Allehanda/ Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp

INSÄNDARE: Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp

publicerad 14 aug.

Äntligen har förnuftet segrat och satt stopp för de kommunala tjänstemän som rest runt i vår kommun och underkänt flera enskilda avlopp med vad som verkar vara endast sina egna personliga tyckanden som stöd.

I den lagakraftvunna domen från den 18 juni 2019 undanröjer Mark- och miljödomstolen Sollefteå kommuns beslut från den 25 juni 2018 om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten i en enskild anläggning på en fastighet i Sollefteå kommun.

I detta ärende har Mark- och miljödomstolen följt de rekommendationer som utfärdats av Havs och vattenmyndigheten. De rekommenderar att varje enskilt avlopp som inspekteras skall individuellt granskas och en bedömning skall göras av geologiska och hydrogeologiska förhållanden. Som jordart, avstånd till närmaste vattenbrunnar, djup till grundvattenytan/ bergytan, belastning etcetera.

Ingen av dessa bedömningar ska ha varit gjorda vid underkännande tillfället utan där verkar de kommunala tjänstemännen gjort sina egna värderingar till lag? I de flesta underkännanden går det att läsa att anläggningarna saknar avluftning och har hög ålder och av denna anledning inte fungerar. Dessa påståenden har utgjort grunden för underkännandet.

Mark- och miljödomstolen fastslår i denna dom att ålder i sig inte utgör något skäl till underkännande, ej heller avsaknad av luftningsrör om anläggningen i övrigt fungerar och är rätt placerad. Kommunen har ju i de flesta fall godkänt och besiktat anläggningen vid nybyggandet. Man konstaterar därför vidare i domen att de geologiska och hydrogeologiska förhållanden torde vara samma i dag vid underkännande tillfället som vad som rådde vid nybyggandet. Därför bör anläggningarna bedömas rätt placerade. Ålder- och avluftningsargumenten faller därför.

Sammantaget kan vi konstatera att Mark- och miljödomstolen i detta ärende har underkänt både Länsstyrelsen och kommunen. Beslutet om förbud mot utsläpp av avloppsvatten för den aktuella fastigheten är undanröjt. Domen borde självklart resultera i en prejudicerande åtgärd för resten av alla underkända avlopp i kommunen med motivering hög ålder och avsaknad av avluftningsslangar.

Sven-Olof Jansson, Graninge

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *