Tio frågor om kommunens VA-projekt att ställa till Köpings politiker i valrörelsen 2018.

  1. Köpings kommuns beslut om verksamhetsområde vid Norra mälarstranden hänvisar till Lagen om vattenförsörjning (LAV). Syftet med LAV är, ”att om det behövs, ordna VA med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljön”. Men Köpings kommun har inte genomfört en gedigen undersökning av behovet! Beslutsunderlaget från november 2016 är minst sagt torftigt. Hur kan ditt parti stödja ett sådant beslut?
  2. Man har valt en mycket dyr lösning, den kommer att kosta 300 – 400 tkr per ansluten fastighet, kanske till och med mer. I många andra kommuner har motsvarade utbyggnad kostat mindre än hälften. Man kan få minst lika bra rening för denna låga kostnad om man bygger lokala reningsverk. Varför har Köpings kommun inte undersökt alternativen?

  3. Vi med fastigheter vid norra mälarstranden är i praktiken helt rättslösa, eftersom kommunen tvingar på oss dessa kostnader. De av oss som inte har råd kommer att tvingas sälja, och istället kommer mer bemedlade att flytta in. På sikt kan Mälarens norra strand förvandlas till en segregerad förort till Köping, istället för den trivsamma och blandade bebyggelse med sommarstugor och fast boende som finns där idag. Man använder på ett cyniskt sätt en miljölag för att ”utveckla” ett område och för att byta befolkning. Är detta något som ditt parti ställer upp på?

  4. Vissa fastigheter/områden har undantagits från verksamhetsområdet och istället fått göra lokala lösningar, t ex Sörsylta, andra som har lika goda förutsättningar för lokala lösningar har inte undantagits. På vilka grunder särbehandlar Köpings kommun delområdena på detta sätt?

  5. Om man nu godkänner en lokal lösning inom ett delområde, betyder det att reningen fungerar tillfredsställande där, eller hur? Varför kan då inte samma eller liknande lösningar tillämpas i resten av verksamhetsområdet?

  6. Många fritidshus och bostäder har redan väl fungerande och godkända VA-anläggningar (t ex borrad brunn, septiktank och trekammarbrunn) som inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. Mätningar som genomförts visar tvärtom att jordbruk, industrier och reningsverk förorenar mycket, mycket mer än de boende på området. Varför inte fokusera på de stora problemen först? Och på de fastigheter som verkligen har icke godkänd VA.

  7. Köpings kommuns projekt innebär 8 km rörledning för VA på Mälarens botten för att pumpa in avlopp till Köpings reningsverk. Rörledningen ska gå genom ekologiskt känsliga områden, stick i stäv mot EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. En mycket dyr, och som erfarenheten visat, riskabel lösning. Det finns risker både med brott på röret, och utsläpp av helt orenat avlopp (s.k. bräddning) vid driftstörningar. Hur kan ditt parti ställa upp på en sådan miljömässigt dålig lösning?

  8. Den senaste tiden har Köpings ledande kommunpolitiker börjat prata mera om vattenfrågan för att på det sättet motivera projektet. Men även i detta avseende har projektet en dålig lösning med en 8 km lång ledning som vattnet ska pumpas i. Man kan ju helt enkelt rena Mälarens vatten i lokala reningsverk! Över två miljoner människor får redan idag sitt vatten från Mälaren. Att ta sjövatten och rena detta kostar storleksordningen 20 – 25 tkr per fastighet, då har man på köpet även sjövatten för bevattning etc framdraget till sin tomt. Hur ställer sig ditt parti till en sådan lösning?

  9. Köpings kommun verkar strunta i alla protester, överklaganden, hinder och problem och fortsätter envetet med planering och projektering mot bättre vetande. Kommunen gräver ner miljontals kronor i projektet, vilket är ett stort slöseri med skattemedel. Varför protesterar inte ditt parti mot detta?

  10. Miljöminister Karolina Skoog har tillsatt en utredning för att senast 2020 återvinna allt fosfor ur avloppsslammet. Idag är större delen av slammet förbjudet att lägga på åkrarna pga den höga halten av tungmetaller. På sikt kommer utredningen kanske det att leda till att man som idag (och som i Köpings VA-projekt) inte kommer att få blanda WC-avlopp och industriavlopp. Lokala reningsverk kan vara lösningen! Vore det inte bra om ditt parti omprövade Köpings VA-projekt med tanke på detta?

Strategigruppen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *