Brev till Havs och Vattenmyndigheten om fosforfällor, av Roland Ekstrand

Till Havs och vattenmyndigheten

Mark och miljööverdomstolen har i mål M11835-18 underkänt Mark och miljödomstolens dom att fastighetsägare inte behöver installera fosforfälla vid nybyggnation av fritidshus. Mark och miljööverdomstolen hänvisar till vad miljönämnden har anför som motiv för sitt underkännande av ansökan om att inrätta en avloppsanläggning. Nyköping hänvisar till Havs och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016: 17) om små avloppsanordningar. Nämnden anger att avloppsanläggningar ska möjliggöra återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter. Nämndens bedömning är att fosfor som fastläggs i marken vid infiltrationsanläggningar inte blir tillgänglig för växlighet då fastläggning sker så långt ner i marken att rötterna inte når dit. Delar Havs och vattenmyndigheten denna åsikt. Länsstyrelsen anger att det finns rapporter som visar att 70 % fosforreduktion inte uppnås i infiltrationsbäddar. I det aktuella ärendet är det inte bevisat att den sökta anläggningen kommer uppnå ställda reningskrav gällande fosfor. Är det Havs och vattenmyndighetens åsikt att det är motiverat att underkänna en avloppsanläggning för att man inte kan bevisa att fosforreduktionen kommer att bli 70 %. 

För att få ytterligare fosforreduktion så kräver nämnden kemfällning. Delar Havs och vattenmyndigheten åsikten att med kemfällning så kräver det inga ytterligare transporter beroende på ökad slammängd. Är det säkert att allt slam återförs till åkermark för att skapa ett kretslopp och har växterna förmåga att tillgodogöra sig den fosfor som finns i slammet.

Mark och miljööverdomstolen spekulerar utifrån kommunens antagande” att jorden sannolikt inte har någon större mäktighet. Bedömningen måste därför utgå ifrån att på den aktuella platsen kan vara svårt att få till en fungerande infiltration”. Delar Havs och vattenmyndigheten domstolens åsikt att  man kan utgå ifrån antagande att det kan bli svårt att anlägga en infiltrationsanläggning fast någon ordentlig utredning inte har gjorts. Domstolen anger att ” De åtgärder som de aktuella kraven på rening förutsätter är inte tekniskt komplicerade eller särskilt kostsamma. Det kan därför inte heller anses orimligt att uppfylla dem” Domstolen berör inte med ett ord fosforns fastläggning genom markretention och inte vilka mängder fosfor som två fritidshus genererar. Alla infiltrationsanläggningar kan underkännas med motiveringen att det inte går på förhand att bevisa att de klarar 70 % fosforreduktion. Det går inte att ha en situation där varje kommun har sin egen tolkning av Havs och vattenmyndighetens allmänna råd. Man måste precisera vad man egentligen menar. Till sist hur kan domstolen helt nonchalera Havs och vattenmyndighetens råd att man inte skall bedöma en anläggnings konstruktion utan dess funktion

Vad anser Havs och vattenmyndigheten?

Roland Ekstrand 

Svensk Klimatcertifiering 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *