Köping/  Lantmäteriförhandling i Köping 2019-04-05. 

Jag fick samma känsla som när vi hade förhandling med Mark o miljödomstolen. Kattens lek med råttan innan den helt biter ihjäl sitt byte.
Det var också strategigruppens bedömning när vi träffades i söndags. Förhandlingar i MMd och med lantmäteriet är spel för gallerierna. Med makt skall va nätet projekteras.
Men det är väl som det styrande kommunalrådet sade 2016 om ett annat fritidshusområdes protester och genomförandet av va. Det gick ju bra i Sundänge!
I verkligheten bytte, enl en källa, 30% av fastigheterna ägare inom en kortare period. Men det var nog som M-ledaren uttryckte det, de var ju samma höga ålder allihop, så det var väl dags för dem att sälja nu efter lång tids ägande.
50-60 personer från våra områden deltog i lantmäteriförhandlingen. De var uppbragta. Förhandlingen handlade om ledningsrätten. Att vi framförde att någon ledning inte behövs, och att vi kan åtgärda det som behövs, där det behövs, för mycket lägre kostnad och mycket mindre ingrepp i naturen noterades. Dock fortsatte förhandlingen med att vi kunde ha synpunkter på var ledningen kunde dras. Inget mer.
Mycket av materialet har varit hemligt från kommunens sida. När markägare kallats till samråd har inga ritningar visats.
Inte nu heller var detaljeringsgraden ner till resp tomt. Det vill inte kommunen släppa ifrån sig,  för de vet att då överklagar vi till Mmd. Mmd kräver exakt läge och skickade tillbaka tidigare överklagningar då vi inte hade några sådana kartor.  Att vi inte överklagat till MMd hänvisade dock kommunen till i sitt yttrande ang sjöledningen, och ville få det att framstå som att vi därmed accepterade projektet.
Några frågor som ställdes:

Några frågor som ställdes:

 • Elin Granberg, va chef: Anledningen att man söker ledningsrätt är va plan och verksamhetsområde.
 • Ledningsrätt godkänt för Hovgården 1:9, Stav 1:2 och 1:4.
 • Samråd har hållits med länsstyrelsens kultur och antikvarieavdelning.
 • Bedömning av nytta: Kommunen påstår att mängden näringsämnen från oss minskar  i Mälaren. Dock har kommunen vägrat att svara på vilken nytta ledningen verkligen har. Tjänstemännen har inte visat på nyttan. Investering ca 100 +30 miljoner för kommun och oss. Vi fastighetsägare anser att detta är ingen allmännyttig ledning. Vi kräver att kommunen har fakta för miljö och hälsovinst före verkställande. Det räcker inte med att tro och tycka.
 • Ledningsrätt gäller enbart allmännyttig ledning och gäller för all framtid.
 • Ersättning för ledningsdragning baseras på en tvångslagstiftning. All ekonomisk skada för all framtid skall ersättas.
 • Kan vägar till våra hem och stugor stängas av 3-4 månader. Svaret var nej från lantmätaren. Det är emot lagen.
  Skriv avtal som markägare/förening
  Dels stänger man av vägen för att komma till sin stuga och sitt hem, dels kan inte brandkår och ambulans komma fram om det händer något.
 • Vägskador: Kan ersättas senare, skadeståndsfråga. KOmmunen svarade att entrepenören har 2 års garanti.
 • Ersättning utgår efter de normer som Köpings kommun valt, se avtal för Enskilda vägar/Svensk el.
 • Ersättning för mark för pumpstation gäller för all framtid. Äganderätten förvandlas till ledningsrätt.
 • Offentliggörande sker på lantmäteriets hemsida och i fastighetsregistret. Man kan överklaga till MMd inom 4 veckor ifall man är sakägare. Lantmäteriet meddelar berörda sakägare.
 • Kommentar: Detaljplaner stämmer inte med verkligehten.
 • Kartor. Logga in på Lantmäteriet- mina ärenden.
 • Stäholm: Krav: Avslå ledningsrätten. I andra hand, gräv ner ledningen på strandängarna.
 • Utrymme som upptas av ledningsrätten: Pumpstation 10×10 m, kan bli mer.
  Åker och väg: 8 m på varje sida av diket.
  Går ej in på tomtmark.
  Promenadvägar finns av hävd, där skall ledningar dras, bostadsfastigheter med tomter ligger intill.
 • Alla vägar är privata eller föreningsägda- skriv avtal med kommunen.
 • Förtida tillträde- beviljas ej av lantmäteriet. Slutdom har inte fallit om sjöledningen.
 • Tillgänglighet för kommunen till pumphus- endera avgift årligen eller engångsavgift.
 • Dåvö 1:8. Önskar att bli friskriven för att fiskeredskap för yrkesbruk, t ex när man trycker ner stolpar i sjöbottnen, skadar ledningarna. Skadebelopp- utebliven inkomst för all framtid. (Roland Karlsson arrenderar detta vatten). Om ingen risk, skriv in i avtalet att det är skadefritt.
 • Hogsta 2:5, pumpstation 5. Placering förflyttad. Varför ej på föreningens i st för privat mark. Ifall kommunen kräver detta, så krävs syn på plats. MÅnghundraåriga ekar. Kommunen har ej haft kontakt med fastighetsägaren.
  Hur sköta vägen, karta 4.
 • Hogsta 1:14: Hus på ofri grund. Skall avlop dras till detta hus med tomt så yrkas på dragning över annan tomt. Ifall det nu behövs!
 • Hogsta 1:13: Mycket smal väg, skog och berg på sidan.
 • Hogsta 1:32: Ledning till 1:25, 1:43, 1:43 är stig och smalt. 40 m längd. Hur gräva?
 • Karlsvik 2:1: Hur skall egen ledning dras. MYcket lång sträcka enl kommunens karta.
 • Stäudd ansökt om minireningsverk som annan lösning. Svaret från kommunen är att det uppfylls inte av detaljplanen. Kommunen anser dock att deras ändrade detaljplan skall gälla.
 • Fastighetsägarna ser andra lösningar än kommunalt va. Kommunens projektering strider mot LAV§6 och MB.
 • Samråd har ej skett- Kent Andersson, Ötorp.
 • Ingen dialog eller platsbesök har gjorts av kommunen.
 • Berghagen- Ledningar finns redan, vilket ansvar har kommunen.
 • Bredbandsfiber dragen på många områden. Kommunen har ett ansvar att dessa inte förstörs.
 • La: Sandviken- nu finns va ledningar i området. Varför förstöra detta ledningsnät.
 • Ifall ledningsrätt beviljas så gäller det i all framtid. Ifall föreningen önskar flytta ledningar så för t ex tomtavstyckning, så måste de bekosta ny ledningsrätt.
 • Väg skall återställas i bef. skick.
 • Flera påpekade det tveksamma till breddavlopp

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *