Studier i norra USA och Canada stöder slutsatserna i retentionsrapporten att fosfor fastnar i mark.

ScopeNewsletter 2006. Här finns sammanställningar från över tjugo tunga referenser som bekräftar slutsatsen i retentionsrapporten, nämligen att fosfor fastnar i mark och att endast en liten del av tillförd fosfor till anläggning i normalfallet når ytvatten.  Många av de refererade studierna har utförts i Kanada eller norra USA, dvs i

Fortsätt läsa

Vännäs/Öppet brev till Länsstyrelsen ang odör från reningsverk och olagliga verksamhetsområden

———- Forwarded message ——— From: Ulf Müller <ulf.muller58@gmail.com> Date: mån 7 jan. 2019 kl 19:31 Subject: Odör från reningsverk, Dnr 505-8417-2018 To: <magnus.langendoen@lansstyrelsen.se> Slutord Levererat mail är ingen överklagan till Mark och Miljödomstolen, då en sådan under rådande strukturer är utsiktslös. Tillsynsansvaret är en ”papperstiger” och fungerar inte i skarpt läge. Då

Fortsätt läsa

Köping/ Yrkande att prövningstillstånd medges för prövning av verksamhetsområde för mål 4202-18

Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com> Datum: 2 januari 2019 11:33:22 CET Till: Kammarrätten i Stockholm <avd6.kst@dom.se> Ämne: Skrivelse med överklagande av kammarrättens beslut, mål 4202-18 Högsta förvaltningsdomstolen I överklagan av kommunens beslut om verksamhetsområde till förvaltningsrätten menar jag att det strider mot lag och författning enligt kommunallagen. Grunden för detta är att kommunen saknar underlag

Fortsätt läsa

Köping/ VA taxor- Yrkande på att prövningstillstånd ej ges till Köpings kommun.

Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com> Datum: 7 januari 2019 15:24:53 CET Till: avd6.kst@dom.se Ämne: Föreläggande i mål nr 4202-18, rotel 064 Laglighetsprövning enligt kommunallagen Utifrån föreläggande godtas inte överklagandet. Skälen är att det av proposition till LAV 2005/06:78 vad gäller allmänna fördelningsprinciper framgår att vid bestämmande av avgiftsskyldighet måste även EU:s ramdirektiv för vatten beaktas.

Fortsätt läsa