En sammanställning av seminarier på Almedalen 2018

Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken?

Arrangör:Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten, Energigas Sverige

Dag:2/7 2018 10:30 – 11:30

Beskrivning av samhällsfrågan

Sverige har kommit långt i det lokala kretsloppsarbetet. Men idag handlar mycket av diskussionen om cirkulär ekonomi främst om produkter, återbruk och materialåtervinning – inte resursflöden och energiåtervinning. Det gör att viktiga perspektiv och åtgärder riskerar att tappas bort.

Utökad information om evenemanget

Politiker ställer branscher mot väggen i en utfrågning om vilka aktuella problem som finns och vilka de mest prioriterade lösningarna är, för att skapa verklig resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi. Fyra branschorganisationer som arbetar med olika delar av den cirkulära ekonomin i praktiken – avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme – varje dag och i hela landet, svarar på riksdagspolitikernas frågor. #cirkulärekonomi #hållbart

Medverkande:

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Ulf Thysell, tf vd, Svenskt Vatten
Per Grankvist, moderator
Åsa Westlund, (S)
Lorentz Tovatt, (MP)
Maria Malmer Stenergard, (M)
Rickard Nordin, (C)

Kontaktperson 1:
Anton Steen, politisk samordnare, Energiföretagen Sverige, 0702-446942, anton.steen@energiforetagen.se

Kontaktperson 2:
Dan Löfgren, kommunikationschef, Svenskt Vatten, 070-7441789, dan.lofgren@svensktvatten.se

 

Hur ska kommunerna klara vatten och avlopp i framtiden?

Arrangör: Svenskt Vatten, Kommuninvest

Dag: 3/7 2018 09:45 – 10:45

Beskrivning av samhällsfrågan

Nya siffror visar att taxeutvecklingen går åt fel håll och gapet mellan behov och tillgängliga resurser ökar. Hur ska kommunerna klara även detta?

Utökad information om evenemanget

För även de som vill, klarar inte alltid planering och finansiering. Och till de behov som underhåll och förnyelse av den dolda infrastrukturen innebär, tillkommer befolkningstillväxt, nyproduktion, regional obalans, klimatanpassning, höjda miljökrav och ökande hot. Vem får betala i slutändan? Svenskt Vatten publicerade en rapport 2017 om framtida investeringsbehov för kommunernas vatten och avlopp (VA). Rapporten visar att investeringarna behöver öka med 35%, vilket betyder att VA-taxorna i snitt måste fördubblas (höjas med 4% årligen i 20 år). Kommuner har redan idag problem då det totala låneutrymmet i en kommun ofta ses som en total av skatte- och taxefinansierade investeringar. VA-investeringar konkurrerar alltså med exempelvis förskolor eller äldreboenden. Finns det sätt att hantera detta annorlunda i framtiden? Måste strukturerna förändras? Måste lagar ses över? Ska andra än kommuner tillåtas att investera i vatten? PPP? #vattenforum#svensktvatten#kommuninvest

Medverkande:

Ulf Thysell, tf VD, Svenskt Vatten
Mattias Bokenblom, Forsknings- och utbildningsansvarig, Kommuninvest
Johan Florén, Chef kommunikation och ägarstyrning, Sjunde AP-fonden
Johanna Landberg, Hållbarhetsansvarig, SPP
Carl-Emil Lindholm, Investment Manager, Infranode

Kontaktperson 1:
Dan Löfgren, Kommunikationschef, Svenskt Vatten AB, 08-50600228, dan.lofgren@svensktvatten.se

Webb:
http://www.svensktvatten.se , http://www.kommunivest.se ,http://www.vattenforum.se

Facebook:www.facebook.com/svensktvatten

 

240 000 olagliga avlopp – kommer något att göras?

Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd

Dag: 3/7 2018 10:00 – 10:30

Tidningsartikel i aktuell hållbarhet om detta seminarium 

Beskrivning av samhällsfrågan
Av Sveriges knappa miljon enskilda avlopp uppskattas 240 000 vara olagliga och hälften i stort behov av upprustning. Men trots flertalet myndighetsrapporter och lagförslag och att fyra miljöministrar suttit på posten de senaste 10 åren så är åtgärdstakten fortfarande långt ifrån en hållbar nivå?

Utökad information om evenemanget
Faktum är att de dåliga avloppen blir fler. Under 2016–2017 kan vi dessutom se att åtgärdstakten håller på att avstanna. Har vi nått vägs ände med de medel och resurser som finns idag och hur länge till ska en kvartmiljon små avlopp med akut åtgärdsbehov få fortsätta sitt läckage och därmed bidra till övergödning av våra sjöar och hav, och risker att kontaminera dricksvattenbrunnar och badvikar? Fakta om små avlopp: Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 43 år att åtgärda alla undermåliga avlopp. I Sverige finns närmare 950 000 små avlopp. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick. Dagens takt är 2,3%.

Medverkande:

Anders Grönvall, f.d. särskild utredare, utredningen hållbara vattentjänster
Lars Tysklind, Riksdagsledamot, Liberalerna
Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker, Villaägarna
Mattias Bernström, VD, FANN VA-teknik
Reine Lindholm, Marknadschef, Xylem Watersolutions

Kontaktperson 1:
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, 0707-428400, daniel@vvsfabrikanterna.se

Kontaktperson 2:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, 0761-186620, anders@vvsfabrikanterna.se

Webb:
http://www.vvsfabrikanterna.se ,http://vvsfabrikanterna.se/radsnytt/43-ar-innan-alla-avlopp-i-sverige-ar-renade

Facebook: www.facebook.com/VVSFabrikanterna/

Twitter: @VVSFab

 

Urbaniseringen ändrar förutsättningarna för hållbarhet i stad och landsbygd

Arrangör: Sweco

Dag: 3/7 2018 11:00 – 12:00

Beskrivning av samhällsfrågan

Tillväxt och urbanisering ökar olikheterna i förutsättningar ytterligare mellan stad och landsbygd. Trots detta har alla kommuner, oavsett storlek, samma uppdrag gentemot sina invånare – att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster i form av rent dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Utökad information om evenemanget
Hur kan vatten och avlopp (VA) framtidssäkras i alla kommuner? Under Almedalsveckan släpps årets upplaga av Sveriges Nya Geografi, en rapport från Arena för Tillväxt och Sweco i vilken trender och utvecklingsmönster i Sveriges kommuner och regioner kartläggas. Vad innebär dessa förändringar för kommunalt vatten och avlopp? Hur ska små kommuner hantera kostnader för infrastrukturen med sjunkande befolkningsunderlag? Kan VA i tillväxtområden byggas ut i den takt som krävs? Och hur kan kompetensförsörjningen klaras i hela landet när skillnaderna ökar?

Medverkande:
Magnus Montelius, Sweco
Emma Andersson, Sweco
Carina Svensson, ordförande i miljönämnden i Malmö samt ordförande i VA-SYD, (S)
Ulrika Liljeberg, Kommunstyrelsens ordförande i Leksand, (C)
Thomas Blomqvist, VD, VAKIN
Ulf Thysell, tf VD, Svenskt Vatten

Kontaktperson 1:
Sara Nordgaard, Marknadskommunikatör, Sweco Environment, 0705-295537

Webb: http://www.sweco.se

Facebook: www.facebook.com/Sweco/

Twitter: @SwecoSweden

Hur ska framtidens nya städer byggas och planeras på ett hållbart sätt?

Arrangör: Svenska Dagbladet

Dag: 3/7 2018 13:00 – 13:50

Beskrivning av samhällsfrågan
Stora infrastruktursatsningar möjliggör nya städer och stadsdelar. Men hur bygger man levande, hållbara städer – inte bara tak, väggar och avloppssystem?

Utökad information om evenemanget
Programpunkten börjar med en expertintervju och avslutas med en paneldebatt.

Medverkande:
Peter Alestig, Reporter, SvD
Maria Rimpi, Moderator / Redaktionschef, SvD
Magdalena Malm, Direktör, Statens konstråd
Kikki Liljeblad, ordförande Stadsplaneringsnämnden, Norrköpings kommun
Gertrud Richter, Planchef, Hässleholms kommun
Patrik Faming, Nationell samordnare, Plattform för hållbar stadsutveckling

Kontaktperson 1:
Anna-Karin Liljeblad, Svenska Dagbladet, 0701-629143

Webb: http://SvD.se

Twitter: @svd

 

Kan mindre biologiska avloppsreningssystem vara ett alternativ till dagens storskaliga reningsverk?

Arrangör: Nätverket för Byggekologi

Dag: 3/7 2018 14:00 – 14:45

Beskrivning av samhällsfrågan
Problem med avloppshantering från våra fastigheter är stor på många håll i värden, också här i Sverige. Här behövs ett paradigmskifte. Det finns lösningar där avloppet renas enligt naturens principer utan tillsatser av kemikalier och inte lämnar efter sig slam.

Utökad information om evenemanget
Det finns alternativ till det traditionella sättet att rena avlopp från våra fastigheter. Ett alternativ är biologiska avloppsreningssystem som renar avloppsvattnet på ett för naturen miljövänligt sätt. De biologiska systemen klarar förutom slamproblematiken även problemen med spridning av tungmetaller och läkemedelsrester mm. Det renade vattnet som lämnar systemet är så rent att det fungera bra för recirkulation av toalettvatten och för bevattning. I takt med att färskvattenbristen ökar runt om i värden så blir återanvändningen alt intressantare. Föredraget behandlar även möjligheterna att rena vatten från biltvättanläggningar och deponier med liknande biologiska system.

Medverkande: Stanislaw Lazarek, dr, Carex of Sweden

Kontaktperson 1:Torkel Andersson, VVS-konsult, Nätverket för Byggekologi, 070-5248710

Kontaktperson 2: Charlotta Berggren, VVS-konsult, Nätverket för Byggekologi, 0708-572505

Webb: http://www.bydemand.se

Facebook: www.facebook.com/Byggekologi

Strategin för att realisera biogasens nyttor

Arrangör: Energigas Sverige, Swedegas

Dag: 3/7 2018 16:30 – 17:30

Beskrivning av samhällsfrågan
Biogasen är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de tuffa miljö- och klimatmål som regeringen och FN har satt upp. Biogas skapar dessutom försörjningstrygghet, nya jobb och ger växtnäring till jordbruket. Men för att förverkliga biogasens samhällsnyttor behövs en strategi – snart.

Utökad information om evenemanget
Biogasen är ett system för ett hållbart samhälle och har en nyckelroll för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Biogas är en del av ett slutet kretslopp där matavfall, avloppsvatten och restprodukter från jordbruk, skog och industri ger förnybara drivmedel, el, värme och biogödsel. Och potentialen för en växande biogasmarknad är stor. I branschens förslag till nationell biogasstrategi visas hur marknaden kan sjufaldigas till 2030. Om vi når målet finns mycket att vinna. En aktuell studie visar att en inhemsk produktion på 15 TWh motsvarar 30 miljarder kronor i BNP och cirka 15 000 nya gröna jobb. Biogas är också en viktig del i den cirkulära näringslivsutvecklingen, där Sverige har en världsunik kompetens. För att lyfta svensk biogas ytterligare krävs långsiktiga spelregler samt ett fördjupat samarbete mellan politik och näringsliv. Regeringens nytillsatta biogasutredning har en viktig uppgift framför sig. Här får utredningen medskick från branschen.

Medverkande:
Åsa Westlund, biogasutredare, Socialdemokraterna
Jan Strandhede, PR & Public Affairs-ansvarig, Volvo Lastvagnar Sverige
Hanna Paradis, affärsutvecklare förnybar gas, Swedegas
Anders Mathiasson, senior rådgivare, Energigas Sverige
Björn Fredriksson Möller, senior specialist, E.ON
Stefan Nygren, marknadschef, Skoda Sverige
Agneta Ring, hållbarhetschef, Toyota Material Handling
Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige
Mats Eklund, professor, Biogas Research Center, Linköpings universitet
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige

Kontaktperson 1: Anders Mathiasson, Energigas Sverige, 0702-963265

Kontaktperson 2: Jonas Gustafsson, Energigas Sverige, 0708-995560

Webb: http://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/energigas-sverige-i-almedalen-2018/

Facebook: www.facebook.com/Energigas/?ref=bookmarks

Twitter: @Energigas

 

Hållbar återföring av fosfor och andra avloppsresurser – vad behöver hända i Sverige?

Arrangör: Svenskt Vatten

Dag: 4/7 2018 09:45 – 10:45

Beskrivning av samhällsfrågan
Tillgång på fosfor som växtnäring är avgörande för att det ska växa på våra åkrar och bli mat för människor och djur. Efter 16 års utredande är det hög tid för Sverige att fatta beslut – nu behövs återföringsmål för växtnäring samt regelverk för säkra och hållbara kretslopp mellan stad och land.

Utökad information om evenemanget
Cirkulär ekonomi är ett begrepp som kommit för att stanna. Men det finns en fråga där Sverige knappast har visat någon större handlingskraft. Det behövs nu beslut om ett mål på återföring av 80% av fosforn från avlopp till 2030. Ett sådant mål har redan Danmark. Beslutet behöver tas, regelverk uppdateras som i Tyskland, tekniker testas i pilot- och fullskala. Nu behövs en tydlig politik för ett bättre fungerande kretslopp på avloppsområdet. För miljöns skull, men också för utvecklandet av en stor svensk miljötekniksektor. #fosfor #cirkulärekonomi #vattenforum

Medverkande:
David Hulth Wallgren, Moderator
Jan Eksvärd, Expert hållbar utveckling, LRF
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells
Anders Finnson, Miljöexpert, Svenskt Vatten
Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Gunnar Caperius, Politiskt sakkunnig, Centerpartiets Riksdagskansli
Jonas Jacobsson Gjörtler, Riksdagsledamot, Moderaterna
Marianne Pettersson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Kontaktperson 1:
Anders Finnson, Miljöexpert, Svenskt Vatten AB, 08-50600200, anders.finnson@svensktvatten.se

Webb: http://vattenforum.nu , http://svensktvatten.se

Twitter: @AndersFinnson

 

Eget avlopp – inte ett enskilt problem

Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd

Dag: 4/7 2018 11:00 – 11:30

Beskrivning av samhällsfrågan
Ett fungerande enskilt avlopp är ett avlopp som renar förorenat vatten från smittämnen och tar till vara på överskottet av näringsämnen på ett effektivt sätt. Idag riskerar dock flera hundra tusen små avloppsanläggningar att smitta grannens dricksvattenbrunn eller övergöda våra sjöar och hav.

Utökad information om evenemanget
Det på grund av att man har dålig eller ingen koll på sin avloppsanläggning. Hur får vi en större acceptans för riskerna och ansvaret som följer med eget avlopp och att rent vatten har ett pris även för fastigheter utanför det kommunala va-nätet? Fakta om små avlopp: Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 43 år att åtgärda alla undermåliga avlopp. I Sverige finns närmare 950 000 små avlopp. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.

Medverkande:
Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson, Centerpartiet
Anders Alm, Östersjöexpert, WWF
Eva Jirner, Statsgeolog, SGU (Sveriges geologiska undersökning)
Patrik Ellis, Marknadschef, Baga water technology AB
Anders Markstedt, VD, Jets Sverige AB

Kontaktperson 1:
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, 0707-428400, daniel@vvsfabrikanterna.se

Kontaktperson 2:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, 0761-186620, anders@vvsfabrikanterna.se

Webb: http://www.vvsfabrikanterna.se ,http://vvsfabrikanterna.se/radsnytt/43-ar-innan-alla-avlopp-i-sverige-ar-renade

Facebook: www.facebook.com/VVSFabrikanterna/

Twitter: @VVSFab

 

Kan mindre biologiska avloppsreningssystem vara ett alternativ till dagens storskaliga reningsverk?

Arrangör: Nätverket för Byggekologi

Dag: 4/7 2018 14:00 – 14:45

Beskrivning av samhällsfrågan
Problem med avloppshantering från våra fastigheter är stor på många håll i värden, också här i Sverige. Här behövs ett paradigmskifte. Det finns lösningar där avloppet renas enligt naturens principer utan tillsatser av kemikalier och inte lämnar efter sig slam

Utökad information om evenemanget
Det finns alternativ till det traditionella sättet att rena avlopp från våra fastigheter. Ett alternativ är biologiska avloppsreningssystem som renar avloppsvattnet på ett för naturen miljövänligt sätt. De biologiska systemen klarar förutom slamproblematiken även problemen med spridning av tungmetaller och läkemedelsrester mm. Det renade vattnet som lämnar systemet är så rent att det fungera bra för recirkulation av toalettvatten och för bevattning. I takt med att färskvattenbristen ökar runt om i värden så blir återanvändningen allt intressantare. Föredraget behandlar även möjligheterna att rena vatten från biltvättanläggningar och deponier med liknande biologiska system.

Medverkande: Stanislaw Lazarek, Dr, Carex of Sweden

Kontaktperson 1: Torkel Andersson, VVS-konsult, Nätverket för Byggekologi, 070-5248710

Kontaktperson 2: Charlotta Berggren, VVS-konsult, Nätverket för Byggekologi, 0708-572505

Webb: http://www.bydemand.se

Facebook: www.facebook.com/Byggekologi

 

Hushållsavfall har sorterats länge – dags att sortera avloppsvatten?

Arrangör:
Projektet MACRO – Mat i Cirkulära RObusta system, NSVA/Helsingborgs stad, Mälarenergi/Västerås stad, Stockholms stad, Norra Djurgårdsstaden

Dag: 4/7 2018 15:00 – 16:00

Beskrivning av samhällsfrågan
I Sverige har källsorterande avloppsteknik använts under decennier för att minska miljöpåverkan från små avlopp. – Är det nu dags att applicera dessa tekniklösningar även i städer? – Hur ska vi komma vidare i utvecklingen och få en bred nationell satsning på teknik för källsorterande avlopp ?

Utökad information om evenemanget
Växande städer och bostadsbrist bidrar till att nyproduktionen av bostäder kommer vara stor närmaste åren. Ökade hållbarhetskrav och begränsad kapacitet i existerande infrastruktur är aspekter som påverkar nyproduktionen. Genom källsortering av avlopp kan man avlasta befintlig infrastruktur och samtidigt uppnå flera miljövinster t ex ökad värmeåtervinning, biogasproduktion och näringsåtervinning, förenklad läkemedelsrening samt vattenbesparing och möjlighet att återvinna vatten. MACROs mer än 20 samarbetspartners har tillsammans testat teknik och utvecklat koncept kring sortering av avloppsvatten. På seminariet presenteras exempel och lärdomar från Stockholm, Helsingborg och Västerås vilka aktivt arbetat med att pröva nya sorterande systemlösningar för avloppsvatten. En inbjuden expertpanel kommer diskutera: – Är detta framtidens avloppssystem för Sverige? – Hur kan vi ta nästa steg och vilka är de stora utmaningarna?

Medverkande:
Hamse Kjerstadius, Forskningsingenjör, NSVA
Maria Lennartsson, FoU samordnare, Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad
Birger Wallsten, Dricksvattenexpert, Svenskt Vatten
Ann-Charlotte Duvkär, VA-chef, Mälarenergi, Västerås stad
Anders Teljebäck, Ordförande kommunstyrelsen, Västerås stad
Anna Ingers, Ledamot kommunstyrelsen, Helsingborgs stad
Jan Eksvärd, Expert hållbar utveckling, Lantbrukarnas Riksförbund
Anders Finnson, Miljöexpert, Svenskt Vatten
Mats Johansson, Moderator, Ecoloop

Kontaktperson 1:
Maria Lennartsson, MACRO / Norra Djurgårdsstaden, 0727-268289, maria.lennartsson@extern.stockholm.se

Kontaktperson 2:
Hamse Kjerstadius, Forskningsingenjör, NSVA, 076-723 87 72, hamse.kjerstadius@nsva.se

Webb: http://www.macrosystem.se

 

Hur kan den tilltagande vattenbristen få en cirkulär lösning?

Arrangör: Östersjödagarna, IVL, Marint centrum Simrishamn

Dag: 4/7 2018 15:30 – 16:15

Beskrivning av samhällsfrågan
Den globala temperaturökningen har accelererat problemet med vattenbrist. Detta har nu även blivit aktuellt i Sverige längs ostkusten och på Öland och Gotland. Kan minskningen av avrinning av regnvatten och fullskalig kommunal vattenrening vara lösningen?

Utökad information om evenemanget
Här presenterar vi två lokala initiativ som på olika sätt åtgärdar detta problem. Storsudret som testbädd för en hållbar cirkulär vattenhantering där regnvattnet tas tillbaka, grundvattennivån fylls på och den snabba avrinningen till havet bromsas upp. Simrishamn kommun bygger en fullskalig rening för läkemedelsrester som visar på hur morgondagens kommunala vattenrening i fullstor skala banar väg för friskare hav och möjligheter att återvinna vatten. Avslutningsvis presenteras hur det går att producera ett gott öl från ett renat avloppsvatten.

Medverkande:
Stefan Blomqvist, Simrishamns kommun
Tord Svedberg, VD/moderator, IVL
Henric Byström, Carlsberg Sverige
Patric Ramberg, Region Gotland

Kontaktperson 1: Petra Lindberg, Uppsala universitet Campus Gotland, 0498-108249

Kontaktperson 2: Östen Ekengren, IVL

Webb: http://www.uu.se/ostersjodagarna

Facebook:
www.facebook.com/%C3%96stersj%C3%B6dagarna-647059102306881/?modal=admin_todo_tour

 

Cirkulär ekonomi i praktiken med utgångspunkt i fosfor och textilier

Arrangör: Östersjödagarna, Svenska Institutet, BSAG, IVL

Dag: 5/7 2018 09:00 – 09:45

Beskrivning av samhällsfrågan
Den linjära ekonomin har sedan lång tid kännetecknats av stigande produktionssiffror i kombination med att förbrukade produkter omvandlats till avfall dvs ett problem. För att vi ska kunna klara våra klimatåtaganden och agenda 2030 mål krävs det att vi bryter denna utveckling.

Utökad information om evenemanget
Den svåraste utmaningen är att kunna minska vår överkonsumtion av produkter med stor miljöpåverkan. Ett exempel är kläder där vi köper ca 15 kg kläder /person/år samtidigt som ca 7 kg lämnas som avfall. Ett annat är fosfor där vi har förluster i hela användningskedjan som resulterar i eutrofiering av sjöar och hav. Cirkulära flöden av resurser framhålls som dellösning på dessa problem, vad finns det för möjligheter och svårigheter? Här får vi en presentation av metoder för hur man kan arbeta med cirkulär ekonomi, samt en ny sorteringsteknik för återvinning av textilier. Här presenteras också förslag på hur fosfor och andra resurser från avloppsvattnet kan passa in i den cirkulära ekonomin.

Medverkande:
Östen Ekengren, IVL
Mattis Bergquist, moderator, BSAG
Paula Bivesson, BSAG
Jenny Goode, IVL

Kontaktperson 1: Petra Lindberg, Uppsala universitet Campus Gotland, 0498-108249

Kontaktperson 2: Östen Ekengren, IVL

Webb: http://www.uu.se/ostersjodagarna

Facebook: www.facebook.com/%C3%96stersj%C3%B6dagarna-647059102306881/?modal=admin_todo_tour

 

Fosforn bör hamna på åkern och inte i sjön. Slamfrågans lösning, ett tvärvetenskapligt samarbete?

Arrangör: Östersjödagarna, Fazer, Baltic Sea Action Group

Dag: 5/7 2018 13:15 – 14:00

Beskrivning av samhällsfrågan
Råvaran fosfor är överlägsen som växtnäring för all odling. Fosfor som den brukas idag är den främsta orsaken till övergödningsproblematiken. För att säkerställa de stora vinsterna med återbruk av fosfor krävs både en kraftsamling och samverkan mellan politiken, näringslivet och forskarvärlden.

Utökad information om evenemanget
Slam från reningsverk innehåller fosfor, en kritisk resurs som bör återvinnas och återanvändas. Men avloppsslammet innehåller också många oönskade ämnen som läkemedelsrester, PFAS, tungmetaller och mikroplast. Fazer har som en betydande livsmedelsproducent i hela Östersjöregionen formulerat mål och kriterier för en hållbar odling. Men målen är inte självuppfyllande utan kräver gemensamma handlingar. För att säkerställa de stora vinsterna med återbruk av fosfor krävs både en kraftsamling och en samverkan mellan politiken, näringslivet och forskarvärlden. Här välkomnar vi aktörer med olika perspektiv på slamfrågan till en tvärvetenskaplig och lösningsorienterad diskussion för en hållbar matproduktion och ett välmående hav.

Medverkande:
Per Larshans, Hållbarhetschef, Ragnsells
John Poulsen, VD, Fazer Kvarn Sverige
Mattis Bergqvist, moderator, Baltic Sea Action Group
Erik Kärrman, Projektledare för Vinnovaprojektet Återvinning av fosfor från avlopp till resurser., RISE
Ingela Hiltula, samhällsavdelning, Naturvårdsverket

Kontaktperson 1: Petra Lindberg, Uppsala universitet Campus Gotland, 0498-108249

Webb: http://www.uu.se/ostersjodagarna

Facebook:
www.facebook.com/%C3%96stersj%C3%B6dagarna-647059102306881/?modal=admin_todo_tour

 

De globala hållbarhetsmålen 2030 – från ord till handling i ett Östersjöperspektiv

Arrangör
Östersjödagarna, Baltic Sea Action Group, Kalmarsundskommissionen, Blått centrum Gotland Uppsala universitet, Östersjöcentrum Stockholms universitet, Havsmiljöinstitutet

Dag: 5/7 2018 14:15 – 15:00

Beskrivning av samhällsfrågan
En av Östersjöns största utmaningar är övergödning, vilket påverkar såväl ekosystemet som turism och rekreation negativt. Vilka åtgärder krävs för att ändra på det? Med utgångspunkt i de globala målen för hav, dricksvatten och konsumtion diskuterar vi lösningar och ser vad vi kan lära av historien.

Utökad information om evenemanget
Symptomen på övergödning märks exempelvis på algblomningar och syrefria bottnar. För att vi ska kunna nyttja vårt hav som vi önskar behöver vi ett friskt hav. Och vi är faktiskt på rätt väg! Tillförseln av näringsämnen från land har minskat, och i vissa delar av Östersjön syns redan förbättringar i miljön, men det är mycket kvar att göra. Jordbruket och avloppssektorn är fortfarande de viktigaste källorna till kväve och fosfor som når havet. Kom och låt dig inspireras och fylla på med kunskap som du kan ta med till din verksamhet! Vi diskuterar fem olika initiativ för att ytterligare minska övergödning och annan påverkan och utveckla ett friskare Östersjön. Vi diskuterar för- och nackdelar med bland annat avsaltning, syresättning, hållbart vattenbruk och olika sätt att hålla kvar näringen på land. Vi kikar också bakåt för att lära oss av historien – vilken betydelse har säldöd och algblomningar för trettio år sedan fått för utvecklingen?

Medverkande:
Linda Kumblad, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Mattis Bergquist, Baltic Sea Action Group
Lotta Nummelin, Östersjöfonden
Knut-Olof Lerche, Benella Regnbåge

Kontaktperson 1: Petra Lindberg, Uppsala universitet Campus Gotland, 0498-108249

Kontaktperson 2: Mattis Bergquist, Baltic Sea Action Group, +46 734411437

Webb: http://www.uu.se/ostersjodagarna

Facebook: www.facebook.com/%C3%96stersj%C3%B6dagarna-647059102306881/?modal=admin_todo_tour

 

Många bäckar små – så tacklar Gotland vattenbristen

Arrangör: Region Gotland

Dag: 6/7 2018 10:00 – 11:00

Beskrivning av samhällsfrågan
Den senaste tiden har en stor del av sydöstra Sverige fått vänja sig vid att obegränsad tillgång till dricksvatten inte är en resurs som kan tas för given i tid och rum, vilket innebär samhällsutmaningar utöver det vanliga.

Utökad information om evenemanget
För Öland och Gotland är periodvis vattenbrist inget helt nytt fenomen, men de senaste åren har inneburit samhällsutmaningar utöver det vanliga och krävt nya typer av åtgärder, som exempelvis avsaltningsanläggningar för att utnyttja Östersjövatten. Vilka övriga åtgärder har satts in och vad har det kostat? Går det att få fram så mycket vatten som behövs? Hur ser en rimlig avvägning mellan utbud och efterfrågan ut på vattenområdet. Hur får man genomslag i en spara vatten-kampanj? Är priset det rätta eller står vi inför en period med kraftigt ökade priser för vatten och avlopp? Projekt Testbädd Storsudret, som kommer ingå i ett större EU-projekt, presenteras. I testbädden kommer olika tekniker och system för en hållbar vattenförsörjning att utvecklas och testas.

Medverkande:
Mikael Tiouls, VA-utvecklare, Region Gotland
Peter Daun, kommunikatör, Region Gotland
Susanne Pettersson, VA-chef, Region Gotland
Staffam Filipsson, projekltledare, Testbädd Storsudret, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktperson 1: Peter Daun, Kommunikatör, Region Gotland, 0498-269025, peter.daun@gotland.se

Webb: http://www.gotland.se

Facebook: www.facebook.com/regiongotland

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *