Köping: Ansökan till Miljödomstolen för läggande av sjöförlagd va ledning

Utdrag ur ansökan till MMD 2017-05-15.

”Köpings kommun yrkar även att mark- och miljödomstolen;
– fastställer den tid inom vilken arbetet ska vara utfört till fem år,
– fastställer tid för anmälan av oförutsedd skada till fem år efter arbetstidens
utgång,
– bestämmer prövningsavgiften till 70 000 kronor,
– godkänner till ansökan bifogad miljökonsekvensbeskrivning.
Slutligen yrkar sökanden att domstolen beslutar om rätt att i enlighet med 28 kap 10 § miljöbalken ta i anspråk de fastigheter som behövs för sökta åtgärder.

5 Rådighet
Sökt åtgärd är nödvändig för att trygga vatten och avloppsförsörjning inom aktuellt
område. Den planerade VA-ledningen innebär att utsläppen av kväve och fosfor från
enskilda avlopp till Galten minskar. Ledningen bidrar således till att förbättra
vattenkvaliteten i Galten. Även föroreningsbelastningen på grundvattnet kommer att
minska. Åtgärden är således önskvärd från allmän miljö- och hälsosynpunkt. Köpings
kommun har därför med stöd av 2 kap 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet sådan rådighet som krävs för att få utföra åtgärden.

6 Tvångsrätt
De fastigheter som berörs av aktuell åtgärd framgår av tabell 1 nedan. Sökanden har för
avsikt att reglera åtkomst till aktuella fastigheter genom beslut om ledningsrätt,
nyttjanderättsavtal eller dylikt. För det fall åtkomst inte kan regleras på detta vis anser
sökanden att det finns anledning att besluta om särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § 1
p. MB. Åtgärden är som anges ovan önskvärd från miljö- och hälsosynpunkt. Process
med avtalsskrivning samt beslut om ledningsrätt pågår och sökanden kommer senast i
samband med huvudförhandling att redovisa vilka fastigheter som omfattas av yrkandet
om tvångsrätt.”……….

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *