Köping/ Kommunens risk och sårbarhetsanalys och plan enligt lag om extraordinära händelser

Bifogar kommunens risk och sårbarhetsanalys om det krisar till sig.
Notera att de bedömer att de inte har några problem med grundvattennivån.
Lars-Göran

Utdrag ur analysen:

7.2.5

… Låga grundvattennivåer kan leda till vattenbrist. Vattenbrist kan leda till bevattningsförbud och
andra uppmaningar att spara dricksvatten. Extremt låga grundvattennivåer och brist på
dricksvatten skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser på samhället.
Risken för påverkan bedöms som störst för enskilda brunnar. Den som har enskild
vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns
om brunnen sinar. I Köpings kommun är det särskilt enskilda brunnar som är känsliga för de låga
grundvattennivåerna.

7.6 Bortfall i teknisk infrastruktur och försörjningssystem
Bortfall i avloppssystem
Belastningen på avloppssystem ökar kraftigt i samband med ett förändrat klimat och ökade
regnmängder och omfördelning av när under året det mesta regnet faller. Vi ser en omfördelning
av regn som innebär mer nederbörd under vår, höst och vinter då avdunstningen är låg och
marken till stora delar redan är vattenmättat. Extrema skyfall kan innebära att ledningar blir
överbelastade.
Det finns fyra avloppsverk i Köpings kommun, Köping, Kölsta, Himmeta och Odensvi-Kindbro.
I avloppsverken renas vattnet enligt gällande krav. Vid Norsa avloppsverk finns en stationär
reservkraftsanläggning som delas med övriga verksamheter på området.

…Det finns fem kommunala och en rad privata vattentäkter i Köpings kommun. Kommunen arbetar
på olika sätt med att minska utsläpp och föroreningar. Det kan gälla att få till stånd åtgärder på
enskilda avlopp, skydd för vattentäkter, förbättrad dagvattenhantering eller jord- och
skogsbrukets användning av t.ex. gödselmedel.

..Mälaren är en
gemensam resurs för många kommuner vilket innebär att en samverkan och samarbete mellan
berörda kommuner torde leda till större framgång i det vattenvårdande arbetet.”

 

Webredaktörens kommentar:

Påtalat och framfört vid MMD förhandlingar ang tvångsanslutning av Norr Mälarstrand till kommunalt va, är att dricksvattnet sinar först i kommunen och sist i de djupborrade bergborrade brunnarna som är vanligast på Norr Mälarstrand.

Se Peter Ridderstolpes framställan under förhandlingen, särskilt sid 13-15 ang vattenförsörjningen.
Juristen Norlen utgick ifrån att Köpings kommun anför två fördelar med det ansökta projektet om tvångsanslutning av va. Punkt 2 handlar om vatten:

  1. Säkra tillgång till vatten för fastigheterna på norra Mälarstranden.

Påståenden i ansökan:
– Risk för att nuvarande brunnar inte långsiktigt kan försörja området med vatten.
– Grävda brunnar har visat på låga uttagskapaciteter.
– Provtagning visar att ett antal brunnar är påverkade av avloppsvatten.
– Undersökningar visar att framförallt i den östra delen av området finns det
begränsade möjligheter att ordna en gemensam vattentäkt för hela området.

  • Vilka undersökningar åberopas för att styrka dessa påståenden?
    Inga fakta finns redovisade i ansökan, bara obestyrkta påståenden !
    Kommunen har inte lyckats (försökt) visa att det är nödvändigt
    att ansluta norra Mälarstranden till vattenverket i Köping.

Vad kommer det sig att utredning och kommunstyrelse anför att enskilda brunnar kommer sina först. Är det andra områden i Köping som avses denna gång, trots att Norr Mälarstrand tidigare var ett av dessa områden?

_________

Märkligt att Köping accepterar att avloppsslam för 30 000 människor placeras tre mil norrut på gränsen mellan Hallstahammar och Köping vid Tränsta. Där skall slammet som består av giftigt avloppsslam läggas 150 m ifrån Stäholmsbäcken och 20 m ifrån den täckta bäcken som leder till Kolbäcksån. Bägge bäckarna mynnar ut i Mälaren. Ifall de enskilda avloppen på Köpings norra Mälarstrand utgör hot för Mälaren och ligger mellan 50 m och 800 m ifrån Mälaren och totalt släpper ut bl a 20 kg fosfor, hur kan då denna enorma mängd avföring som ligger mycket nära vattendragen inte förorena Mälaren? Logik saknas.
Länsstyrelse, Köpings kommun och Hallstahammars kommun anser inte att anläggningen av en gödselfabrik på en platt betongplatta där slammet rinner av utan problem är något allvarligt problem för föroreningarna.

Hur kan då de enskilda avloppen pekas ut som de stora förorenarna och skall tvångsanslutas?

Hur kan de enskilda avloppen anses vara en fråga i krisberedskapen när vatten och avloppsledningarna i Köping och andra städer/tätorter läcker som såll. Vad händer vid översvämningar med dessa rör som ligger nära Mälarens vattennivå? Påverkar inte de risken för att sjukdomar sprids?

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *