VA-Guiden/ Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp

Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp

I Falun tidsbegränsas alla tillstånd för markbaserade anläggningar som har vattentoalett. Tidsbegränsningen innebär att husägaren behöver ansöka om omprövning och förvaltningen påminner om detta. Tillstånd för minireningsverk tidsbegränsas inte, istället gör man regelbundna tillsynsbesök.

 

Kommentar från Lars Hylander:

Istället för avloppsdeklarationer har Falu miljökontor redan infört något som kanske är ändå värre –nya tillstånd  (efter 2003) tidsbegränsas på t ex 10 år, varvid tjänstemännen åker ut på fastighetsägarens bekostnad när tillståndet löper ut.
Överväger samhällsnyttan den enskildes kostnader?

Lars

2 kommentarer

 1. Detta är en klassisk inställning kring va frågan idag. I princip är alla som skiter i någon form vattenburen avlopps system förbrytare. Vi ska alla i framtiden använda gammalt miljö vidriga centralsystem eller betala bara man har någon form av decentralicerade verk .Alla dessa är miljöförorening och ett hot mot människors hälsa. Alltsä decentraliserade va-system som inte skapar inkomster till de kommunala kollektiven utgör ett hot och måste beivras med alla medel.Finns det stöd i va lagen kring åtgärden om tidsbegränsade tillstånd ?Som vanligt styrs allt kring att man är duktig på sitt arbete och nu är det mcket påtagligt är det när man skapar inkomster_
  Undra när bonusar och ackord liknade system kommer att införas i kommunerna för tjänsten..
  Tom Hagström

 2. Ja vi påförs hela tiden nya påfund och frekvent kommande avgifter.och ska anpassa oss efter dera nya utrustning, sophämtning, sotning fastighetskatt, deklarationer, ja oavset vad du än vil göra men även sånt som du inte vill göra eller efterfrågat. //MR

  Följande regler gäller vid din anläggning
  Brunnslock får inte väga mer än 15 kg, enligt avfallsföreskrifter för Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner. Bilväg fram till uppställningsplats, det vill säga plats där slamfordonet uppehåller sig i samband med
  tömning, ska ha fri höjd på 4,5 meter, bredden ska vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton, ha fri sikt och
  möjlighet för slambilen att vända.
  Uppställningsplatsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och annan trafik ska kunna köra förbi, det vill
  säga trafiksäkert utformad.
  För att slamtömning ska kunna utföras med god arbetsmiljö bör avståndet mellan fordonets uppställningsplats
  och brunnens/tankens anslutningspunkt vara upp till 10 meter. Slangdragning medför mycket hög belastning
  för chauffören. Exempel på orsaker till högre avgift är lång slangdragning,
  dubbel bemanning eller användning av fyrhjuling.

  Inför tömning
  När aviseringsbrevet kommer eller när du själv beställt tömning: Regler och råd
  Placering och utformning av anläggningens anslutningspunkter –
  förlängningsslang eller rör.
  Om din tank/slamavskiljare inte ligger intill en farbar väg för slamfordonet behöver du en förlängningsslang
  som ansluter till vägen. Du kan också gräva ner slang som ansluter mot den farbara vägen.
  Kontakta Rambo före påbörjat arbete för rådgivning kring materialval och teknik.
  Spola aldrig ner:
  • Kemikalier och mediciner eftersom de inte kan
  brytas ned i infiltrationsanläggningen eller i
  reningsverket. Den biologiska reningsprocessen
  förstörs och vattnet rinner orenat ut i våra sjöar
  och vattendrag. Lämna istället kemikalier på återvinningscentral
  och mediciner till apoteket.
  • Tops, tamponger, bindor, kondomer och blöjor
  eller annat som kan orsaka stopp och skada
  anläggningen. Lägg istället tops och liknande
  i soppåsen.
  • Cigarettfimpar och snus innehåller kadmium
  vilket tillsammans med kvicksilver hör till de
  farligaste tungmetallerna. Var noga med att
  lägga cigaretter och snus i soppåsen.
  Var rädd om ditt avlopp.
  Spola enbart ned kiss, bajs och toalettpapper i ditt
  toalettavlopp. Allt annat, både tops, våtservetter och
  kemikalier, påverkar slammet negativt, .
  Skölj inte ur stekpannan med varmt vatten eftersom
  fettet stelnar i avloppet och kan orsaka stopp. Torka
  istället ur stekpannan med hushållspapper och släng
  pappret i matavfallet/restavfallet.
  • Sätter du upp den blå vimpeln Rambo tillhandahållit
  vid brunnen eller tanken som ska tömmas.
  Skriv gärna er adress på den vita sidan av vimpeln
  så minimeras risken för felaktig tömning.
  Ny vimpel skickas mot självkostnad.
  • Se till att vägen är framkomlig enligt arbetsmiljöverkets
  regler (se här intill). Det ska också vara röjt på
  slangdragningsvägen, runt brunnen och tanken.
  Brunn/tank får ej vara överbyggd/övertäckt.
  • Brunnslock och kopplingar ska vara lättåtkomliga.
  Eventuella lås, muttrar eller liknande ska vara hela
  och inte ha rostat fast. Vi ska kunna tömma er
  anläggning med standard slang (3”/ 75 mm) och
  tillhörande hankoppling/kona. Trasiga kopplingar
  och ”sugrör” ska vara lagade så att din tank kan
  tömmas helt. Saknas koppling måste sugröret vara
  minst 15 cm.
  • Brunnslock eller tank måste vara barnsäkrade tills
  chaufför kommer, vi lämnar i säkert skick.
  (Moderna lock kan ha barnsäkring inbyggt, kontakta
  tillverkare för mer information)
  • Bomkörning, en framkörningsavgift, kan debiteras
  om slambil inte kommer fram till brunn, inte hittar
  brunn eller att gällande regler inte följts.
  • För akut tömning (inom 24 timmar) tas en extra
  avgift ut. För beställning av arbete utanför ordinarie
  arbetstid (kvällar och helger) utgår jourtaxa.

  Vintertid
  • Vintertid ska vägen till fastighet och väg för slangdragning, så gott det går, vara snöröjd och hållas
  halkfri, locket och brunnslock/koppling ska vara framskottat.
  • Om du har en sluten tank bör du tänka på att tömma i tid, annars kan det finnas risk att det slam som
  finns i tank/ tömningsröret fryser och expanderar så att tank/rör/koppling
  går sönder. Töm därför tanken innan den blir överfull.
  • Bomkörning, en framkörningsavgift, debiteras om vägen
  ej är snöröjd inför tömning. Vid extremt snöfall kommer
  brunnen planeras in för senare tömning. Likadant om du
  som fastighetsägare hör av dig inför tömning om att
  snöröjning ej kan utföras.

  Placering och utformning av anläggningens anslutningspunkter –
  förlängningsslang eller rör.
  Om din tank/slamavskiljare inte ligger intill en farbar väg för slamfordonet behöver du en förlängningsslang
  som ansluter till vägen. Du kan också gräva ner slang som ansluter mot den farbara vägen.
  Kontakta Rambo före påbörjat arbete för rådgivning kring materialval och teknik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *