir för många en försäljning av fastigheten med förlust. Kommunen framhåller i översiktsplanen sannolikt utifrån planmonopolet i PBL att man vill se en omvandling av Norrmälarstrand från fritidshusområde till villaområde med sjönära läge.
Genom att kommunen genom sitt beslut hänvisar till miljön och LAV fördriver man de boende från sina fastigheter enväldigt och sätter äganderätten ur spel i rättsstaten Sverige. Vi har påtalat att vi inte utgör något miljöhot med våra enskilda lösningar på våra fastigheter samt att om så erfordras kan gemensamhetsanläggningar som minireningsverk anslutas till en kostnad på ca 150 tkr per fastighet istället för en halvmiljon. I vår grannkommun Kungsör tre km över sjön ligger anslutningskostnaden per fastighet på 150 tkr. Vi upplever att det är godtyckligt vilka anslutningskostnader som kommunerna kan ta ut när de tvångsansluter till kommunalt VA. Vi har opponerat oss mot kommunen och bildat en intressegrupp för att uppnå en rimlig lösning och en skälig anslutningskostnad så att vi kan behålla våra hus då vi trivs inom Norrmälarstrand där vi finner rekreation och vila, se vår hemsida Norrmalarstrand.com.
Var det en sån här tillämpning av LAV ni som beslutsfattare i riksdagen 2006 när LAV beslutades ? Vi har förstått att vi inte är ensamma med upplevelsen om hur kommunerna i landet tillämpar LAV. Står du bakom en sån här tillämpning av LAV ? Om inte vilka initiativ tänker du ta för att få till stånd en förändring ?Vi upplever inte att detta är förenligt med demokrati i en rättstat som Sverige och upplever oss helt rättslösa då vi om tvångsanslutningen till kommunalt VA blir en realitet
blir tvångsfördrivna från våra fastigheter vid Norrmälarstrand.