Dalademokraten- Debatt/ VA-branschen: Orenat vatten blir ett allt större hot

Rent dricksvatten är en fysisk resurs av nationell betydelse. Vatten är också ett livsmedel och som sådant ovärderligt. Att ta hand om och värna denna resurs blir därför en viktig del av den framtida vattenhushållningen. Saknas vatten av god kvalitet hotas liv och utveckling.

Det ställs i dag anspråk på vattnet som resurs som ibland är sinsemellan oförenliga. Vi vill värna vattnets kvalitet men vi använder det ibland på ett minst sagt tveksamt sätt. Ett tydligt sådant exempel är att vi använder rent dricksvatten, vårt kanske viktigaste livsmedel, till transportör av kiss och bajs. Faktum är att det är två ovärderliga resurser av nationell betydelse som blandas i en process som har oöverskådliga konsekvenser för vårt samhälle i dag och i framtiden. Vid sidan av vattnet är växtnäringsinnehållet i vårt toalettavfall en central näringskälla för vår framtida livsmedelsproduktion.

Det är därför allvarligt att det nuvarande VA-systemet inte verkar klara av att hantera de allt större utmaningarna

Orenat vatten, klosettvatten som blandas med vatten från industrier och samhälle, måste tas om hand för att inte degradera andra centrala fysiska resurser. Nu när vårt orenade vatten blir ett allt större hot mot våra tre huvudsakliga livsmedelskällor vilket sker nu – åkrar, hav och rent dricksvatten – borde vi reagera.

Dessa hot har accelererat till följd av klimatförändringarna och olika föroreningar men också genom torka och översvämningar.

Det är därför allvarligt att det nuvarande VA-systemet inte verkar klara av att hantera de allt större utmaningarna. Exempelvis skyfall, som tenderar att bli allt vanligare fenomen i framtiden.

Det är också allvarligt att vi fortsätter använda rent dricksvatten till att transportera toalettavfallet i en tid när torka gör att vårt grundvatten håller på att ta slut

Redan i dag sker så kallade bräddningar som innebär att avloppsvatten släpps igenom våra reningsverk helt utan rening när stora vattenmängder faller inom kort tidsrymd. Det är också allvarligt att vi fortsätter använda rent dricksvatten till att transportera toalettavfallet i en tid när torka gör att vårt grundvatten håller på att ta slut på allt flera ställen i landet. Det är allvarligt när slammet i våra reningsverk, ett slam som innehåller det moderna samhällets alla gifter, läggs på åkermark som är till för att odla vår mat.

Men det är inte bara vår miljö och vår livsmedelsförsörjning som hotas just nu utan även människors behov av rekreation och semester. Detta i en tid när resandet blivit en del av klimathotet blir värnandet av människors närhet till platser som ger vila, rekreation och socialt umgänge än mera centralt i samhällsplaneringen. Det är av denna anledning ytterst allvarligt att vi har en industri, VA-industrin, som håller på all slå sönder både möjligheterna till kretslopp och rekreation på hemmaplan. Branschen vill se privatisering och högre taxor och anslutningsavgifter för att klara av alla utmaningar som ett uttjänt system brottas med. Nu har också forskning visat att små avlopp varken är ett hot mot miljön eller hälsan. Därför är det allvarligt att Havs- och vattenmyndigheten nyligen stoppat en rapport som visat just detta. Utbyggnaden av VA-systemet ökar dessutom koldioxidutsläppen vilket varken forskarna eller myndigheterna uppmärksammat.

Det finns i dag dock stora möjligheter att sluta kretsloppen vilket inte minst forskare på SLU visat. Vattenanvändningen kan i dag radikalt skäras ned både vad gäller toalettlösningar och övrig vattenanvändning i bostäder och industri. Svensk innovation ligger här i framkant vilket gör att en fortsatt utbyggnad av en VA-lösning, som var omoderna redan för 200 år sedan när den introducerades, håller på att stjälpa hela klimatomställningen och arbetet med en hållbar samhällsutveckling.

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom arkitektur

_______________________________________________________________________________________________

(Se även kommentar: Planverket Revival är en bra ide.)

Lämna ett svar till Anders Segerberg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *