Trosa: Många frågetecken kring Trosa kommuns avloppslösning på Tofsö

Jag fick till va i tiden ett brev om Tofsö, som kullkastar det jag tidigare trott om den lösning som Trosa kommun skulle föra in.

I stället för en palett med olika lösningar, har kommunen köpt in ett stort antal septiktankar inkl vaccumsystem. De 3-4 som nu har septiktankar med vaccumsystem, kan tvingas gräva upp dessa, i stället för att röret till tanken innehåller en vaccumpump, så skall nu hela systemet sättas under undertryck. även nya anläggningar med vaccumsystem skall bort. Enbart Trosas inköpta system godkäns.

Men enl ChristinaT så tror hon inte att någon ännu har grävt upp någon godkänd befintlig lösning, alla avvaktar eftersom man tycker det verkar så galet.

Systemet är dimensionerat för permanentboende. Vatten för man hålla med själva. Idag bor 8 permanent inom området, av 175 fastigheter.

Det blir oerhörd dyr lösning, och kommunen skall nu äga tanksystemet inne på fastighetsägarens tomt. Va taxa och tömningsavgift kan därmed också tas ut av kommunen.

Detta är inte folk intresserade av, de flesta som har hus i dessa områden har fritidshus här, och bor inte permanent. Inga andra lösningar får finnas och den lösning man kört in från Kommunen blir dyr. Visserligen inte lika dyr som med fullt va system utbygt, men ända många hundra tusen kronor i kostnad.

Nu  (2018-07-06) arbetar några med att skicka ut en enkät till fastighetsägarna. 3-4 tankar är upprivna, och folk likaså.

Grundanledningen till att byta toasystem skall vara miljö och hälsa, inte att kommunen skall få intäkter av nya avloppslösningar. Är det så det blev?

Så här skrev Christina T till mig på kontaktformuläret i va-itiden.se: 

Meddelande:
Att vi som har fastigheter på Tofsö skulle vara glada åt kommunens galna lösning är ju löjligt . . att medverka till detta stora miljösvineri som dom tvingat på oss med nya tankar och en hutlös dyr lösning på bdt-vattnet är att dumförklara alla som har hus på Tofsö . .även tråkigt att fler änkor/änkemän som haft sina små landställen här i skärgarden sedan 70-talet tvingas sälja på ålderns höst . . . men än är inte sista ordet sagt i denna fråga fast att vissa verkar har gett upp och viker sig för ”big brother” . . Eric Andersson
”Våga Vägra Vaccumtoaletter”

Så här lyder brevet jag fick därefter: 

”Efter att Trosa kommun ålagts av Länsstyrelsen att ordna avlopp med kommunalt huvudmannaskap inom Tofsö samhällighet har flera olika tekniska lösningar diskuterats. Bl. a konstaterades att en klassisk VA-ledningslösning ej var möjlig pga. den låga nyttjandegraden under stora delar av året. Den lösning som till slut valdes presenterades för oss fastighetsägare som en lokal lösning med kretslopp i fokus. Den kan i korthet beskrivas som en enskild avloppslösning på respektive fastighet men i kommunal ägo.

Med vackra ord som samarbete, småskalighet och kretslopp i fokus förespeglades vi fastighetsägare på Tofsö att kommunen var intresserad av att skapa en lösning utifrån både krav på människors hälsa och miljö och våra behov som fastighetsägare. Vi är många som nu känner oss totalt överkörda av kommunens slutgiltiga lösning.

I kommunens egna inventeringar av området har det ej funnits några utsläpp eller påverkan på vattnet i vår sjö Lillsjön eller i havet utanför samfälligheten, ej heller på tomter eller i diken. Kommunen har dessutom i två domstolsprövningar hävdat att det inte föreligger något permanenttryck ute på Tofsö. Ett fullmäktigebeslut från våren 2017 fastslog också att lösningen skulle innebära snålspolande toaletter alternativt vacuum.

Mot denna bakgrund och hur den juridiska lösningen sålts in till oss fastighetsägare trodde vi därför att även den tekniska lösningen skulle gå i linje med kommunens egen bedömning av området. Nu kan vi konstatera att så inte blev fallet. Kommunen har istället valt att dimensionera sin lösning utifrån permanentboendekrav med både överdimensionerade tankar utifrån hur området används, hårdare krav på spolmängd vatten än i övriga kommunen, samt en oprövad teknisk lösning som skattas lägre av användare än klassiska snålspolande toaletter.

Dispens ges till fastigheter med mulltoalett men bara för nuvarande fastighetsägare. Detta innebär i praktiken att samtliga ägare i samfälligheten måste skrota fungerande tankar, mulltoaletter och infiltrationsbäddar och köpa in nya tankar, vakuumtoaletter samt bdt-system som har högsta reningsklass för strandnära boende.

Det finns många äldre fastighetsägare inom Tofsö, som inte har ekonomi att genomföra åtgärder. Flera fastigheter är ute till försäljning eller planeras att säljas.

Denna skrivbordsprodukt ersätter idag fungerande system som redan finns. På Tofsö finns 175 fastigheter varav ett tiotal fastigheter antingen inte är bebyggda, eller inte har indraget vatten vilket gör att rening inte är aktuell. Kvarstår är 165 aktuella fastigheter. Av dessa 165 har 95 lösningar för avloppshantering med sluten tank, där en stor miljövinst med minskat antal tömningar och vattenåtgång kan erhållas genom att byte till snålspolande eko-toaletter till en kostnad av cirka 5000 kronor.

Vissa har fungerande mulltoasystem där restprodukter (mull) används i odlingsland och återför näring i ekosystemet.

Den föreslagna lösningen från kommunen innebär att anläggningen kommer helt att ligga på den enskilda fastigheten men ägas av Trosa kommun. I stället skapas en konstgjord juridisk anslutningspunkt vid tomtgräns och hokus pokus så har det skapats ett kommunalt verksamhetsområde till en kostnad av 150 000 – 200 000 samt månatlig avgift för varje fastighetsägare. Prisbilden drivs av upp av att kommunen certifierat ett fåtal särskilda grävare och därmed skapat en oligopolsituation där inget intresse finns att konkurrera om bästa pris. Observera att detta pris endast gäller för avloppslösning.

Kommunen får en avloppslösning som uppfyller krav på permanentboende till ingen kostnad alls medan vi fastighetsägare står med överdimensionerade lösningar som upplevs som mycket sämre än det vi har och dessutom får vi betala överpris för arbetet.

Den tänkta lösningen skulle även installeras som pilot. Syftet med att genomföra en pilot är att utvärdera ställda krav och funktion, innan beslut tas om breddinförande. Utvärderingen av pilotanläggningen har inte redovisats av kommunen.

Om kommunen menar allvar med att vilja skapa en lösning i samförstånd med fastighetsägarna på Tofsö anser vi att följande åtgärder bör vidtas:

Kommunen bör göra en noggrann analys av det betänkande kring hållbara vattentjänster som presenterades den 28 maj 2018 och se om de förslag till författningsändringar som föreslås kan påverka situationen för Tofsö samfällighet och kommunens skyldighet att upprätta ett verksamhetsområde. Detta gäller särskilt föreslagen förändring i § 6 punkt 2. Vid bedömningen av behovet av en vattentjänst enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till möjligheten att på ett annat sätt uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljön.

Trosa kommun, med undertecknande av kommunstyrelseordföranden, var initiativtagare till det påverkansarbete som ledde till den utredning av Lagen om allmänna vattentjänster som nu genomförts. Den föreslagna förändringen ligger väl i linje med Trosa kommuns ursprungsförslag där varje fastighetsägare skulle vara skyldig att åtgärda bristerna i avloppet men som av någon anledning underkändes av länsstyrelsen. Vi menar att kommunen bör begära ett moratorium tills betänkandet hanterats på nationell nivå. Tanken är att lagändringarna ska träda ikraft den 1 juli 2019 och med tanke på de stora investeringar vi står inför vore det helt orimligt att inte invänta en eventuell förändring av lagstiftningen.

Kommunen bör stå för sin bedömning gällande områdets karaktär som fritidshusområde med begränsad miljöpåverkan och välja en lösning som godkänns inom andra liknande områden i kommunen med enskilda avlopp.

Kommunen bör redovisa resultat från den pilot som installerats för samtliga ägare i samfälligheten.

Med tanke på de juridiska frågetecknen kring den lösning Trosa kommun valt ser vi ingen anledning till varför kommunen inte skulle vilja ompröva tidigare ställningstaganden. Vi motsätter oss kommunens bild av att denna lösning utformats i någon form av samförstånd och om kommunen trots allt väljer att fortsätta med vald teknisk lösning och samma juridiska konstruktion kommer vi att pröva frågan i Mark- och miljödomstolen utifrån ett antal frågetecken kring hur kommunen väljer att tolka lagen om allmänna vattentjänster.

Christina Thulin
Eric Andersson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *