Dokumentation om miljöfarlig verksamhet för avloppsslamsförvaring på betongplattan för tänkt gödselfabrik i Tränsta

(Se mer om Gödselplattan i Hallstahammar/Tränsta och om spridning av avloppsslam även på andra platser i sverige och deras oro och frustration över myndigheterna,
via denna länk))

P4 Västmanland/ Biototal: Osäkerhet kring avloppsslam – lagen kan ändras. Ingen risk för miljöpåverkan av gödselplattan. Boende i Tränsta är oroliga att lakvatten ska tränga ut i grundvattnet

______________________________________________________________________

Biototals misslyckande med gödselfabriker

______________________________________________________________________

Ägare till Biototal AB: Tomas Kjellqvist,  Jan Nystedt.

____________________________________________________________________

2019-12-06

Skickade ut det här till media igår. Få se om det är någon som nappar på det.
/Patricia

Ämne: Slamlagringen i Tränsta
Hej!
Angående slamlagringen i Tränsta, vid kommungränsen Hallstahammar/Köping.
Hallstahammars kommun har ingen vetskap om att Biototal AB ska bygga en gödselbrunn på platsen. Inget bygglov har sökts för den heller. Se nedan. 
Har också en känsla av att det är någonting lurt med Biototals samarbete med företaget Econova som anlade lagringsytan. Kan inte sätta fingret på det, men det är en känsla jag har. Kan det vara så att avloppsslam hamnar i trädgårdsjordarna som säljs av Weibulls?
Kanske något att undersöka?
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
_______________________________________________________________________
2019-12-05, Skickade det här till miljöinspektören igår
Hej!
Tack. Det går alltså att överklaga att ni tillåter Biototal AB att starta sin verksamhet hos oss? Och jag skickar den till bygg- och miljöförvaltningen då?
Det står i bilagan till föreläggandet Diarienr 605/18 Ärendenr 476/2018 (427 ) att förslag till  kontrollprogram ska vara inlämnat senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft eller vid ett senare tillfälle som tillsynsmyndigheten bestämmer. Beslutet togs väl 2018-10-24 borde inte kontrollprogrammet vara inlämnat nu?
En annan undran jag har är om det är byggförbud på platsen nu under tiden som utredningen görs?
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
___________________________________________________________________

Biototal anlägger en platta för avloppsslam vid Vissjön.

Samma ifrågasättande från grannarna som i Hallstahammar.

_________________________________________________________________

Patricia Larsson Leo har delat OneDrive-mappar med dig. Visa dem genom att klicka på länken nedan.

Mappen Plattan

Mappen e-post

Hej!
Skickar lite bifogade dokument, information och tidigare mejlkonversationer som jag har samlat ihop och som rör Biototals platta. Läs gärna men känn inte att ni måste. Tänkte att det kan vara bra att få ut det jag samlat ihop till er utifall ni vill göra en eller flera orosanmälningar till Hallsta och Köping. Jag har lagt till er i min mejllista för uppdateringar om plattan. Skicka ett meddelande om du/ni inte vill ha fler mejl så tar jag bort din adress från listan.

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo i Tränsta

__________________________________________________________________

Från:
gunnar.lindgren.mail@telia.com

 Mycket bra! (anm: ang orosanmälan)
Det är viktigt att poängtera att slamspridningen har som mål ”kvittblivning” av kemiskt avfall. Hade man verkligen haft som mål att återföra växtnäring till livsmedelsproduktionen hade man inte låtit ansluta i stort sett allt annat flytande avfall till slammet och åkern.
  Genom att sprida ut gifterna på åkermark så ”späds” gifterna ut vilket anses skall tolereras. Den som påstår att gifter, läkemedelsrester, tungmetaller, radioaktiva ämnen, plastavfall etc etc inte tillförs slammet och livsmedelsproduktionen måste ange var de avskilda ämnena i så fall tar vägen.
   Nej slammet är ett giftigt avfall som snarast skall hållas skilt från all åkermark och livsmedelsproduktionen.
Slutligen är talet om ”fosforåterföring”, ”kretslopp mellan stad och land”, ”återföring av mullämnen” högst missvisande.
Ett sätt att vilseleda både jordbruket, livsmedelskonsumenter och småbarnsföräldrar.
Gunnar Lindgren civ ing  Ren Åker Ren Mat

_______________________________________________________________________________________

4 December 2019, brev till Hallstahammars kommun

Orosanmalan gällande miljöfarlig verksamhet på Uppsala 2:6     

____________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 25 november 2019 18:45
Till: Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Ämne: Bassäng Biototal AB

Hej!

Jag har fått höra att en bassäng för lakvatten ska byggas tillhörande Biototal AB:s lagringsyta på Uppsala 2:6.

Jag har dock inte sett någon mer dokumentation om den än vad som står i Biototal AB:s anmälan till kommunen om miljöfarlig verksamhet, att en uppsamlings/gödselbrunn för lakvatten ska byggas.

Jag vill gärna veta hur den ska konstrueras, hur stor kommer den vara, vilka material som kommer att användas.  Jag vill också veta vad man planerar att göra med det uppsamlade lakvattnet när brunnen blir fylld. Vart tar det vägen?

Hälsningar, Patricia Larsson Leo

  

Det positiva är ändå att de ser en del brister. Gun Skarin har ju tidigare sagt att allt är i sin ordning och att läget är under kontroll. Det är ett litet steg framåt.
Tror att det är ca 20 m till brunnen och kulverten. Kan den vara skyddad på något vis?
/Patricia
____________________________________________________________________________________

VB: ang. frågeställning om överklagan

3 december 2019  16:45  96 KB

Från:
Till:
I föreläggandet står det att förslag till kontrollprogram ska vara inlämnat senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft eller vid ett senare tillfälle som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Jag tycker det är märkligt att inget kontrollprogram har inlämnats ännu. Beslutet togs 24 Oktober 2018 ​!
/Patricia

Från: Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>
Skickat: den 2 december 2019 13:54
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hejsan!

Något kontrollprogram har inte kommit in än. När det gäller överklagan skickar jag med en hänvisning till hur du ska göra. Du kan också gå in på kommunens hemsida och läsa.

Med vänliga hälsningar

Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________
Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 2 december 2019 11:51
Till: Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hej,

Vi vill som sagt bestrida det faktum att Biototal AB överhuvudtaget får starta sin verksamhet, var vänder vi oss och hur går vi tillväga?

I Hallstahammars kommuns föreläggande angående anmälan om miljöfarligverksamhet Uppsala 2:6 Dnr 605/18 står det i bilagan punkt 13 att det ska finnas ett kontrollprogram. Jag begärde ut handlingar från Hallstahammars kommun men kunde inte se något kontrollprogram.  Jag skulle väldigt gärna vilja läsa det.

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo


Från: Miljö

Skickat: den 28 november 2019 14:22
Till: Törnblom, Andreas <Andreas.Tornblom@hallstahammar.se>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hej Patricia!

Det beslut som tagits är Föreläggande angående anmälan om miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 – Biototal AB Dnr 605/18. De dokumenten jag skickade till dej tidigare.

Om du vill lämna in ett överklagande ska du skicka det till bygg-och miljönämnden. Vi skickar det sedan vidare till länsstyrelsen som är den myndighet som överprövar våra beslut.

Om du funderar på ärendegången så är den så att:  när ett företag lämnar in en anmälan om att starta en verksamhet så börjar våran granskning och utredning av ärendet. När kommunen bedömer att de utrett ärendet färdigt får kommunen besluta om föreläggande om försiktighetsåtgärder för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. Kommunen har i detta fallet beslutat att förelägga Biototal med försiktighetsåtgärder för att säkerställa en korrekt hantering av de produkter man har för avsikt att lägga på plattan. Produkterna behöver inte vara farliga för miljön för att verksamheten enligt miljöbalken ska klassas som miljöfarlig verksamhet. Tillexempel kan gödsel ibland räknas som avfall och ibland inte.

Med vänliga hälsningar

 

Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>

Skickat: den 25 november 2019 16:11
Till: Törnblom, Andreas <Andreas.Tornblom@hallstahammar.se>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hej,

Det beror på vilka beslut som har tagits. Vi ifrågasätter att det har getts tillstånd att starta upp verksamheten överhuvudtaget, så något slags beslut måste det ju ha tagits som går att överklaga.

Hälsningar Patricia Larsson Leo

________________________________________________________________________

Från: Törnblom, Andreas <Andreas.Tornblom@hallstahammar.se>
Skickat: den 25 november 2019 14:28
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Kopia: Miljö <miljo@hallstahammar.se>; Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Ämne: ang. frågeställning om överklagan

Hej Patricia,

Vilket beslut är det ni vill överklaga?

(Bilaga : Hur man överklagar)

Med vänliga hälsningar

Andreas Törnblom
Byggnadsinspektör


______________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 24 november 2019 21:38
Till: kundcenter@hallstahammar.se <kundcenter@hallstahammar.se>
Ämne: Överklaga?

Hej!
Jag och mina grannar undrar hur vi går tillväga för att överklaga att Hallstahammars kommun tillåter företaget Biototal AB starta upp sin verksamhet och lagra 10.000 ton miljöfarligt avfall på fastighet Uppsala 2:6 ?

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

____________________________________________________________________________________

VB: Biototal AB Uppsala 2:6

18 november 2019  17:47  32 KB

Från:
Till:
Fick det här till svar när jag ville få ut handlingarna från kommunen.  Bryter inte Gun Skarin mot efterforskningsförbudet här (TF 2:18)? Jag tolkar det som att hon bryter mot en av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen. Vad gör jag åt det i så fall, någon som vet? Hur tolkar ni det?
Såhär står det på upphandlingsmyndighetens hemsida:

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i förhållande till offentlighetsprincipen

En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ, får lämnas ut i enlighet med nationell lagstiftning. Detta innebär att varken EU:s dataskyddsförordning eller den kompletterande dataskyddslagen ska tillämpas om tillämpningen skulle strida mot bestämmelserna i TF. För att säkerställa den enskildes behov av skydd för sin personliga integritet även vid utlämnande av en allmän handling ska dock bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) iakttas.

/Patricia

Från: Miljö <miljo@hallstahammar.se>
Skickat: den 18 november 2019 15:45
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Biototal AB Uppsala 2:6

Hejsan!

Vi har fått din begäran om utlämnande av alla handlingar i ärendet om gödselplattan. Med anledning av GDPR skulle vi vilja veta till vad du skall använda handlingarna och hur du skall använda dem?

Angående ditt önskemål om att få handlingar i framtiden går tyvärr, inte utan du måste själv begära dem.

Med vänliga hälsningar

Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen

Telefon: 0220-240 00
E-post: gun.skarinnikyar@hallstahammar.se
Webb: www.hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

_______________________________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 13 november 2019 12:19
Till: Miljö <miljo@hallstahammar.se>
Ämne: Biototal AB Uppsala 2:6

Hej,

Jag ber er att skicka mig alla handlingar och beslut Hallstahammars kommun har gällande Biototal AB:s och David Edéns verksamhet på
Uppsala 2:6.

Önskar också att få alla handlingar och beslut som kommer tas i framtiden i detta ärende skickade till mig.

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

____________________________________________________________________________________

Patricia
Skämtar man med oss eller följer man enbart paragrafer o regler.
När man i bilderna skriver att röret för brunnen kan vara en svag punkt, hur tänker man då?
Hela plattan lutar och är utan kanter.
Åter till regnvädret på 20 mm under 1 timme. Vart tar lakvattnet vägen. Det är 360 m3 vatten som skall hindras att ta sig ut i bäcken.
Elöer när snösmältningen är igång, då är det också dessa mängder med vatten som rinner ut på plattan. Hur skall detta lakvatten hindras att förstöra grundvatten o bäckens vatten
Men strandskyddet är ju mindre så då är det ingen fara.
Men ni  som bor där har fått bygga om era avlopp för att marken inte kan ta upp något mer än just själva anläggningen. Ni har ansetts utgöra hot mot hälsa o miljö. 30 000 människors skit på plattan o där lakvattnet rinner rakt ut på åkern är dock inget problem .
Lukt är molekyler som luktorganen känner av. Även om vi inte känner lukten av andra ämnen som t ex luftbura smittor så ger lukten en fingervisning om att det inte är nyttigt oavsett vilka certifieringar som görs.
Det är den lukten som man anser ni får tåla som bor på landsbygden.
Anders
__________________________________________________________________________________

Håller helt med Anders i funderingarna. Hur kommer det sig att P INTE läcker från näringsrikt rötslam som körs från Stockholm och läggs vid Aitik-gruvan, men enligt HaV läcker genom marken från enskilda avlopp.

Se https://www.boliden.com/sv/hallbarhet/vart-ansvarstagande/i-fokus/rotslam-anvands-vid-aterstallning-av-gruvomraden

Undrar.
Lars Hylander

______________________________________________________________________________________________

Instämmer med Anders. Jag begriper inte heller hur Biototal fått plattan godkänd. Som byggnadslärare för gödselplattor vid ladugårdar undervisade jag om betydelsen av hög kvalitet på betongen, humusfritt vatten, tillräcklig armering, murar eller en kantbalk runt om som förhindrar gödselvatten att rinna av plattan och lutning in mot plattans mitt och med ett avlopp där som leder bort vätskan till en vattentät urin- eller gödselbrunn, helt utan att beakta de ekonomiska konsekvenserna för lantbrukaren.

Mvh!
Lars Hylander
Docent i miljöanalys, Uppsala

_______________________________________________________________________________________________

Helt riktigt Anders! Gifterna i slammet har avskilt för att inte förgifta vatten, luft, mat,naturen osv i tätorterna.
Det är helt oacceptabelt och hänsynslöst att flytta förgiftning från tätorterna till landsbygden!
Gunnar Lindgren

_____________________________________________________________________________________________

Ämne: Re: VB: Orosanmälan gällande miljöfarligverksamhet Uppsala 2-6

Patricia och ni andra

Hur kan Hallstahammar acceptera en lutande jättelik betongplatta utan kanter som en lämplig plats att förvara människoskit på från reningsverken. Detta dessutom efter att tillfört mängder med kemikalier och plast, tagit emot allt från vägar och tak och mycket från industrin i övrigt. 

Hur kan man hävda att lakvattnet samlas i den lilla 5 m3 stora bassängen, när ett vanligt åskväder på 20 mm regn ger 300 000 liter vatten på den 15 000 m2 stora plattan.

Hur kan man acceptera att plattan efter en tid kommer få stora sprickor i sig och luta och flyta runt på marken och enkelt släppa ifrån sig lakvatten rakt igenom plattan och ut från kanterna. 

Om man jämför med hur alla fastighetsägare på landsbygden jagas för deras utsläpp i stenkistor och infiltrationer, där inte luktproblem eller framflytande avloppsvatten kan påvisas. Dessa tvingas till kostsamma ombyggnationer för 100-200 000 kr eller tvångsanslutningar för 300 000 till 1 000 000 kr. 

Där motiveras åtgärderna med att miljö och hälsa hotas.

Där gäller att enbart anläggningen räknas, dvs en stenkista består av bara sten, ej marken därunder och döms ut- sten kan inte ta och bryta ner avloppsvatten, infiltrationer skall bytas efter 15-20 år, minireningsverk skall bytas ut var 15-20 år, tillföras kemikalier och el och kräver service.

Hur går dessa hanteringar ihop. 

För den kommunala slamspridningen gäller att skiten kan läggas uppe på marken och lukta, ha stora kemikalier och giftmängder i sig. Detta är ok.

Små fastighetsägare kan inte räkna med marken utom över anläggningen, utloppsdiken räknas inte.

Skall kommunerna och myndigheterna driva dessa projekt med slamspridning resp hårda åtgärder mot små avlopp vidare, krävs det att det vetenskapligt kan bevisas att skit från stan kan man sprida hur som helst uppe på marken, det påverkar inte grundvatten och miljö i bäckar, men att små avlopp är de stora förorenarna av grundvatten, dricksvatten och igenväxningen i våra vattendrag och sjöar. 

Jag får inte ihop det med sunt förnuft i alla fall. 

/Anders

_________________________________________________________________________________________

Mail till ca 50 pers.
Hej!
Det finns en ny artikel i VLT idag. Hittills har 13 personer har kommit med klagomål. Det står i artikeln: -Även om så flera hundra anmälningar görs leder det inte till att plattan stoppas, enligt Gun Skarin.
Det låter inte klokt! Läser de ens anmälningarna?
Jag finner inga ord, inga fina iallafall.
/Patricia

_________________________________________________________________________________________

Tidningsartikel i VLT: Hundratals stugägare uppmanas till protest

________________________________________________________________________________________

Mail från Patricia till P4 Vstmanland:

Jag skulle vilja tipsa er om att också prata med Anders Segerberg som är väldigt påläst och kunnig. anders@segerberg.me

Han driver sidan http://www.va-i-tiden.se/

​Här skriver han en del om det aktuella ärendet och hur det hela hänger ihop i en enda jättestor miljöskandal som det talas väldigt tyst om:

http://www.va-i-tiden.se/webredaktoren-tar-till-orda/

Han är som sagt väldigt kunnig och har under flera år blivit tvungen att engagera sig i va-frågor då han är en av dem som blir tvångsanslutna till det kommunala avloppet i Köping.

Kommer sanningen om slamhanteringen, reningsverken, kommunernas agerande och företagarnas profiterande fram i dagsljus kommer det komma fram vilken skitig bransch det är, hur man tillåter att sprida giftigt avloppsslam på våra åkrar och förgiftar våra brunnar och vattendrag medans man å andra sidan jagar enskilda fullt fungerande avlopp med blåslampa och menar att det är de som är de stora miljöbovarna, det är de som orsakar övergödning i Östersjön och så tvingar man in dem i det kommunala avloppet där allt går till reningsverken. Där blandas allt med en massa gifter, läkemedel och kemikalier, sen samlar man ihop den giftiga massan som blir kvar efter reningen och sprider ut det på våra åkrar och kallar det gödning.

Det låter helt galet i mina öron att man får göra så här. Vi förgiftar vår jord, men det är helt ok för det finns ingenting som säger att man inte får göra på det viset.

Jag rekommenderar er att prata med Anders, då kan ni få en större helhetsbild. Det finns dock en risk att ni kan få svårt att sova om nätterna när ni får veta hur det ligger till. Så ruttet är det tyvärr.

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo

__________________________________________________________________________________________

19 nov.

Hallstahammars kommun: Begäran om yttrande.

Hallstahammars kommun Diarienr 875-19, s1

__________________________________________________________________________________________

Från: Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>
Skickat: den 18 november 2019 16:26
Till: Patricia Larsson Leo
Ämne: Orosanmälan gällande miljöfarligverksamhet Uppsala 2-6

Hejsan!

Vi har mottagit eran anmälan och vidarebefordrat den till företagen. Företagen får lämna svar till oss.

 Med vänliga hälsningar
Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen

Telefon: 0220-240 00
E-post: gun.skarinnikyar@hallstahammar.se
Webb: www.hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

________________________________________________________________________________________

VB: Lite mer krut i brasan

18 november 2019  10:57  17 KB

Från:
Angående lakvattenbassängen. Är det någon som har fått reda på var lakvattnet ska ta vägen? Ställde tidigare frågan till Lars Björnfot på Biototal men han visste ingenting om det. Jag har bett att få ut alla handlingar om projektet från Hallstahammars kommun  men har inte fått något svar. Det kanske kommer, annars fortsätter jag tjata.
/Patricia

Från: silpa laitio karlsson <silpa_laitio_karlsson@hotmail.com>
Skickat: den 17 november 2019 14:14
Till: Patricia Larsson Leo
Ämne: Lite mer krut i brasan

Hej Patricia!
Tack för att du delar mailen. Jag skickar dom vidare till resten av vår ring.
Vi har en konversation mellan oss i centern, några av oss är mer pålästa på miljöteknik än jag.
Bland annat detta:
Hej, jag läste miljöteknik i Eskilstuna mitt andra år på min miljöutbildning. Det finns ingen annan känd teknik än att lägga en gummi matta under där lakvattnet måste samlas. Frågan är vad fan dom gör av lakvattnet sedan.  Kemikaliresterna som blir liggande kvar i botten på plattan måste också redas ut. Tror inte ett skit på att bara för det är ett certifierat företag som tar emot resterna från Stockholms förbränneri, att det ska vara rent. Kräv igen att få underlagen från certifieringen. Vad får läggas på, vilka kemikalier är godkända enligt certifieringen?
________________________________________________________________________________________
Hej!
Fick din fråga om gödselplattan i Tränsta vidarebefordrad till mig. Jag bor själv i Tränsta och gör vad jag kan för att få stopp på eländet.
Ren åker, ren mat är informerade.
Lantbrukaren David Edén är ägare till plattan. Åkermarken där plattan är uppförd på är KRAV-certifierad likaså är resten av hans mark i närområdet enligt honom själv. På en del av plattan ska han förvara den stallgödsel som ska spridas på hans egna certifierade åkrar, omkring 2000 ton rör det sig om. Resterande del ska Biototal AB utnyttja för sin egen lagring. Hur det ska gå ihop är en gåta för mig. Jag gissar att hans åkrar kommer bli rejält kontaminerade av slammet.
Vi är flera som har skickat in anmälningar om svartbygge till kommunen då inget bygglov har sökts för anläggandet. De hävdade från början att det inte var bygglovspliktigt pga att det tillhör en jordbruksfastighet, men vi hävdar bl.a. att eftersom Biototal AB.s verksamhet inte har någon anknytning till fastighetens lantbruksverksamhet så borde den inte vara bygglovsbefriad. Nu har de på kommunen sagt att de ska utreda saken närmre.
Det har även skickats in orosanmälningar angående den planerade verksamheten och själva uppförandet och konstruktionen av plattan. Vi uppmanar även andra att göra det också.
Hoppas det gav svar på din fråga. Hör av dig annars!
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
____________________________________________________________________________________
Ang slamspridning och innehållet i reningsverkens slam.

REVAQ Certifiering, Rapport till Cancer- och Allergifonden, Professor Göran Persson

Rapport till Cancer- och Allergifonden Tillämpad biokemisk miljö- och hälsoforskning,
Göran Petersson februari 2009 Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers

_____________________________________________________________________________________________________

14 sept

Mail från Hallstahammars kommun till Länsstyrelsen ang gödeslplattan och läget intill bäcken.

mail Gun Skarin-Lena Strömvall

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *