Naturhuset i Vänersborg/Sikhall. Uppmätta värden av utsläpp och jämförelser med Vänersborgs allmänna reningsverk

Det pågår en utbyggnad av kommunala avloppssystem ut på landsbygden i min kommun och många andra platser Sverige. Jag är bevisat bättre på rening av BOD,P,N än kommunens reningsverk och har kretslopp till egen odling i växthus. Nu påstår handläggarna på MH att vårt system utgör en risk för närliggande badplats (300 m). Troligen gör de det för att de inte hittar nåt annat skäl eftersom de har som uppgift att underkänna mig så jag kan tvingas betala för det kommunala systemet. De vill skapa oro för mig och rädda badgästerna…. Jag har nollutsläpp hela sommaren eftersom allt vatten evaporerar i växthuset. Noll vatten ut! (fysiskt omöjligt att jag kan förorena badplatsen). Men det argumentet når inte fram när det kommer från mig.
Jag behöver ett utlåtande från en utomstående erkänd expert. Second opinon.  Vem ska jag fråga? Hur ska jag göra?
Det är viktigt för mig men också mitt framtida företagande och alla andra som jobbar med hållbar utveckling – samt naturen självt. ARV idag är inte hållbara.
Myndighetsutövning utan bevis, mätvärden, kunskap – blir maktmissbruk.
Vem ska jag anlita?
Läget i kommunen:
1. Jag har lämnat in stämning till MMD enligt LAV§ 24 – ”inte betala” för en tjänst jag inte behöver. (Agnes advokater i Göteborg är ombud).
2. Jag har överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut att inte beakta min förfrågan att inte behöva ingå i verksamhetsområdet (LAV&9) till förvaltningsrätten.
3. Just nu vill MH-chef och tjänstemännen underkänna mitt kretsloppsystem för att jag är en risk för badplatsen och att jag därför måste ansluta mig till kommunalt VA. Beslut tas av MH nämnden 11/6. De har aldrig gått emot tjänstemännen innan… Ingen av mina 38 invändningar och förklaringar till deras underlag hjälper.. Tjänstemännen bemöter inte mina bevis och argument.
Jag bjöd in nämnden och forskare Kjerstadius. 7 av 14 nämndemän kom. Jag bjöd in alla igen – då kom ingen. Känns som om de som inte kom, inte vill ha ”en obekväm sanning…” – dvs att det funkar bra hos mig – bättre än ARV.
Jag vet inte vad de från nämnden som kom, kommer att rösta för den 11 juni – vi får se.
Övrigt.
Vårt ärende följs av en kritisk, engagerad politiker i en blogg.  (klicka på artiklar som heter nåt med Solvarm): www.karvling.com. 
Hojta till om han fattat nåt fel (jag tror han är med i matchen..).

Dokumentation och analys av utsläppsmängder från nturhuset enl nedan:

PM. Hälsoskydd, mikrobiologisk bedömning av Sikhall 1:20.
10. PM Kretsloppshus_rev 2018-02-19 12. MicroPM 180312

PM Analys av Naturhus i Sikhall
Detta PM har författats av Hamse Kjerstadius vid Emulsionen och avser utvärdering av
reningsgrad av avloppsvatten i Naturhuset Sikhall 1:20 i Vänersborgs kommun. De analyser som
beskrivs nedan har utförts av författaren och slutsatser från analyserna är författarens egna.

Se sid 14,ff, Kretslopp av näringsämnen vid Holmängens ARV och Naturhuset Sikhall.
…I avlopp återfinns mycket av de näringsämnen som konsumeras i våra samhällen. Bland dessa läggs
särskilt fokus på kväve och fosfor. Återvinning av dessa näringsämnen från avlopp till åkermark
föreslås i Naturvårdsverkets senaste förordningsförslag kring ny slamförordning (Naturvårdsverket,
2013). Förslaget nämner att 40% av fosforn och 10% av kvävet skall återvinnas till jordbruksmark.
Vid större avloppsreningsverk skiljs generellt en stor mängd (>95%) av fosforn bort från
avloppsvattnet och hamnar i det avvattnade avloppsslammet…

Hamse Kjerstadius beräknade i sin avhandling (Kjerstadius, 2017) att ca 40-45% av
avloppsslammet från reningsverk måste återföras till jordbruksmark för att nå Naturvårdsverkets
föreslagna mål för återvinning av fosfor och kväve. Återförsel av slam till jordbruksmark är
omdebatterat i Sverige på grund av tungmetaller och mikroföroreningar i avloppsslammet. Vidare
förväntas skärpta krav på koncentrationer av tungmetaller i avloppsslam vilket enligt Svenskt
Vattens bedömning kommer att leda till att mindre slamvolymer kommer att klara kraven för att få
återföras till jordbruksmark (Svenskt Vatten, 2014). Således är det inte troligt att större mängder
slam från Holmängens ARV kommer att återföras till jordbruk i framtiden heller.
När näringsämnen från avlopp inte återförs till åkermark måste jordbruket gödslas med
mineralgödsel. Mineralgödsel består främst av fossil fosfatmalm och kväve fixerat genom HaberBosch
processen (Kjerstadius et al., 2015). Även fixeringen av kväve är fossilberoende då processen
närmast uteslutande drivs med vätgas framställt från naturgas. För allt mineralgödsel som används
på åkermark så ökar den globala övergödningen, och just den globala påverkan på fosfor och
kvävecyklerna har av Johan Rockströms forskningsgrupp vid Stockholm Resilience Center
framställts som ett större hot mot mänsklighetens välmående än klimatförändringarna (Steffen et
al., 2015). Ett ökat kretslopp av näringsämnen från avlopp till åkermark är således mycket önskvärt
ur miljösynpunkt och anledningen till varför Naturvårdsverket föreslår just sådana mål i det senaste
förslaget till ny slamförordning (Naturvårdsverket, 2013)….

I jämförelse med Holmängens ARV så har Naturhuset Sikhall en likvärdig reduktion av
näringsämnen i avseende på koncentration. Dock så är reduktionen avsevärt högre för Naturhuset
sett till total reduktion eftersom mängden ovidkommande vatten till Holmängens ARV är högt
(60%). Vidare sker en återvinning av näringsämnen ur avlopp till nyttoväxter i Naturhuset. I
jämförelse läggs att avloppsslam från Holmängens ARV som deponitäckning varför ingen
återvinning av näringsämnen sker för detta system. Parametrar för driftsäkerhet bedöms som
väldigt olika för system på grund av skillnaden i skala. Dock är båda systemen beroende av samma
saker (elförsörjning, personal och bortförsel av restprodukter) och båda systemen bedöms
kvalitativt ha god driftsäkerhet. Energiförbrukningen var högre i Naturhuset (382 kWh per capita
och år) jämfört med Holmängens ARV (46 kWh per capita och år).

 

Slutsatser
• Reduktionen i koncentrationer inuti Naturhuset är hög (91% COD, 86% tot-N och 64%
tot-P).
• Reduktionen i koncentrationer över fastigheten är mycket höga (98% COD, >99% tot-N
och >99% tot-P) i jämförelse med Holmängens ARV.
• Eftersom vattenflödet minskar kraftigt inuti Naturhuset så ackumuleras ämnena i
resterande vattenflöde. Den riktiga reduktionen är således större än
koncentrationsminskningen och analyserna behöver kompletteras med flödesmätningar
och massbalanser för att finna den riktiga reduktionen.
• De totala utsläppen av kväve och fosfor är uppskattningsvis mycket lägre för Naturhuset
(en faktor 4 för fosfor respektive en faktor 80 för kväve). Skillnaden beror på att en stor
mängd ovidkommande vatten tillkommer för varje ansluten person till Holmängens ARV.
• Viss mängd av näringsämnena fosfor och kväve återvinns till nyttoväxter inuti Naturhusets
växtbäddar. Inga näringsämnen återvinns till produktiv mark från Holmängens ARV då allt
dess slam används som deponitäckning.
• Beräkningarna för totala utsläpp samt växtupptag utfördes för det högsta beräknade
utflödet (87 L per person och dag) för Naturhuset och således kan den sanna effektivitet
hos systemet vara större än vad som anges i detta PM. Den sanna effektiviteten kan
beräknas när flödesmätningar utförs på Naturhuset.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *