Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt

Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra

Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt

Replik till Ann Lundström, 23 juni

LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag

Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra vattendrag. Detta är för mig självklart men tyvärr inte självklart för svenska myndigheter som låter kommunala reningsverk rutinmässigt släppa ut avloppsvattnet orenat när kapaciteten inte räcker, exempelvis vid regnskurar. En ny undersökning vid SLU visar att inte ens det renade avloppsvattnet från kommunala reningsverk är rent utan innehåller hormonstörande ämnen som påverkar vår hälsa. Dessutom tillsätts stora mängder plast i reningsverken med risken att spridas vidare i miljön.

Enhetschefen skriver vidare, helt felaktigt, att det vid tillsyn bara är bristfälliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder. Jag förstår inte varför hon och HaV framhärdar i denna felaktiga ståndpunkt, trots att jag påvisat att många fullt fungerande anläggningar underkänts av olika miljökontor, hänvisandes till HaV:s anvisningar.

Jag håller med enhetschefen att det finns en vetenskaplig samsyn att dåligt renat avloppsvatten bidrar till övergödning och smittspridning, nu senast i det kommunala verket i Asköy, Norge. Östersund och Skellefteå är andra exempel. Risken är flerfalt större att kommunala reningsverk sprider smitta och bidrar till övergödning eftersom de släpper ut avloppsvattnet direkt till vattendrag, sjöar och hav medan enskilda avlopp typiskt släpper ut det behandlade vattnet i mark. I marken är det vanligen stor brist på fosfor, som är livsnödvändigt för både växter, djur och oss. Marken är även effektiv på att filtrera bort och oskadliggöra smittämnen.

Det finns även en vetenskaplig samsyn att en korrekt skött torrtoalett kompletterad med markfilter för bad-, disk- och tvättvatten är det absolut bästa för både resurshushållning, minimerad miljöbelastning och smittrisk. Trots det tvingas fastighetsägare bort från dessa anläggningar. Varför svarar enhetschefen inte på min fråga om en ledamot i en nämnd får kränka och tvinga bort kommuninvånarna från sina bostäder genom att döma ut fungerande och miljömässigt bra avloppsanläggningar?

Beträffande vår rapport om självrening och retention i mark av fosfor och smittskydd så sa HaV:s egen expert att den var ”gedigen och vederhäftig”. Men HaV:s rådgivare med ”fingrar i syltburken” i egenskap av aktieägare i företag som säljer reaktiva fosforfilter till enskilda avlopp ansåg att rapporten skulle dissas, uppenbarligen för att inte förstöra hans marknad. Mitt råd är att Bohusläningens läsare själva läser den pedagogiska rapporten och bildar sig en egen uppfattning. Rapporten är fritt tillgänglig på vaguiden.se.

Lars Hylander

Docent i Miljöanalys

(Anm: Rapporten som nämns ovan finns här.  Mer sakkunskap hittar du på va-i-tidens sida)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *