KLassificering av avföring från som skickas tilll reningsverken som där blir avloppsslam och därefter rötslam när det körs ut på åkrarna.

Om man lagrar mer än 10 000 ton slam krävs tillstånd från länsstyrelsen
Här ska det lagras upp till 10 000 ton och då är det bara anmälningspliktigt. Slammet som ska lagras räknas som icke farligt avfall, men lagringen av slammet räknas som miljöfarlig verksamhet.
__________________________________________________
Jag har googlat lite på klassificering av avfall och hittat det här:
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.
www.riksdagen.se
 Avfallsförordningen innehåller bestämmelser om avfall och dess hantering. Där har olika sorters avfall tilldelats en sexsiffrig kod och en post t.ex.:
19 08 05 ANH Slam från behandling av hushållsavloppsvatten.
19= kapitel relaterade till avfallskälla
08=kapitel relaterade till avfallstyp
05=kapitel för avfall som inte specificeras på annat sätt i listan
Post=ANH= Absolut icke farligt-post som har farliga egenskaper Observera att ett avfall som har tilldelats en ANH-post klassificeras som icke farligt utan vidare bedömning av dess farliga egenskaper. Det enda undantaget från denna princip beskrivs i artikel 7.2 i WFD: Om den behöriga myndigheten i medlemsstaten anser, baserat på tillräcklig bevisning, att ett visst avfall som tillskrivits en ANH-kod i själva verket ska klassificeras som farligt, kommer avfallet i fråga att klassificeras som farligt. Detta bör meddelas kommissionen med tanke på eventuella framtida ändringar av avfallsförteckningen.

EU Kommissionen har tagit fram en vägledning som ger närmare information om avfallsklassificering.:

EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=EN

Det här är krångligt…
Som jag uppfattar det grundas det på om halter av enskilda ämnen överstiger de bestämda koncentrationsgränsvärdena.
Om man har en stor sörja med många olika sorters giftiga ämnen ihopblandad sjunker ju koncentrationen av ett enskilt giftigt ämne.  Och då är det ofarligt?
Men,
Om man lagrar mer än 10 000 ton slam krävs tillstånd från länsstyrelsen
Här ska det lagras upp till 10 000 ton och då är det bara anmälningspliktigt. Slammet som ska lagras räknas som icke farligt avfall, men lagringen av slammet räknas som miljöfarlig verksamhet.
Det här jag inte riktigt klok på. Jag börjar bli trött i hjärnan och släpper det här för nu.
/Patricia

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *