Köpings kommun håller inte sin hemsida uppdaterad med information om vad som gäller för Norr Mälarstrand. Är det avsiktigt?

Sjöledning för vatten och avlopp i dricksvattentäkten Mälaren

En sjöledning skall läggas i Mälaren och därför så måste tilllstånd begäras av mark och miljödomstolen (Mmd):

För att veta att kommunen lämnar in kompletterande yttranden till Mmd så kungörs detta.
Lättast görs det på kommunens anslagstavla på deras hemsida, men så har inte Köping gjort för tillståndet från Mmd.
Man publicerade kungörelsen i Bärgslagsbladet 2018-04-11, men inget på sin egen hemsida.

 

För att yttra sig till Mark och miljödomstolen skall man vara vattenägare. 15 st vattenägare finns, och kommunen skall ha samråd med dessa.

Många av vattenägarna har inte ens blivit kontaktade.

När kommunen i  jan -18 räknar upp vattenägarna i yttrandet till Mmd, bilaga 1, så finns inte Kent Andersson med i uppräkningen. Nu finns den där på hemsidan, men i de handlingar som kommunen skickade till MMd så står inte hans namn uppräknat. Någon revisionnot om detta finns inte i det uppdaterade dokumentet.
(För mig (webbradaktör) som jobbat inom industrin så råder hårda krav på revisionshantering av dokument, annars så uppfyller man inte kvalitetsnormerna ISO 9001 och ISO 14000. Har inte kommun några krav på sig att visa att man ändrar i sina officiella dokument som man skickar till domstol?

 • Kent Andersson på Ötorp/Dåvö blir uppringd av Sweco som talar om att nu skall de ha samråd kring va ledningen. Han begär dokumentation vilket skickas till honom. Dock återkommer inte Sweco, men skriver i sitt yttrande till Mmd att samråd ägt rum. Förfarandet om samråd påpekar Kent i sitt yttrande till MMd. Anledningen till att Kent inte räknas som vattenägare, är att han har ett våtmarksområde som gränsar till Mälaren som kommunen kallar ett närligande dike.  På regniga höstar normal vårvinter översvämmas detta rejält och vattenytan är gemensam med Mälaren.
  I denna våtmark skall kommunen leda ut ett av bräddavloppen, för att kunna släppa ut orenat avloppsvatten i händelse av stopp i pumpstationen. Skitvattnet kommer att förorena Mälaren.
  Även om detta skriver Kent om, och undrar hur kommunen tänker i sitt yttrande: ”.. inte ett ord rätt. Hur kan man lämna in något till tingsrätten som är osant?”När väl tiden för yttrande till MMd passerat, då hörs kommunen av sig ang samråd. 
 • Fiskaren Roland Karlsson på La. Sandviken upplever inte heller att han blir rätt behandlad av kommunen.Han påpekade vid ett möte med kommunens förvaltning w18, att de årliga kostnaderna för hans verksamhet ändras från 3000 kr/år i slamtömning till 40 000 kr/ år. Dettta för att skicka skiten i rörledning till Köpings kommun, och sedan få ut den i Mälaren. Förvaltningens svar blev att de ansåg att projektets kostnader slår olika, så att det var bara att acceptera.
  Så här beskriver han sin situation i en insändare i Bärgslagsbladet.
  Bild på var badplatser på var vattnet kommer att bli förorenat av pumpstation.En skylt kommer sättas upp på Rolands allmäna badplats:
  Badvattnet kan vara förorenat.
  För frågor kontakta Köpings kommunRoland har också skickat ett yttrande till MMd ang sjöledningen inkl bilaga med bild på pumpstationsplacering (PS2), bräddavlopp och badvikar för La. Sandviken, Bastviken och motorbåtsklubben KMS badbryggor.Roland förklarade krig mot kommunen i samband med mötet, och därefter så har samtliga vattenägarna kontaktakts för att yttra sig til MMd, intervjuer har hållit av Magazin 24, Bärgslagsbladet, SVT Västmanland och P1. De rikstäckande tidningarna Land och ATL kommer med artiklar, samt en jurist för insjöfiskarna är igång med Rolands ärende.
 • Från fritidshusområdena på Stäudd, Dåvö och St. Aspholmen har ett kompletterande yttrande till MMd, M2878-17, skickats in 2018-05-03.
  • Brevkommentar efter remiss från strategigruppen för fastighetsägarna på yttrandet:

   ”I avsnittet om att kommunen helt enkelt vill tilltvinga sig makt över områdets framtida karaktär då man ser utvecklingspotential i berörda områden tycker jag att det bör kompletteras med en skrivning om att redan i 2010 och 2014 års översiktplaner enligt plan-och bygglagen (PBL) skriver kommunen att man ser Norrmälarstrand som ett s k ”omvandlingsområde ” för ökad bebyggelse med större byggrätter under förutsättning av kommunalt VA. Kommunen använder sig av miljöargumentet i LAV kopplat till PBL för att omvandla fritidshusområdena till permanentboende villor med större byggrätt.”

   Kommentaren stämmer med hur Bärgslagsbladet skrev den 30 september 2010:
   ”En sjöledning öppnar också möjligheter till att exploatera den norra Mälarstranden för nya bostäder, något som Köpings kommun ställer sig positiva till”.

   En större bebyggelse tänker sig inte kommunen att det blir på våra områden. VA ledningen dimensioneras för 300 fastigheter, och här finns 235 st. Samtliga områden intill är strandskyddade.
   I samband med att Köpings kommun tog beslutet om höjda taxor och va verksamhetsområde, så togs också beslutet att öka strandskyddet från 100 m till 300 m utmed Köpings kustremsa mot Mälaren. Så den tilltänkta bebyggelsen sker enbart genom att omvandla fritidshusområdet till permanentboende.
   Projektet Norr Mälarstrand, borde också kallas Projekt Befolkningsbyte. Detta för att både få in förbrukningsavgifter för va, och för att få in mer kommunalskatt av de boende. Att det nu också bor människor här permanent, verkar inte kommunen bry sig om. Inte heller de som har sina fritidshus här och som ägnar all fritid åt att vara här. Det är fel folk som bor här nu.

   Insändare BBL maj 2018 skriver att kommun kan ha 3 alternativ för sitt agerande:

   1. Prestige: Kommunledningen och dess tjänstemän har nedlåtit sig till att låta detta bli en prestigefråga och vägrar att krypa till korset och medge att man gjorde en felbedömning.
   2. Inkompetens: Kommunen och dess tjänstemän tror verkligen att deras lösning är bra och har låst sig vid den, för att man inte har kompetens och vilja att utvärdera projektets konsekvenser och alternativa lösningar. Här faller även ett stort ansvar på den konsult man anlitar, som borde ha haft kompetens att leda Köping i bättre tankar.
   3. En dold agenda: Trots allt prat om att det är fastighetsägarna som bestämmer vilken karaktär deras områden ska ha (fritidshusområden eller villaområden), vill kommunledningen verkligen driva fram den omdaning man önskar se när man säger att Norra Mälarstranden har utvecklingspotential. Naturligtvis skulle området kunna utvecklas även med lokala VA-lösningar, men problemet är att de flesta inte vill ändra på sina områdens karaktär. Det är alltså i kommunens ögon fel på fastighetsägarna, så då måste man byta ut dem genom att driva bort dem med ett VA-nät som många inte har råd med.

   Så här skrev en politiker till mig: ”Salomonssons regim (S) struntar fullständigt i hur det drabbar den enskilde, trots att många av dessa förmodligen varit med att möjliggöra hennes fortsatta styre!
   Som förtroendevald i kommunen är det ju ens förbannade plikt att värna om kommunens invånare!
   Det är bara att kriga in i det sista…fortsätta att få ut ärendet i ljuset, och klargöra att detta isåfall genomförs MOT majoritetens önskan!”.

   Den tanken vittnar också tidigare intervjuad ledande politiker om när han värnar sina hyresgäster, som får 0,6% hyreshöjning, dvs 36 kr på 6000 kr hyra., medan många här kommer tvingas bort härifrån.

   Chefen för den tekniska förvaltningen skriver ju också så i en insändare till varför va projektet drivs.

Taxor och verksamhetsområde

Köpings taxor och va verksamhetsområde överklagades i dec 2016.
Sent omsider kom domslutet, dom 2018-04-17, mål 6577-16. Kommunen får rätt i att bestämma verksamhetsområdet, men inte att bestämma taxorna som de gjort nu.

Köpings kommun anslår inte heller denna dom på kommunens hemsidas anslagstavla, utan skickar 2018-04-17 ett underlag till annons till Bärgslagsbladet och Post och inrikes tidnningar.


Det innebär att två viktiga kungörelser om domar inte publiceras på kommunens ordinarie anslagstavla, utan smygs in i lokaltidningar.
Hur tänker Köpings kommun att fritidsboenden som har permanentboende i andra orter skall kunna veta att kommunens kungörelser publiceras i lokaltidningar, och i Post och inrikes tidningar, och inte på deras egen kommunala anslagstavla?

En av kommentarerna jag fick på domen är detta :
”Det här var bland den konstigaste (fegaste) dom jag läst. Hur kan 10 kap. i 8§ kommunallagen överrida 6 § LAV?  Enligt min mening går domstolen runt 6 § LAV. För att döma till kommunens fördel. Blir TVÄRFÖRBANNAD när jag läser domen.”

Bärgslagsbladet hade den 27 april  en artikel om domen efter ett besök på Dåvö. Så här ser första sidan på tidningen ut,

och strategigruppen för Norr Mälarstrand hade denna insändare ”Stugupproret fortsätter” den 2 maj

Strategigruppen för norrmälarstrand har överklagat till Kammarrätten i Stockholm, efter domen i förvaltningsrätten.
Även köpings kommun avser att överklaga 
överklaga domen. De vill ha att rätt att höja VA-avgifterna.
Vi kommer nog till den halva miljon i kostnader som vi i strategigruppen presenterade i samband med ett stormöte i Munktorp 2017-04-17. Till vilken nytta för miljön?

Någon möjlighet att granska kommunens agerande har vi förvägrats. Inga dokument mer än 2 beslutsdokument är erhållna, när vi begär dokumentation som möteshandlingar, brev etc i enlighet med offentlighetsprincipen. Dettta är inte rättsligt riktigt och flera andra nnätverksområden har påpekat det orimliga i kommunens agerande.

I övrigt se:

En slutlig kommentar från Kent:
Jag vill ff se den utredning/underlag som kommit fram till att detta alternativ är den mest ekonomiska och miljövänliga för miljön , individen och djuren.Ställt i relation till andra lokala lösningar , som faktisk har godkänns av samma kommun i närområdet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *