Brev från webredaktören 2019-04-17: Sverige runt- hur sköts VA-frågan i Sveriges kommuner

(Nedanstående dokument finns även som pdf fil om du vill skriva ut det:
Sverige runt- hur sköts VA-frågan i sveriges kommuner)

 

Hej

Nu ett brev om hur det ser ut i Sveriges kommuner ang va-frågan.

(Ursäkta- jag vet att det är ett långt brev, det är inte lätt att sammanfatta på någon sida ett stort flöde av artiklar och brev från hela sverige. Läs och fundera. Skriv själv och skicka in till media och politiker. Det finns nu ca 720 inlägg och drygt 100 kommentarer på va-i-tiden.se, så det finns lite att ösa ur.)

Börjar med människors desperation över att kommuners förvaltningar upplevs agera utan sakkunskap och beslut om åtgärder av små avlopp får stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Människor ifrågasätter med stor frustration hur deras avlopp kan påverka miljön och deras hälsa (LAV§6), i den omfattningen att de skall betala 100 000 tals kronor till en miljon kronor för åtgärder, när gödel från grisar sprids alldeles intill. Så här säger lagtexten och miljöbalken, se länk. Vi vanliga människor tror att det som står i lagen gäller, inte att det blivit prejudikat “skapade” av kommunerna som är rakt motsatt lagtexten.

 

En man i Vara bombhotade kommunhuset för att hans avlopp döms ut.

Det kanske finns fler hundraåringar med bombkunskaper som kliver ut genom fönstret.

Läs Roland Ekstrands bok ger många exempel på där inspektörer dömer ut människors små avlopp, men fakta saknas. Olika kommuner har helt olika bedömningsgrunder, höga vitesförägganden läggs på den enskilda och krav på ombyggnationer utan att människor förstår varför.
LRF har haft många artiklar om va frågan.  Bla denna: “Enskilda avlopp- kostnaderna måste vara rimliga.”

 

Gerd i Köping riskerar att bli av med sitt hem där hon bott i 40 år. Kommunen svarar att hon är att beklaga men att man måste bygga ut det kommunala va systemet. Senaste svaret är att områdets sanitetsstandard måste förbättras och att området skall utvecklas.

Är det Gerd och andra stugägare som skall avvecklas för att området utvecklas
Kommunstyrelsens ordförande i Köping säger att ”Det är bara att beklaga”, fastän de är över hundra hushåll som troligen tvingas därifrån. . 


Läs juristen Roland Norlens överklagande till svea hovrätt. Har va-projektet med miljö och hälsa att göra? Är kostnaderna proportionerliga mot miljövinsten?


Läs vad experten Peter Ridderstolpe anförde vid rättegångsförhandlingarna i Köping.
Kommunen har aldrig redovisat några fakta. Aldrig!

Våra utsläpp står för 20 kg fosfor från oss 235 fastigheter på Köpings norra mälarstrand. Köpings kommun står för 20 000 kg. 1000 gånger så mycket. Vår mängd utsläpp kommer dessutom öka när vi kopplas till reningsverket, vår näringsrika skit blir lagd på deponi som giftigt avfall. (Visserligen ingår i de 20 000 kg fosfor, 3 ton fosfor från sjöbottens sediment från samtliga kommuner i Galten, men hamnens utsläpp och skog och åkermark intill Mälaren i Köpings kommun är inte medräknade, så det går trol på ett ut.)

LIknande nivåer på våra och kommunens utsläpp kan utläsas från kommunens miljörapport 2015, s 16. Det är Tekniska kontoret som står som ansvarig. VA chefen bör veta om den.

Våra berörda områden, Dåvö, Stäudd (och St Aspholmen),ligger längst ned på bildernas högra sida i bildens utkant och utanför. Vattnet som kommer från Köpingsån är kraftigt förorenat hela vägen ut i fjärden bort till våra områden på Stäudd. Det syns också av all vass i fjärden, en del av de stora vassområdena är nu Natura2000 områden för att skydda sjöfågels boplatser.

 


Ulf Morgan Svenssons skriver som svar på interpellationsdebatten 2018-0417: ”Som jag ser det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna.”

Uttrycket sila mygg och svälja kamel kanske skall ändras till att sila myggor och svälja elefanter.

 

Det finns andra sätt att lösa avloppsfrågan. Vi skall inte bygga fast oss i föråldrade system.
Bernt LIndberg och Ulf Jansson skriver om detta som debattinlägg i  Dalademokraten.

 

Varför driver kommunerna och Svenskt vatten va utbyggnaden på nuvarande aggressiva sätt?

Pengar är mitt och mångas svar. Skatteintäkter. Utveckla fritidshusområden som är attraktiva och sjönära, samt nära storstadsregionerna. Sjönära lägen är svåra att finna pga strandskydden, då blir 50, 60 tals områdena attraktiva.

Lite räknande:

Ca 200 000 enskilda avlopp bedöms enl Havs och vattenmyndigheten att behöva åtgärdas. VVS branchens entrepenadförening talar om ytterligare några 100 000 fastigheter.

Ett VA projekt som i Köping kostar ca 100 miljoner (2016! och är nog 50% mer 2020) till anslutningspunkterna och oss ytterligare 25 miljoner kronor dvs ca en halv miljon per fastighetsägare.

Köping har hög anslutningsavgift efter 3 dubbling av priset inom ett år (2016-2017), men storstäderna är ännu dyrare, då vägar, cykelbanor, promenadvägar i vissa fall byggs samtidigt med va utbyggnaden, t ex i Tyresö.

Antag ca 300 000 kr/ fastighet. För 200 000 fastigheter blir detta totalt 60 miljarder kronor.

Ca 50% är arbete, ca 50% är material. För arbetet betalas 66% i skatt för moms, arbetsgivaravgift och kommunalskatt. För materialet betalas 25% moms.

Totalt för va projekteten får stat och kommun in i skatt 20 miljarder för arbete och 7,5 miljarder för material. Tot 28 miljarder kronor.

 

När omvandlingsområdet bebyggs, med villor kostar resp villa 3-5 miljoner kronor.
Totalt 400 miljarder. Samma förhållande är mellan arbete och material. För resp villa betalas 1,8 miljoner i skatt. Antag att  50% av områdena bebyggs inom en 10 års period
så får stat och kommun in 180 miljarder kronor.

Dvs för va projekt och villor omsätts 60+400 miljarder och ger närmare 200 miljarder kronor i skatteintäkter för kommun och stat.

Inte undra på att partisekreteraren för S anser att de värnar om miljön, men att bostadsbyggandet inte får hindras. (Dessutom vill hon inte ha mina brev.)

 

Därefter får kommunen in 30% kommunskatt för de fastboende, samt en årlig avgift för vattenförbrukning på 5-10 000 kr/år. Den kommer att höjas med 2-3 gånger på grund av städernas bristande va- underhåll. Sköts inte de långa ledningarna på landsbygden så kommer läckage att fås i sjöar, bäckar, våtmarker, och i skog och åker.

Har verkligen VA-utbyggnaden på landsbygden med miljö och hälsa att göra, eller är det en del i landsbygdsutvecklingen. En möjlig väg att få människor att bosätta sig på landet och få en levande landsbygd, i alla fall i storstadsregionerna. Samtidigt får man igång byggandet, det som nu avstannar för att hyror och bostadsrätter är för dyra. Genom att få igång villabyggandet så får man flyttkedjor som påverkar 4-6 hushåll bakåt.

 

Ulf Jansson skriver om obefogat och dyrt VA tvång i Bohusläningen.

Är det vi som har våra hem och stugor i dessa omvandlingsområden som skall stå för att Sverige skall få igång byggandet på landsbygden. Är det vi som skall avvecklas för att områdena skall utvecklas?

 

Jag skrev några tankar i föregående brev. “Får man peka ut vilket område som helst som risk för miljö och hälsa. Skall nuvarande befolkning stå för staden expansion och därefter tvingas bort därifrån?

Det är ju bekvämt för kommunerna att peka på att kommunerna har en skyldighet att ordna vatten och avloppsfrågan i ett större sammanhang när det fler fler än 10-15 fastigheter. Länsstyrelserna kräver ju det av dem. Detta oavsett om det är fritidshus eller ej. Oavsett om det är på en ö som inte nås på vintern eller ej. Det är bättre att hänvisa till den lagstiftningen än att fundera på vad det innebär att driva 30-80% av befolkningen bort från sina hem och stugor. EU kräver som tätort att det är fler än 200 personer och det rår inte vara mer än 30%?? fritidshus.

Ifall kommunerna höll sig till lagens text om LAV§6 och MB  och inte till alla prejudikat i rakt motsatt riktning, som kommunerna har skapat genom att ständigt kräva av fastighetsägarna att överklaga kommunala beslut, så skulle det inte behövas diskuteras om tvångsanslutning, utan alla skulle förstå nyttan av åtgärderna.
Finland gick den vägen, då åtgärdar man det som behövs, inte i onödan. Då kan människor bo kvar i sina hem och stugor. Är det vi som hukar oss för mycket och inte har det finska sisun i oss?

 

Fritidshusområden blir omvandlingsområden. Genom att avveckla nuvarande befolkning kan vi utveckla området med en ny.

En reflektion från Ulf Morgan Svensson:
”de med små inkomster i samhället – fattiga folkpensionärer, äldre utan arbete, äldre utanför samhällsgemenskapen – blir av med sina stugor, fritidshus och sommarstugor”.

Man kan också konstatera att många av dessa människor köpte stugorna under 60-, 70- och 80-talet och att de drabbats av ett omgjort pensionssystem. Dessutom är det så att inkomstklyftorna ökar just nu i Sverige parallellt med att det blir svårare att låna om man har små inkomster. Är det rimligt att dessa människor kan ha kvar sina enkla stugor? Jag tycker det är rimligt, inte minst utifrån de forskningsresultat som Lars och Peter (anm: Lars Hylander och Peter Ridderstolpe) kommit fram med. Det är dessutom så att politiken har helt misslyckats vad gäller semester, turism och fritidspolitik. Min forskning på Chalmers visade att politiken gjorde bort möjligheterna att ordna en inhemsk turismutveckling genom att inte satsa på 25 primära rekreationsområden, som istället slutade i spekulationsbyggande och ännu svårare för gemene man att ta sig till. MP har lanserat ”hemester” som går ut på att människor i större utsträckning ska fira semestern i sin egen bostad. Medelklassen lägger om till tåg och den rika delen av befolkningen fortsätter som vanligt. Jag lider med de som har det tuffast i samhället och med tanke på hur kommunerna pressar på i VA-frågan är det detta som måste lyftas upp i en större kontext.

 

Svenskt vatten gör reklam för sin verksamhet

Svenskt vatten, samarbetsorgan för reningsverken i Sverige, ger ut boken: Vatten- om att värdera det ovärdeliga. Utan att ha läst boken, den kom ut 22 mars, så undrar jag ifall det finns andra alternativ till vattenrening än de kommunala verken, redovisade bland Mattias Klums vanligen helt fantastiska bilder? Det är vi via skatten som betalar boken.

Som kommentar skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers, Stadsbyggnad “Klum och Eliasson ute på grumligt vatten.”

 

Mer om läckande va ledningar

Här rinner bajsvatten rakt ut i skogen i Storvreta
En spillvattenläcka har upptäckts i Storvreta utanför Uppsala. Det är stopp i ett avloppssystem och för tillfället rinner det ut avloppsvatten i skogen. Reparatörer är på plats men i nuläget är det oklart när felet kan vara åtgärdat.
– Det är en halvmånsformad å på runt 100 meter, och det tar ett tag att gå runt den, säger Storvretabon Mattias Hammarsten.

Minns ni reningsverket utanför Umeå som drabbades av åsknedslag. Helt orenat vatten rann rakt ut i havet. Kommunen mätte en månad senare och konstaterade att ingen påverkan skett.
Ändock krävde de att 1400 hushåll på Mjölekusten skulle anslutas till komunalt va för att rädda miljön. När de fick övertygande bevisning på motsatsen av Mjöleborna tog de tillbaka fullmäktigebeslutet om verksamhetsområdet.

Det gör däremot inte Smedjebacken. Deras reningsverk reparerades förra året och släppte ut orenat vatten under flera månader. Kommunen hade lärt sig efter bråk med byborna att sjön Barken var undernärd, så de svarade att läckaget gör inget, sjön behöver näringen.

I Gnarp liksom på andra reningsverk så rengörs dammarna med jämna mellanrum. Då ökar utsläppen från 5-10% till 35-40%.

Andreas i Södertälje vandrar ofta i skog och mark. Flera gånger  i samband med stora regnväder, har han sett utsläpp av orenat vatten i Södertäljefjärden, det är alldeles grått på vattnet. Likaså utsläpp från avloppsbrunnar där rör blivit igentäppta. Detta rapporteras inte i pressen, marken klarar ju av att ta hand om det!?

Har du som läsare av detta brev några erfarenheter av läckande va ledningar, skriv till mig så publicerar jag dem. Eller skriv på facebooksida va-i-tiden

När kommer de planerade va ledningarna från Köping att läcka ut i dricksvattentäkten Mälaren?
När råkar Åstorp ut för ett läckage i den planerade va ledningen över kommuns vattentäkt?

Hur kan de små avloppen vara så farliga att 100 tals miljarder skall läggas på dem, när inte kommunerna sköter sina reningsverk och ledningar?
Och hur kommer det sig att när kommunerna mäter effekterna av utsläppen någon månad efter händelserna så finner de ingen påverkan av skadan.

Är det verkligen som miljöminister Karolina Skoog sade i interpellationsdebatten förra året: De små avloppen står för stora utsläpp. Skall vi kunna bada i våra badvikar , sjöar och hav så måste vi åtgärda.

Men som Lars Hylander skriver:
Personligen är jag mer orolig för persistenta kemikalier och tungmetaller som släpps ut även från ett fungerande reningsverk. De skadar miljön för hundratals år eller längre, kanske utan att man noterar den smygande förgiftningen, t ex hjärnskador från kvicksilver eller ökning av cancerfall.
Vore intressant med en förteckning över alla dessa falerande reningsverk. Själv har jag försökt få data från reningsverket i Alunda som stod under vatten halva sommaren för tio år sen. Det var inte bara vattnet som gjorde att vassen växte bra i Olandsån då. (FK: Alunda ligger öster om Uppsala och besjungs i midsommarvisan ”Gossen min bor i Alunda by,”)

Kent Leonardsson svarar: Jag får sannerligen instämma med Lars Hylander gällande persistenta ämnen, för att ge några ex. som nonylfenol, PBB, PFOA m.fl. ”lysande” aktuellt är ju Kallinge Blekinge.

Se gärna:  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser
Tror inte att det förkommer analys av konc. nonylfenol i reningsverk på mindre orter? Mätningar görs i alla fall i Sthlm.

 

Mer om slamspridning

Livsmedelsverket som pekar på ett problem. Barn och unga exponeras för alltför höga halter av PCB o Dioxiner, främst via kött+mjölk. Försiktighetsprincipen talar därför för att fortsätta med slamförbud på åkermark för livsmedelsproduktion.
Dock lobbar Svenskt Vatten för att börja med slamspridning på åker eftersom inom ett decennium måste nuvarande slamhantering med täckning av gruvavfall​ upphöra eftersom deponierna är färdigtäckta. Naturvårdsverket har ansvaret för slamhanteringen så Livsmedelsverket lägger sig inte i deras agerande. Det är därför viktigt att vi påtalar problemet för Naturvårdsverket. Var vänlig och kontakta även pågående regeringsutredning om slam om ni har nån ingång där, eftersom i nuläget dikterar avloppslobbyn villkoren och följer inte regeringens intentioner.

Se Livsmedelsverket skrivning

 

Miljötänk och tillväxt

Hur skall ett sunt samhällsbygge se ut. Är det:
–Fortsatt tillväkt som gäller?
–Fler bilresor för pendling från stugområden långt från staden till jobbet.
–Växtnäring, näringssalter och microämnen som går förlorade, när avloppsslam läggs på deponi.
–Dricksvatten som används för att transportera skit.
Är det utveckling det, skall vi fortsätta på den vägen, oavsett vad Greta med flera demonstrerar om.

Läs detta inlägg på va-i-tidens facebooksida om Framtider bortom BNP tillväxt, kommentera och dela gärna.

 

Fossilfritt sverige- VA branschen ej med i dialogen

I Dagarna diskuteras hur sveriges färdplan till ett fossilfritt samhälle skall se ut. Hur blir vi klimatneutrala.
VA branchen lyser med sin frånvaro i denna debatt. Se denna brevkommentar.

 

Avslutar med Carl LIndströms inlägg: Avloppskarusellen är ren vidskepelse som Svenskt [Avlopps]Vatten tjänar och har tjänat hundratals miljarder på — Superbedrägeri … de kunde slås ihop med SK [Svenska Kyrkan].

 

Köping

Vaumärket “Köping” blir mer och mer skamfilat.
Inte nog med att staden kallats: “Sveriges tråkigaste stad”. Köping bör akta sig så att inte det också heter “Staden där makten krossar motståndet” och där det röda utropstecknet ! står för punkt och slut på diskussion.

 

”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång, menar tidigare riksdagsman
Så anser den nyblivne Köpingsbon Lars-Axel Nordell, tidigare riksdagsman (Kd) som har flyttat till Köping och engagerat sig i kommunpolitiken.
BBlat har intervjuat honom och kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson (S).
Han säger vidare ”Det råder ett demokratiskt underskott i kommuner som Köping, där VA-lösningar tvingas på invånarna. Ny lagstiftning är på väg och det vore dumt av Köping att inte vänta på den”.

Till försvar svarar Salomonsson (S) att de  vill utveckla den sanitära standarden och att nya detaljplaner skall möjliggöra anläggning av kommunala vatten och avloppsledningar.
“– Om vi vid varje tillfälle ett beslut ska tas ska invänta eventuella beslut i regering och/ eller riksdag blir vi stillastående.
“Tänk om man t.ex. varje gång man ska köpa ny mobil eller dator ska invänta den senaste modellen. Då blir man omsprungen och utan såväl mobil som dator “avslutar hon.  .

Peter L skriver till mig:  “Hon är inte KLOK! Har inte fattat ett smack. Jämföra en dator eller telefon för ett par tusen spänn, jämfört med att driva folk från hus och hem.”

Signaturen PBL skriver Har kommunstyrelsens ordförande i Köping tappat det helt?
Insändaren avslutas med: Vill kommunen kunna erbjuda attraktiva sjönära boenden så lös det på annat sätt än en folkfördrivning av dom som bor på Norr Mälarstrand.

Nordell (Kd) replikerar: Vi är inga bakåtsträvare Salomonsson.
Han skriver: “Grönvall talar också i utredningen om det demokratiunderskott som idag råder. Han föreslår att kommunens skyldighet att vid samlad bebyggelse inrätta kommunalt vatten – och avlopp ska upphöra, om det på annat sätt går att uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljö.”

 

Jag som brevskrivare undrar ifall Salomonsson skulle säga samma sak om den sanitära standarden för de som åker iväg på båt eller husvagnssemester. Ifall stugägaren har funnit att livet har guldkant av att mysa i fotogenlampans sken och diska utomhus på ett liten bänk, att vattna rabatten med guldvatten, eller att sitta på torrdasset, och sedan göda planteringar och fruktträd med skiten som brunnit över vintern.


Ifall vi äger våra tomter och hus, och inte förstör miljön och inte får vår hälsa förstörd av vattnet som vi dricker, så varför inte låta oss vara ifred.

 

Med tanke på allt stöd namninsamlingar för överklaganden i Förvaltningsrätt och Mark och miljödomstol och ett kommunalt medborgarförslag så är inte den stora majoriteten för att få området utvecklat.  
Dessutom är lagen strikt, det är miljö och hälsa som bestämmer om kommunen skall åtgärda med kommunalt vatten och avlopp, inte vad folk vill ha. (Ja, jag vet, det finns flera lagar som krockar med varandra. Men är det så att människor skall behöva flytta för att lagarna krockar?)

 

Lantmäteriförrättning

3 av 14 vattenägare (och de skrev under för länge sedan), och inga av de 10 föreningarna eller ett antal markägare har godkänt ledningdragningen.  Se mer om kallelse och kartor här.


Även om lantmäteriet kräver att representanterna skall skriva under på mötet så kan inte dessa göra det, utan att dra informationen om ledningsrätt, ledningsdragning och ersättningar på ett föreningsmöte och få ett enhälligt godkännande av föreningen. Föreningen har i vanliga fall att bestämma över en budget på 50-100 000 kr för skötsel av området. Ledningsrätten och kommande grävning betyder utgifter på ca en halv miljon per fastighetsägare. Sätter representanterna ett namn under handlingarna och godkänner att kommunen får gräva så finns det ingen chans sen att överklaga. Då krävs det enhälliga beslut i föreningen.

Fick också denna “varning om Lantmäteriet” av Ulf från en ort i norra Sverige. Ledningar har dragits rakt över hans marker, Översta lagret i diket blev bottensatsen av diket dvs  matjorden hamnade i botten. Tusen år av brukad jord förstörs och den nya jorden tar “oändlig” tid att bli bra åkermark igen. Till pumpstationen som placerades på hans marker gjordes en väg, han rev bort den, det fick han inte göra för kommunen, trots att inget avtal skrivits. Han undrar ifall Sverige är en bananrepublik.  

 

Jag skrev efteråt i ett mail till de på Köpings norra Mälarstrand: “Jag fick samma känsla som när vi hade förhandling med Mark o miljödomstolen. Kattens lek med råttan innan den helt biter ihjäl sitt byte.

Det var också de övriga i strategigruppens bedömning när vi träffades i söndags. Förhandlingar i MMd och med lantmäteriet är spel för gallerierna. Med makt skall va nätet projekteras.

Så här skrev Jan i protokollet från mötet:
”Mötet var ett stort skämt”. Massor med frågor, men kommunen kunde inte svara. Professionellt skött av lantmäteriet, dock. Flera frågor reagerade lantmäteriet på. ”Kanske första steget till att vi ska slippa sjöledning”. En fråga gällde bredd för ledningsarbetet. 16 meters bredd krävs för att få statsbidrag. Men många av vägarna är 2,5 meter breda. Och OBS: man får inte stänga av vägar, och på vissa ställen måste man gräva upp vägen. Hur ska kommunen lösa det? Inget svar. Inga beslut togs, det var bara ett informationsmöte.

Hur bevaka? Alla sakägare får åtkomst till kartorna på webben. Respektive förening behöver också åtkomst.

Det är vikt att veta att föreningarna måste ha ett möte där man tar ett beslut om man kan godkänna ledningsdragning över den gemensamt ägda tomten.

Diskussion om ledningsdragningen. Det är svårt att förstå varför inte vissa områden, t ex Stäholm, ansluts till kommunalt VA trots att ledningen passerar nära.”

 

Strandskydd

Kommunen har nu tagit bort strandskyddet för alla områden som berörs, bl a området mellan Bastviken och La: Sandviken. Det ansågs för några år sedan vara så intressant för allmänheten att Roland inte beviljades byggtillstånd ens i närheten av stranden. Nu skall en pumpstation stå på området och stinka och påverka husen intill. Var det det förvaltningen visste när de inte beviljade byggtillstånd? Eller fanns pumpstationen som enda alternativ placerad i La: Sandvikens “allmäna” badplats.

 

MMd dom

Mark och Miljödomstolen godkände ju va-ledningsdragningen i Mälaren. Kommunen styckade sitt projekt i flera delar, och då blev förläggningen av rörledningen bara en fråga om att lägga föremålet va-rör i sjön. Vad ledningen skall användas till behövde inte motiveras.
Domstolen struntade helt i att kommentera en timmes föredragning från vår expertis och jurist. Tänk om en mordrättegång skulle ske och att försvarets ord aldrig redovisades och beaktades. Skenrättegång kallar vi det när det gäller andra länder.

Signaturen Ekke skriver om en given förlust gentemot etablissemanget.
Strategigruppen skriver om Tjänstemannaansvar och politikeransvar för VA- projektet Norr Mälarstrand.  och
Peter Löfblad skriver: Stoppa detta vansinnesprojekt.
Och Krönikören Karl Beijbom i Bblat skriver: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar. Makten har krossat motståndet i Kolsva, och fortsätter tysta  alla som har avvikande åsikt.

 

Miljö och hälsa

Köpings kommuns hemida förklarade tidigare om norra mälarstranden att man måste rädda miljön. Vi visade att så var inte fallet. Sidan bytte innehåll och nu fokuserade man på vår hälsa och att vårt dricksvatten inte var bra och skulle sina. Detta utan att undersöka kanske 50 brunnar i de 10 områdena. Peter Ridderstolpe visade på MMd förhandlingen att vi har bra tillgång till grundvatten. Svt/Rapport tog upp grundvattenfrågan på Rapport 2019-04-12 och påpekade att det är de djupborrade brunnarna (som många av oss har) som kommer klara lägre grundvattennivåerna. De stora reningsverken kan få problem. Se 2 min in i programmet. Var har kommunen fått sina fakta ifrån?

 

Munktorpsmötet 24 feb om ekonomiskt stöd och överklagan.

Det är inte helt lätt att kalla till ett infomöte på en sö eftermiddag vintertid för fritidshusboende som både bor nära och långt bort. Men ett 60 tal personer anslöt till mötet.
Det beslöts om ekonomiskt stöd för att kunna betala advokater och experthjälp för att kunna driva en överklagan på MMd domen.
Ca 65 personer på mötet har sagt sig villiga att skjuta till 1000 kr för att finansiera advokater och experter.
Vattenägarna skjuter till 10 000 kr vardera.

Vi tror att det blir fler som stödjer oss ekonomiskt. När första överklagan skickades in i December 2016 var det ca: 175 fastighetsägare som var med på en överklagan.Medborgarförslaget som inlämnades i Juni-18 var det över 225 underskrifter. Några kan av olika skäl ha ändrat uppfattning både för och emot.

Vi i strategigruppen arbetar därför vidare utgående från vår övertygelse att det måste finnas underlag som talar om vilka avlopp och vatten som ej är tjänliga och att varje fastighetsägare själv skall få bestämma om anslutning eller ej, utifrån sitt behov. Inte godtyckliga beslut i dessa mycket dyrbara va projekt.
Så vill du stödja överklagan ekonomiskt så se länken i rubriken ovan.

 

Överklagande av MMd dom

Två st överklaganden har skickats till Svea hovrätt, för att få domen i Mark och miljödomstolen prövad igen.

Bägge överklagandena ifrågasätter kommunens miljö och hälsonytta med va-projektet, och undrar varför investeringar överhuvud taget skall göras till ingen nytta. Investeringar som är så stora att människor tvingas lämna sina hem och stugor. Gör man inte det så säljs huset på exekutiv auktion och räcker inte det så sätts man i skuld. Hörde på radion i morse att pensionärernas skuldsättning ökar, i dessa områden kommer många hamna i den tragiska situationen om de inte lyckas paniksälja.

Länk till överklagandena.  (Namnen som vi fick in på mötet finns på Lars-Göran Carlssons överklagan överklagan efter deras godkännande.)
Roland Karlsson har också, genom sin jurist Roland Norlen, överklagat domen.

I länken hittar du domen, insändare till tidningen och kommentarer jag fått.
Bl a insändaren: Medborgare mot etablisemanget, en på förhand given förlust.

 

Domstolen har begärt att det skall bevisas att Lars-Göran och Kent fått underskrifter på överklagan, därför krävde Svea hovrätt att fullmakt för Lars-Göran skickades in. I ett brev uppmanade vi också de som inte kom med i samband med Munktorpsmötet att skicka in fullmak för Lars- Göran. Domstolen har återkommit till dessa och meddelat att de kommit in försent, det är bara de som kom in under överklagningstidens tre veckor som räknas.

Förvaltningsrätten godtog tidigare att vi samlade in ca 65 ytterligare namn, men inte denna domstol. Vi bad också om en förlängning av överklagningstiden men beviljades inte det. För MMd rättegången så beviljades kommunen en längre tidsfrist pga semestrar, och Rolands jurist likaså. Men inte vi enskilda medborgare.

 

Varför överklagar vi.

Vi slåss för våra hem och stugor. Att få bo kvar. Kommunen verkar ha andra mål i sikte, som insändaren Ulla skriver i Bblat: Vill kommunen ha bort de som bor vid Mälaren.

En kommuns fullmäktiges grundide om att ett område ligger sjönära och attraktivt, får ju inte innebära att man tvingar bort de som bor därifrån.
Men texten att området ligger “attraktivt och sjönära”, skrevs in som motivering till domslutet från mark och miljödomstolen som stödjer va anslutningen.

Magazin24 skriver i en insändare “Landgrabbing och markrofferi- numera också ett svenskt fenomen.
Är det så att styrande politiker kräver lojalitet hos sina tjänstemän, eller är det tjänstemän som tycker till och får politikernas öron, för projekt som bygger på områden skall omvandlas.

“VA-industrins branchorganisationer kampanjerar för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt drabba låginkomsthushåll när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna höjs.”

 

Gerd skriver: “Standardsvaret som de i Köpings kommun har kommit överens om är ”det är bara att beklaga” när de får frågan om hur de kan strunta i hur människor kommer att drabbas av tvångsanslutning för ockerpriser. Elin Granberg, VA-chef har jag hört säga det minst 6 gånger. Senast var det på lokalradion när hon intervjuades efter att de vann i domstolen. Då sa hon också att ”VI fick som vi ville så VI är nöjda med resultatet”. Har också hört att Stäholm utmed ledningen inte ska anslutas till sjöledningen för att det inte är något attraktivt område.”
Gerd skrev också till MMd i Solna: “Menar ni att ni fullständigt struntar i miljökonsekvenserna angående en sjöförlagd ledning i Mälaren och de människor som bor permanent eller har en liten stuga på norra mälarstranden ska ruineras?” Hon har fått frågan därifrån om hon tänker överklaga eller ej.

Magazin24 har ett reportage om Gerd, “Gerd riskerar att förlora sitt paradis. Tvingas flytta om VA-beslutet blir verklighet.”  Jag fick denna kommentar av henne:  Jag har bott här i 40 år, inte 20. För 10 år sedan var jag ordförande för områdesföreningen. Då mötte jag VA- chefen och några till som berättade om VA-planerna. De satt och tittade ut och beundrade utsikten. Av vad de sa, så förstod jag att de skulle driva bort mig. Då var det helt andra villkor. Då skulle det inte bli så dyrt, det skulle bara kopplas in till de som behövde och det skulle bli bredband samtidigt. Alla var positiva för att det var bara de som ville, som behövde ansluta sig. Det skulle inte kosta oss andra något. Idag är det bara tvångsanslutning som gäller. Varför ändrade sig kommunen?

Kommunen säger sig vilja hjälpa till med kommunala lån. Gerd säger att de kostar henne 3500 kr/mån+ förbrukningsavgift. Egen grävning får hon inte lån till.
När köping höjde hyran för 2019 så fick 2500 hyresgäster i snitt en hyreshöjning med 90 kr. På samma sätt såg det ut förra året. Ekonomichefen säger att höjningen inte räcker fullt ut till underhållet. Varför anser man att vissa kan få 3-4000 kr i hyreshöjning och andra knappt en hundralapp. Är det som V ledaren sade förra året att han värnar om hyresgästerna? (Nja, inte alla, äldreboende och LSS boende, de fick mycket högre hyra för några år sedan.)

När kommunen driver bort Gerd och många till, är det för att få bättre hälsa och miljö. Är va ledningen som lantmäteriet skall kräva ledningsrätt för, verkligen för en samhällsnyttig verksamhet?

Folk börjar bli desperata, vi förlorade ju i Kammarrätten och i Mark och MIljödomstolen, det finns prejudikat som ger kommunerna rätt, även om det är rakt motsatt mot vad som lag säger.
Denna debattartikel “En uppmaning till de folkvalda” är ett försök att få M, L, S och V politiker att överge sitt ödesdigra beslut i nov 2016.  

 

Kammarrätten har provat Köpings taxor, helt ok.

Strategigruppen har lämnat in en ansökan om att prövningstillstånd ej skall ges till Köpings kommun för deras taxemodell.

Kammarrätten har provat Köpings krav på att få använda kraftigt differentierade taxor för olika tomter, det kan skilja 100 000 kr mellan en två tomter på samma glesbebygda fritidshusområde, och godkänt taxemodellen och fått OK.
Ursprungligen användes taxemodellen för att i stadsbebyggelse vara någorlunda rättvist vid debiteringen. Stor tomt innebär i tät bebyggelse längre ledningsträcka och mer dagvatten.  

Denna taxemodell kommer nu, enligt tidigare beslut i Köpings fullmäktige nov 2016, och enl Svenskt Vattens taxemodell, att gälla för våra områden, trots att tomtstorleken snarare betyder att det blir längre för fastighetsägaren att gräva på egen tomt. Att vi inte tillför något dagvatten som kommunen skall ta hand om bekymrar inte kommunen, samma taxemodell skall användas i stad och på landsbygd. Dock skall vi inte betala för dagvatten. Se denna länk till domen.

Vi hade också begärt prövningstillstånd av kammarrätten att få överklaga  verksamhetsområdet, men fick tidigare nej. Se länk.

 

Medborgardialog

Kommunen hade medborgardialog i Munktorp den 9 april. Ett i raden av flera runt om i kommunen. Kommunalråden var där, samt kommunchefen och en polis. Några politiker satt som åhörare. ca 40 personer var där.
De frågor som dök upp var t ex hur allmänna transporter kan ordnas för äldre som inte har bil långt ute på landsbygden och den upplevda osäkerheten i kommunen.

Så här skriver Magazin 24 om mötet.

Gerd,som Magazin 24 skrivit om, kommer liksom många andra, att förlora sitt hem. Jag satt bredvid Gerd och ställde en fråga till presidiet om hur kommunen skall hjälpa Gerd och andra så att de inte behöver flytta. Hon vågar inte ställa frågan själv. Oron och ängslan och förtvivlan är stor på området. Svaret var direkt att den frågan inte hörde hemma i detta forum.
Gerd gick ut med tårar i ögonen. Mattias från Stäholm lyfte åter upp frågan och ville ha svar, så här behandlar man inte folk, men fick svaret att kommunen följt reglerna och att domstolarna har dömt till deras fördel.  Roland Karlsson tog senare ordet och krävde ett omtag på hela va frågan innan man plöjer ner för mycket pengar i projektet, och fick svaret att än har man inte börjat gräva och att ett enat fullmäktige hade tagit beslutet.

(Min fundering- Snabbt bytte mötet till en annan fråga- undrar ifall det var några där som skulle ställa frågor om det blev jobbigt med just va frågan, jag hade gått ut med brev till alla 330 på norrmälarstrand, så kommunalråden var beredda.)

Ni andra två kommunalråd som var där-  Saaw (M) och Liljedahl satt mest tysta och sa inte mycket. Samtycker ni i att va-projektet inte hör hemma i mötet om medborgardialog?

Det är tydligt att den dialog som förs med kommunen skall gå via domstolarna, inte till politiker eller personal i förvaltningen. Där har man i stort sett stängt dörren. Hemsidan används i stället för information, men inte svar på våra frågor.Se t ex denna replik till kommunens insändare i aug. 2018.
Likadant gick det på stormötet i Ullvi. Politikerna duckade för frågorna.  Men medborgardialog håller man- vart åttonde år. Då lyssnar man på folket i Köping.  (Du hittar mer på vår hemsida norrmalarstrand.com.)

 


Höör backar från utbyggnaden- utom där man gjort upphandling.

Precis som Orsa och Umeå så backar nu även Höör.
I Höör så har partierna backat från va utbyggnaden och drar tillbaka verksamhetsområdet.
Läs brevet från kommunens styrelseordförande, samt artikeln från Skånska dagbladet.
Även Skånskan skriver om Vreden som växer i Maglesäte by..

De i Höör skriver om hur de fört kampen mot tvångsanslutningar för va vidare.

Ett sätt har varit att informera kommunpolitikerna, som tog stort intryck av det som redovisades. (Så gjorde man i Orsa och Umeå, där lyssnade man. I Köping avstod de flesta politikerna att komma till Roland Karlssons möte i somras då Peter Ridderstolpe föredrog om små avlopp. Trots att samtliga i fullmäktige och flera i förvaltningarna var personligt inbjudna och bjudna på bussturen, så kom bara ca 15 av dessa. Dock blev mötet väl besökt, vi var ca 85 personer och lyssnade på Peter. Men det är väl som en av politikerna i Smedjebacken uttryckt sig, “Vi som är politiker behöver inte kunna och veta.”)

Men på vilka grunder har man fattat beslut om va utbyggnad till Maglasäte?
Läs och begrunda Holgers brev.

Förvaltningen var snabba med att skriva kontrakt med en entreprenör, så de kan inte backa – säger man. Vem som skall stå för va- kostnaden: byns innevånare, kommunens samtliga innevånare, eller kommunfullmäktige som tillåtit utbyggnaden utan fakta, är än så länge skrivet i stjärnorna. För till vilken nytta läggs ledningen, är det verkligen för deras skull ledningen dras? Blir miljön bättre? Blir deras hälsa bättre?

Gör man som privat leverantör fel så kan man i vanliga fall stämma leverantören.

Så gäller tydligen inte om man har med kommuner och myndigheter att göra.

Kan man stämma kommunstyrelsens ordförande? Eller enskild tjänsteman?

Kungsör

Britt-Marie Häggkvist Back skriver under rubriken “Ett aprilskämt”, om hur hon härom veckan erhåll ett kuvert med KVAB´s logga på framsidan.  Hon skriver också “ Jag har inte nog med förakt nog för de tjänstemän och politiker som lätt och ledigt rundar expropiationslagen och låter tvångsansluta den enskilda människan till en åtgärd, som dels kan diskuteras nyttan av och dels ska betalas av den enskilda människan.” “Att under sken av detta ta över sjönära och attraktiva områden och förbereda för en invasion av nyinflyttade till orten tycker jag är falsk marknadsföring.” Se artikeln i Magazin 24, #683, sid 4.

Ljungby

I Ljungby så har kommunen hållit info möte. En åhörare undrar ifall kommunen håller sig till sanningen.

Munkedal/Gårvik

I Gårvik/Munkedal ifrågasätts kommunens planer. Läs denna artikelserie.
Insändaren skriver i Bohusläningen: I samband med detaljplaner för Södra Tungenäset har ledande politiker och tjänstemän i Munkedals kommun hävdat att avloppslösningarna i Gårviks-området är undermåliga och bland annat på fullmäktigemöte hävdat att ”skiten” rinner ut i Gårviksbäcken och vidare till Gullmarn.
Trots upprepade förfrågningar har kommunen aldrig presenterat bevis på detta. Inte att undra på det, eftersom det visar sig att kommun gjort en inventering redan 1997 som visar att toaletterna på Gårvik uppfyller såväl dåtidens som dagens mycket höga krav.

(I Köping svarar man oss att man behöver göra några inspektioner, det räcker med att döma ut samtliga avlopp för 235 hushåll på 10 separata fritidshusområden utmed en halvmils kustremsa, och därefter skicka ut en enkät och fråga vilken typ av avlopp och dricksvattenkälla vi har och om vi är nöjda med det. Att döma av MMds domslut behöver man inte ens skriva en miljökonsekvensbeskrivning som baseras på fakta och ger svar på om utsläppen blir bättre eller sämre med en central lösning. Man kan motivera hela va utbygnaden med att Mälaren är skyddsvärd och att gäddor och gös finns i vattnet och fåglar i skyn. Hur detta kopplas ihop med oss behöver man inte visa.)

 

Liknande undermåliga faktaunderlag för 100 miljoners investeringar har man i flera kommuner i Sverige. Det är ju de som har husen där som skall betala, så beslutet berör inte kommunalskatten och då är det lätt att fatta beslut.

 

Nyköping

Kommunen kräver extra reningssteg för fosfor till samtliga mark- och infiltrationsbäddar, oavsett hur långt det är till ytvatten som eventuellt kan påverkas av utsläpp av fosfor.

Det finns två alternativ: det ena är ett reaktivt filter av en sorts kalksten från Polen (polonite), det andra är kemisk fällning.

Utnyttjas den avskilda fosforn som gödsel? Nej. Fortfarande efter tre års letande har man inte fått tag på nån lantbrukare som använder innehållet. En säck med kalksten kostar fastighetsägaren en massa pengar (10 – 20 000 kr/säck) medan marken på tomten kan göra samma nytta gratis och utan några utsläpp alls av klimatgaser från transporter och tillverkning. Var finns sunt miljötänk? Ska miljökontoret gynna de som äger företaget med polonite istället för vår miljö?

Se detta brevsvar och bakgrund.

Finns det verkligen stöd för Nyköpings påstående att de “Beaktar inte markretention vid bedömning och att avskiljningen ska ske i anläggningen”. De säger också att  de vet att markretention existerar och det blir ett extra plus för att avskilja P.

 

Roland Ekstrand har försökt att föra en dialog med Nyköpings förvaltning, men där säger man att beslutet är riktigt, och att ärendet får avgöras i domstol. Precis som alla andra ärenden om små avlopp. Besitter verkligen domstolarna sakkunskap i ärendena, eller skapar det bara prejudikat, där kommunerna alltid får rätt?

I Linköping med flera kommuner godkänns inte heller stenkistor för BDT vatten.
Däremot får detta vatten utan vidare släppas ut från en fritidsbåt rakt ner i sjön.
Var är sunt förnuft? Var pissar du helst. Rakt ut i vattnet eller på marken?

Avloppsguiden skriver om kompletterande fosforrening

 

En brevskrivare skriver: “Kan attityden kanske ändras nu när Björn Embrén fått sin teknik med skelettjord implanterad i Stockholm. Dvs sprängsten av enhetlig storlek och där mellanrummen fylls med biokol. Stabilt och därmed perfekt underlag för trottoarernas asfalt och gatuträdens rötter kan växa fritt under asfalten i mellanrummen med biokol till skillnad mot  vanliga sandblandningar, som hämmar rötterna. Träden får ett bra vattenmagasin eftersom takvattnet leds ner under trottoarerna och därmed minskar dagvattenavrinningen…..

…..  I normalfallet är det ju inspektören som talar om för den kommunala nämnden vad de skall besluta. ”Lagen säger”… fast i verkligheten är det ett råd eller anvisning. Kan nämnden ange t.ex. ”I vår kommun skall markretention alltid beaktas” eller ”slamavskiljning i kombination med stenkista kan i normalfallet godkännas om avstånd till vattendrag är minst 100 m och till enskild brunn minst 50 m”

 

Hur klararsig Nyköping med avloppsrören som läcker i staden? Där finns ingen iordningsställd markbädd runt rören. Där finns inga fosforfällor.  Går all skit direkt till vattendragen då? För så bedöms våra små avlopp anslutna till infiltrationsbäddar göra! 

 

För Köpings del med 3,4 miljoner m3 avloppsvatten (miljörapport Norsaverken 2015) så innehåller vattnet 12,4 ton P/år. Läckaget från avloppsledningarna är 0,6% dvs 74 kg P/år. Om dricksvattnet läcker 25% och siffran 0,6% är 6% istället så innebär utsläppet 740 kg P/år ner i marken.

 

Förklara detta fenomen för mig:
Hoppar landsbygdsskit från markbädden direkt till vattendraget, men inte skit ifrån läckande avloppsrör?

4 säckar á 7,5 kg NPK gödsel som jag utan vidare köper på stormarknaden anses ok att sprida på 300 kvm gräsmatta. Om samma mängd släpps ner i infiltrationsbädden och 50% fångas av just denna, så är detta miljöfarlig verksamhet och kan tvinga mig att betala hundratusentals kronor för åtgärd.

Gödslar bonden åkern intill min tomt så fastnar gödseln i marken. Om jag släpper när mitt avlopp i markbädd går den direkt till vattendragen och sjöarna växer igen.

Piteå

Piteåtidningen skriver “Han vill stoppa tvångsanslutningarna”.

Hans Nordmark har en sommarstuga med utedass och utan rinnande vatten. “
Vi måste betala en kvarts miljon för något vi varken vill ha eller behöver. Det är så här vi vill ha det säger Hans Nordmark som alltid levt miljömedvetet och har ett intyg från kommunens miljö- och byggkontor att fastigheten inte har några “miljöstörande utsläpp”.

“Hans har träffat många andra drabbade människor som också är chockade.”
“Dels handlar det om anslutningsavgiften på 140 000 kr dels om kostnader för ledningsdragning på den egna tomten fram till förbindelsepunkten. Till detta kommer även förbrukningsavgifter. I Hans Nordmarks fall även kostnader för att bygga om huset för att kunna få plats med diskbänk och avlopp, samt även ökade kostnader för att hålla huset varmt på vintern.

Smedjebacken

Kent i Smedjebacken skriver: Faktakunskap och konsekvensanalys förbises å det grövsta.
“Av den tidigare domen att döma framgår med all tydlighet att faktakunskap och konsekvensanalys förbises och åsidosätts å det grövsta. Ett uppenbart myndighetsmissbruk och brott mot rådande §6 LAV då inga rekvisit är uppfyllda.

Är det så att politiker är försedda med felaktig information medvetet eller omedvetet pga. okunskap från tjänstemännen.

Så sent som under förra året blev bekanta till mig informerade av en miljöinspektör i Smedjebacken att en infiltration endast skulle stoppa i ca 10 år. Detta är lögn och totalt felaktiga påståenden som totalt saknar grund. Finns ingen forskning som stöder slika påståenden och dessutom har de tidigare rekommendationer från Hav och Vattenmyndigheten, gällande infiltrationers livslängd, tagits bort från deras hemsida.”

 

Tyresö

Kostnaden för tvångsanslutningen ligger på 1 miljon kronor. Rören är inte så långa, det sker en successiv utbyggnad. Men kommunen passar på att bredda vägarna till 5 m och asfaltera dem, finns det för mycket bergsknallar på vägen så spränger man ner sig för att vägen skall bli enklare att köra på. Man bygger promenadväg och cykelbana, asfalterar och sätter upp belysning. Alla kostnaderna skickar man till fritidshusägarna som till 80-90 % är fast boende där.

Kommunen säger att det blir populära områden så att därför behövdes dessa vägar. Carl tog kontakt med Tyresös byggnadskontor som sade att deras detaljplaner nu inte gäller i 10 år utan i 5 år, och att man planerar för 5 våningshus i området.

DVS byggare skall köpa in hela området, av de panikslagna fastighetsägarna och därefter bygga helt annan bebyggelse. Infrastrukturen i form av vägar, vatten, avlopp och el skall nuvarande ägare stå för. Kalvfjärdens vänner skriver på sin hemsida att de Får sina hem stulna, och skriver till riksdagen att de blir flyktingar i eget land.

Uddevalla

Det pyr lite överalt skrev en brevskrivare till mig och skickade en länk till Bohuslänningens artikel: Villaägare tar strid om avloppstaxan: ”Olaglig”

Kommunens avgifter för att ansluta vatten och avlopp var olagliga. Det menar en grupp husägare i Forshälla och kräver pengar tillbaka. Totalt kan det handla om cirka 2,6 miljoner kronor. Kommunen menar att alla beslut är korrekta. Västvattens vd, Peter Johansson, välkomnar en rättslig prövning. När kommunerna skickar alla ärenden till domstol, så använder de våra skattemedel till att driva processerna, ibland med inhyrda jurister. När den enskilde skall slåss mot makten så måste han finansiera jurister och expertkunskap med egna beskattade pengar. Vinner kommunerna blir det ännu ett prejudikat i rade av alla andra. Är det det samhället som vi vill ha?

 

Uppsala

Rolf Wendle skriver i en insändare i Uppsala Nya Tidning: “Jakten på enskilda avlopp är onödig” . Rolf ifrågasätter landsbygdssatsningen om den skall genomföras med att pensionärer och de som inte har råd med flera 100 000 kr i investeringar tvingas från sina hem. Han frågar efter var riksdagsmännen finns i denna fråga, varför är det så tyst kring den.

Rolf Wendle får medhåll och svar ifrån Peter Ridderstolpe och Lars Hylander i denna debattartikel, Riktlinjerna ger liten nytta för miljön.

 

Vara

Nu åtalas en 75-årig man misstänkt för olaga hot. Det var i februari som han hotade spränga Vara kommunhus i luften. Mannen är missnöjd över att kommunen dömt ut hans enskilda avlopp.

I kommentarer framgår att många är missnöjda med Vara kommuns sätt att handskas med enskilda avlopp. Särskilt som många är omgivna av jordbrukslandskap där tonvis med fosfor sprids på åkermark. Kritiker talar om att kommunen silar mygg och sväljer kameler.

Kampanjen mot enskilda avlopp vilar inte heller på saklig grund. Myndigheterna har inte räknat med markretentionen. Markens upptagningsförmåga. Därför överdrivs enskilda avlopps påverkan på miljön.

 

Vänersborg

Kommunen har ju byggt ut det kommunala va systemet. Alla skall anslutas. Utan undantag.

En som har tagit strid är Anders Solvarm, som med sin familj bor i ett “naturhus”, ett hus som står i ett stort växthus. Familjens målsättning är att minimera alla utsläpp och att ta hand om all näring. De har lyckat, så att folk vallfärdar dit för att bese huset, och odlingarna med medelhavsväxter.
Kommunen har krävt att familjen ansluter sig till va-systemet och betalar avgift, något som familjen har tagit strid emot. De tycker att de bevisade utsläppen på en tiondel av vad reningsverket skall släppa ut från deras hus, borde vara svar nog, men kommunen har anlitat jurist för att tvinga igenom beslutet. Villaägarna har också skjutit till pengar- dock står familjen för de stora kostnaderna och arbetet med att försvara sig själva mot makten, dvs kommunen och  inhyrda jurister. Dom har inte fallit ännu. Domen är principiellt viktig. Vinner kommunen och Svenskt vatten finns inget enskilt avlopp som är bättre än en kommunal lösning.

 

Namninsamling

Namninsamlingen för Edward Riedels motion, Stoppa tvångsanslutningarna, fortsätter. Jag har i veckan skickat ut en påminnelse till nätverket.

 

Jag blev frågad av Margareta Lundin Unger på Havs och vattenmyndigheten  om jag menar med det här?:
Idag står experterna eniga, i såväl svenska som amerikanska rapporter framgår, att dagens beräkningar, av t.ex. fosfor är felaktiga. Det blir uppenbart att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder. Den bilden har absolut inte jag.

 

Eftersom jag inte är sakkunnig lät jag frågan gå till nätverket. Jag har fått en del svar och återkommer i ärendet. 

Se också denna brevväxling: Markretention av fosfor- hur betydelsefull är denna mellan Mats Svensson och Arne Gunnarsson.

Ny utredning på Formas om fosfor.

Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp. Så här skriver VA guiden om utredningen.

Jag deltog på mötet i april. Vi var kring 40 personer. Jag hoppas att utredningen inte är tillsatt för att uppskjuta eventuellt beslut om att stoppa tvångsanslutningarna.  

Politikers ensamrätt till att hävda rätt och laglighet, solidaritet och lojalitet

Ulf skriver

Ulf skriver från en ort i norra sverige till förvaltningsrätten
Kommun lämnar i sitt yttrande, 2019-01-21, följande ”rad”:
”Det är kommunen som beslutar om verksamhetsområde för VA och således är detta beslut lagligt”.

Det finns ingen naturlag där ensamrätt att utfärda verksamhetsområde per automatik ger ett beslut laglig status. Jag är starkt troende. Inte på Herren, utan på det svenska demokratiska rättssamhället, och dess fortsatta existens. Av den anledningen har jag med uppbådande av mina sista krafter och offrade fritid gjort en omsorgsfull genomlysning av VA-projektet.

Med anledning av den erhållna slutsatsen har jag vänt mig till domstolen, för att den ska kontrollera riktigheten i kommunen politiska beslut gällande projektet. Denna möjlighet är mig given då vi bor i en, än så länge, demokratisk rättsstat.

Om de kommunala företrädarna har möjlighet att hävda sin ”rätt/laglighet” genom sin ensamrätt och inte i kraft av underliggande demokratiskt fattade beslut/lagparagrafer måste den svenska statens framtida prognos anses vara mycket mörk ur ett demokratiskt/ rättssäkert perspektiv.

”Raden” visar kommunens attityd mot oss som medborgare.
”Gör som vi säger, så ska ni se att det nog blir bra”.
Avsaknad av hänsyn/lyhördhet är/har varit genomgående i projektet,”

 

Allt går inte rätt till i kommunpolitiken

Carl LIndström, tidigare verksam på Naturvårdsverket, och följde därefter, med förfäran, som teknisk attache i Washington, va-utbyggnaden i USA, skriver “Jag tror att vi får börja vara ”ofina” och påpeka att allt inte allt går rätt till i kommunpolitiken … vi boende som blir utsatta av rävspelet kräver att det primära vi behöver från politiker och ”tjänstemän” är att de slutar med oärliga manövrar när vi behöver att de är ärliga i sitt utbyte med oss som betalar deras löner och arvoden.  Det är illa nog att [avlopps]industrins intresse- föreningar som Svenskt Vatten försöker föra oss bakom ljuset med i bästa fall ofullständiga konsekvenser och kraftigt jäviga beskrivningar av vad som krävs i framtiden … INTE att förse industrin med deras önskvärda projekt utan vad som är bäst för boende och landets miljö och hälsa.”

Se även Carls inlägg och film.

 

Karl Hedin om demokrati och om otryggheten  

Karl Hedin drog fullt hus i Köping den 4 april. Karl är en av de mest omskrivna svenskarna den senaste tiden på grund av misstankarna om jaktbrott. Magazin24 har intervjuat honom. Några repliker:

“– Jag har fått en ny erfarenhet. Jag har lärt mig en hel del om hur framför allt rättssystemet fungerar eller snarare inte fungerar. Där finns idag en uppenbar politisering inom vissa delar. Jag har fått en annan syn på det som formar tillvaron, säger han och fortsätter:

– Jag känner mig inte längre trygg över att inte bli övervakad och straffad av staten oavsett om jag gjort något illegalt eller inte. Jag är inte trygg i att jag kan säga vad jag tycker utan att förvänta mig bestraffning för det.”

“– Som privatperson har jag förstått att det svenska politiska systemet inte längre innebär demokrati och yttrandefrihet. Att föra ut den kunskapen är mitt sätt att dra mitt strå till stacken i kampen för demokratin. Jag lägger just nu ner mycket tid på det vilket påverkar vardagen radikalt. Jag har uppfattningen att vill du uppnå något måste du jobba för det. Det gör jag och kommer att göra så länge jag känner att stödet och förståelsen växer och det gör den.”

 

Min drivkraft att sitta här och skriva dessa brev är densamma. Jag har nog de senaste 2,5 åren lagt ner full arbetstid på detta va projekt, dvs ca 4000 timmar. Jag vaknade den 1 dec 2016, upp ur en rosa dröm om ett Sverige som var acceptabelt demokratiskt och rättrådigt i domstolarna. Min bild har tyvärr förändrats i takt med att jag tagit del av allt om vatten och avlopp runt om i Sverige. Jag slåss också för demokratin, för att tjänstemän och politiker skall fatta beslut på fakta och inte tyckande eller på att undanhålla fakta, och på en fungerande rättsprocess som inte bara baseras på prejudikat från en stark vinnande part, utan också på sunt förnuft och fakta.

 

Tage Danielsson om solidaritet och lojalitet

Tage Danielsson funderade mycket kring kärnkraften och dess införande i Sverige och vad politikerna hade för grundsyn på sina väljare.

Han skrev på 70 och -80 talet flera böcker om sina Tankar från roten. I en av dessa funderar han på orden solidaritet resp lojalitet och vad dessa ord betyder i vårt förhållande till politikerna.
Han skriver:  
”Solidariteten håller på att utrotas av lojalitet mot högre makt.”

“Ett sådant osolidariskt samhälle vill vi väl inte ha?

Då måste vi låta våra valda ombud av alla sorter begripa att de inte styr oss utan att de representerar oss. Vi har uppdragit åt dem att utsätta oss för ett minimum av nödvändig samhällsadministration. Deras arbetsfält ska vara det minsta möjliga. Vi har inte bett dem att sköta våra människoliv åt oss. De ska i görligaste mån lämna oss i fred.”
Samhällsmoralen gror ur gräsrötterna, och gör den inte det beror det på att de har gödslats med för mycket skit från ovan. ”
Se denna länk med lite klipp från Tages bok


Delins blogg
Ni som orkar, ta och läs
Stefan Delins blogg också

Ifall ni efter att ni har gjort det och fortfarande kan anse att det mest miljösmartaste va- systemen är de som kommunernas centrala reningsverk erbjuder, bör nog ta och läsa detta en gång till.


Rapport från en Mälarstrand
/Anders Segerberg
för nätverket va-i-tiden.se

 

PS: Detta brev har varit ute på remiss, jag har strukit och lagt till. Det är inte bara mina ord i brevet. DS.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *