Lagtexter: LAV§6: Skyldigheten att inrätta allmänt VA samt MB11:6

  • Skyldigheten att inrätta allmänt VA 6§
    • Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
    miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett
    större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
    bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

 

Hur veta att reqvisiten är uppfyllda?
(dvs skyddet av miljön och människors hälsa kräver att
kommunen ordnar VA)?
Jo, genom att ställa frågor och söka svar
– Finns problem med vattenförsörjningen (brist på vatten otjänligt)?
– Finns problem med avloppsförsörjningen (olägenheter, MKN)?
=> Om ja: Kan dessa problemen lösas med enskilda anläggningar.
=> Om ja: §6 LAV gäller inte!

 Noggranna fackmannamässiga undersökningar behövs!
 Olika alternativ till lösningar måste utredas.

OBS: Kommunal lösning kan tex också vara lokal vattentäkt och
infiltration. Även sorterande system kan drivas i kommunal regi (§10
LAV).

 

Miljöbalken 
MB 11:6–  En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt
överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den

(Klipp ur föredrag av Peter Ridderstolpe/WRS för politiker och fastighetsägare på Köpings norra MÄlarstrand, 2
018-06-13, sid 10-11.),
samt lagtexten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *