Webredaktören har ordet: Är verkligen små avlopp så livsfarliga att människor skall tvingas ifrån sina hem och leva med trauman?

(Nedanstående finns som pdf fil här)

Hej

Dagbok från “Den lilla människan Anna”

Jag har genom va-i-tiden fått kontakt med en brevskrivare som heter Anna som fått sitt enskilda avlopp utdömt. Hon håller på att gå under i oro för hon klarar inte av kostnaderna utan tvingas bort från sitt hem, precis som Gerd i Köping som jag skrivit om tidigare. LIksom mängder med människor runt om i Sverige.

Anna är unik så till vida att hon skriver dagbok sedan någon vecka till mig och jag publicerar dessa brev på va-i-tiden.se.

Anna vill vara anonym, hon känner att hennes värld är så hotad att hon inte vill ha publicitet- mer än dagboken. Jag känner henne inte och vet inte var hon bor.

Om det är flera som vill skriva en rad till mig och berätta så gör det. Jag publicerar gärna dina brev, men vem du är en hemlighet mellan dig och mig om du så vill.  

Är det berättigat i ett Sverige att ställa sådana krav på avlopp och vatten att människor tvingas lämna sina hem och sälja sina fritidshus. Ett av husen här, har skylten “Paradiset” i en portal vid entren. Jag tror att de vill vara här, oavsett sanitär standard. Finns verkligen fakta för så högt ställda krav på små avlopp.

Dagboken se: http://www.va-i-tiden.se/anna-skriver-om-den-lilla-manniskan/
Fler exempel: http://www.va-i-tiden.se/manniskooden-kring-vatten-och-avloppsfragorna/

______________________________________________________

 

Ring P1, 2019-05-17

“Hej! Ringde ”Ring P1” idag!
Försökte att presentera i stora drag om den eländiga situationen på VA fronten och kommunernas galna framfart. Lite av innehållet nedan:

  • Att politikernas okunskap innebär ett hot mot vår demokrati.
  • Tvångsanslutning på felaktiga beslut grundade på okunskap och avsaknad av fakta.
  • Forskare hävdar en sak, kommuner en annan.
  • Kommunernas syfte, en kommunal ekonomiska strategi där miljön åsidosätts.
  • Omvandlingsområden bildas med hjälp av lagar tillämpade för kommunala strategier.
  • Drabbar fattiga FÄ (fastighetsägare) som inte får några lån på banken, som tvingas leva i total fattigdom eller sälja sin fastighet.
  • Överlägsen rening av slam i små avlopp på alla parametrar jämfört med kommunala reningsverk.

Trots väldigt mycket tid i programmet 6 min och 45 sek. nådde jag tyvärr inte ända fram. En viktig sak som inte framkom var att påvisa den idag omdiskuterade retentionsrapporten av Peter Ridderstolpe och Lars Hylander HaV ( hav och vattenmyndigheten håller idag på att uppfinna hjulet på nytt. En utredning gällande enbart fosfor har tillsatts av FORMAS !!)
/ Kent Leonardsson

Lyssna , det kommer som första inslag.

___________________________________________________________________________

Kommentarer på Ring P1- Skadeståndsanspråk på kommunerna?

Fick efter ring P1 programmet i morse denna kontaktförfrågan:

”Lyssnade precis på ring P1 – bra inlägg i debatten från en av er.

För flera år sedan tvingades vi ta lån för att göra om vårt avlopp. Nässjö kommun var tidiga med detta. De hotade med stora straffsummor om vi inte gjorde om avloppen inom ett halvår. Jag slog mig blodig mot kommunen. Jag tyckte de skulle ta hand om sina egna avlopp istället. Jag påtalade att en sjö vid ett av kommunens avloppsverk höll på att växa igen. Men de ignorerade mig. Två år senare upptäckte de att det läckte ut orenat avloppsvatten rakt ut.

Jag undrar nu om ni vet om man , förutsatt att ni får igenom att kommunerna inte kan tvinga enskilda hushåll att göra om sina avlopp, kan få upprättelse och skadestånd/pengar av kommunerna för denna skada de orsakat oss alla som tvingats ta lån för något vi inte velat (eller behövt) göra. Vissa har fått skuldsätta sig ordentligt.”

__________________________________________________________________________

Enskilt avlopp bäst för miljön.

En Ulric skriver till mig och frågar om vi kan ha olika sätt att se på små avlopp: När det skall vara OS så kan man ordna med kretsloppslösningar och anse att detta ger en speciell touch av miljöprofil. Samtidigt så går man hårt åt landsbygd och fritidshusområden där man redan ordnat sina avlopp på detta vis:

“De kommunala reningsverken byggdes på 50 – 60 talen. På den tiden byggde man sopnedkast i alla hyreshus. Allt avfall batterier, matrester, plåtburkar, flaskor, allt tryckes ned i samma rör. Det hamnade till slut på stadens soptipp.

Idag vet vi bättre. Vi sorterar och återvinner nästan allt. Inga nya soptippar. Det är vi världsbäst på och det ska vi vara stolta över. Men kommunernas VA nät fungerar som sopnedkasten. Hushållsavlopp blandas med industriavlopp, regnvatten från gatorna och när det kommer till reningsverket går det inte att återvinna näringsämnena i husavloppet.

Reningsverken är bra på att rena vattnet som släpps ut. Men kvar blir slammet som det inte kan bli biogödsel för lantbruket. Då är allt för förlorat. Så man dumpar det på tippar eller på annat sätt i naturen.

Det är en skandal. Inte minst för att kommunerna använder kravet på kommunalt VA för att förbjuda privata markägare att stycka och sälja tomter till familjer som drömmer om att bygga sitt eget hus och hem.

Kretsloppslösning med enskilt VA
Med enskilda avloppslösningar kan man återvinna näringsämnena som biogödsel för lantbruket. Vi får ett kretslopp som är nödvändigt för att skydda miljön. En enkel och bra enskild lösning är tank för toalettavloppet. Slammet tas med tankbil till en biogasanläggning där man först får biogas. Det som är kvar bearbetas till ett förträffligt biogödsel. Det kan lantbruket använda i stället för importerat handelsgödsel.

Kommunerna gör detta med matrester och är med rätt stolta över det. Samma biogasanläggning kan ta emot det rena toalettavloppet från enskilda VA tankar.

Toalettavloppet som samlas i tanken blir ungefär 10 kubikmeter om året. I princip en tankbilslast. Den stora mängden avloppsvatten från kök och badrum innehåller mycket lite föroreningar. Det finns moderna reningsanläggningar som tar hand om detta på plats innan det infiltreras i marken. Ett lokalt kretslopp för vattnet

Miljöbalken kräver kretslopp för VA
Miljöbalken är klar på att näringsämnena i VA ska återföras till jordbruket så att det blir ett kretslopp. Där står också att man ska välja den miljömässiga bästa tekniken. Detta måste innebära att kommunen är skyldig att godkänna kretsloppsanpassat enskilt VA. Detta framför kommunalt VA som inte uppfyller kretsloppskriteriet. Det märkliga är att det kommunala planmonopolet ger kommunerna rätt att skita i miljöbalken.

Kretsloppsanpassa kommunens VA system enligt OS-ansökan
Det går att kretsloppsanpassa befintliga VA system. Det är bara att göra ett separat system för hushållsavlopp så att det inte blandas med annat avlopp. Med LPS (anm: Low pressure system) kan hushållsavlopp från t ex hyreshus pumpas till en biogasanläggning utan att blandas med annat avlopp. Rören kan läggas i befintliga avloppssystem.

När Sverige sökte OS skulle ansökan kryddas med miljöprofil. Därför byggdes en del av Hammarby Sjöstad med ett separat avloppssystem för hushållsavlopp. Detta leddes till en biogasanläggning i det närbelägna Henriksdalsberget. Pilotanläggningen fungerade utmärkt och producerade biogas och biogödsel för jordbruket. Men den stängdes efter ett par år. Kan någon förklara varför?______________________________________________________________________

Motion om att stoppa tvångsanslutningarna avslogs i riksdagen
I riksdagen motionerades om ett stopp för tvångsanslutningarna till va. Va-i-tiden uppvaktade riksdagsmannen Riedl och lämnade över 2 pärmar, en till honom, en till miljöministern. Länk till riksdagsfrågorna.

Länk till riksdagsdebatten. Inslaget kommer 8 min in i debatten.

Avslaget för motionen, var detta med omtanke om miljö och hälsa och att åtgärderna är i proportion med kostnaderna, eller är det för att kommunerna vill ha igång byggandet på landsbygden och ser möjligheten att få nuvarande befolkning, särskilt på fritidshusområdena, att betala för mycket kostsam infrastruktur. Många hus blir därefter till salu, jag har hört siffror på mellan 30% och 80% beroende av kostnaderna.

_______________________________________________________________________________

Nu har man sålt ut skärgårdsbefolkningen- igen

Carl Lindström konstaterar att nu har man sålt ut skärgårdsbefolkningen. Genom dyra va projekt så byts befolkningen ut till fritidhusboenden. Tidigare fastighetsskatt hade samma effekt på skärgården tidigare och orterna är tysta på vinterhalvåret.

__________________________________________________________________________

Köping- vi är inte medborgare, vi är motståndare
I Köping talar nu kommunalrådet inte längre om att vi är de stora förorenarna av Mälaren, inte heller om att vår hälsa är hotad, eller att man skall förbättra vår sanitära standard. Nu talar hon om att Kd politikern, Lars- Axel Nordell är bakåtsträvare, och att hon står för utveckling. Vi som protesterar är nu motståndare, inte medborgare. Dags att söka utträde ur Köping och skapa en ny flagga och ett nytt ”stadsvapen” för norra Mälarstranden. (Se mer om den ilskna debatten i Magazin24 och Bblat)

Om nu fastighetsägarna i områdena inte själva vill ha denna utveckling, de äger sina tomter och skog och en del åker, kan man då kräva utveckling ändå?

Är utveckling att avveckla nuvarande befolkning, och utveckla med ny?

Övrigt Köping:

  • Vi vet inte i nuläget vad som händer med vår överklagan då vi inte fått något besked från mark-och miljööverdomstolen om de ger oss prövningstillstånd eller inte vid Norrmälarstrand.
  • Den 2 maj besökte strategigruppen och VA-i-tiden riksdagen och samtalade med moderaternas riksdagsledamot Edward RIedl som lämnat in en motion om att stoppa tvångsanslutningar till kommunalt VA.
  • Strategigruppen träffas regelbundet varje månad för att diskutera och följa utvecklingen i VA-frågan.Senast träffade vi politiker från Kd, Lars- Axel Nordell och Anna Carin Ragnarsson. __________________________________________________________________________

Interpellationsdebatt, ändringar i vattentjänstlagen
I riksdagen hade Larry Söder en interpellationsdebatt med miljöminister Isabella Lövin. Trots många frågor så fick han inte svar på när en proposition skall läggas, som gör det möjligt för kommunerna att lösa vatten och avloppsfrågan på andra sätt än med kommunala centrala system. Vill kommunernas politiker ha nuvarande system för att det är lönsamt?

_______________________________________________________________________

Brev till miljö och jordbruksutskottet: Förklaring till varför man måste stopp nuvarande tvångsanslutningar
Peter Ridderstolpe/WRS har skrivit till Maria Gardfjell, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet och gett en förklaring till varför man måste stopp nuvarande tvångsanslutningar.

Han skriver ”Den här frågan om små avlopp är mycket större än vad man kan tro i förstone. Det låter märkligt att hårt satta miljökrav (hög skyddsnivå= 90% fosforrening över anläggning) kan vara negativt för miljön (och människors hälsa) men så har det faktiskt blivit inom detta område.”

Se vidare länken

__________________________________________________________________________

Brev till miljöministern om önskat möte.
Va-i–tiden har skrivit till Isabella Lövin och begärt ett möte med henne. Vi vill förklara varför tvångsanslutningarna och häxjakten på enskilda avlopp  är ekonomisk, socialt och juridiskt en katastrof.

________________________________________________________________________

Flera kommuner stoppar utbyggnaden av kommunala va system.
Drabbar landsbygdens befolkning för hårt.

Flera kommuner i sverige beslutat sig för att inte driva igenom tvångsanslutningar och inte heller i stor skala driva inspektioner av små avlopp.

Orsa gick till domstol för att stoppa sitt eget va projekt efter att länsstyrelsen krävt att det skulle genomföras

Umeå beslöt att stoppa va-projektet på Mjölekusten.

Sollefteå stoppar allt nu, vi kan inte drabba landsbygdsbefolkningen så hårt är motivet.

Runt om i landet diskuteras hur man kan stämma kommunerna för att ha tvingat medborgarna till mycket stora utgifter till ingen nytta.

I Östersund protesterade en grupp fastighetsägare på kommunens planer att lägga en avloppsledning i sjön. De pekar på återkommande problem med läckage.

I Trollhättan  har kommunala läckage skapat ”Bajssjön”.

Jag återkommer med flera exempel på kommuner som stoppat va projekten och tänkt om.

Mer om orter och länder hittar du på va-i-tiden/Kommuner, Länder

_____________________________________________________________________

Många inlägg senaste månaden på va-i-tiden.se
Sista månaden har mycket skrivits om vatten och avlopp. Läs mer på va-i-tiden.se under fliken inlägg. Det går lätt att söka om du vill hitta något speciellt om en ort eller annat.

_________________________________________________________________________________

/Anders
För Va-i-tiden-se

Anders Segerberg, mobil 070 530 9393, e-mail anders@segerberg.me

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *