Umeå: Information från samverkansgruppen VA i tiden (Umeå)

Hej!

Här kommer en liten statusuppdatering från samverkansgruppen VA i tiden.

Den 15 januari 2018 genomfördes ett stormöte på Sörmjöle Bygdegård som var välbesökt. I stort sett alla föreningar och byamän längs Mjölekusten var representerade. VA i tiden informerade om vårt arbete, om miljönyttan och om totalkostnaderna för kommunens planerade VA-utbyggnad. Samverkansgruppen fick fortsatt i uppdrag att försöka förmå kommunen att se över sin VA-strategi utifrån de uppgifter vi tagit fram.

Sedan dess har mycket hänt. Vi har haft 3 nya möten med kommunen och Vakin, där vi återigen har påpekat att miljönyttan blir obefintlig. Vi har även i detalj tydliggjort vilka kostnader som kan komma att drabba fastighetsägare och arrendatorer. Kommunen har meddelat att de istället för särtaxa (dvs att fastighetsägarna får stå för merparten av kalaset) nu tänker sig en enhetstaxa (samma anslutningskostnad som i stan). Med de aviserade taxehöjningar som Vakin informerat om i media, så kommer anslutningsavgifterna när det är dags för betalning (preliminärt 2025 för Sörmjöle och 2028 för Norrmjöle) dock att vara relativt höga. Till det kommer tomtkostnader som drabbar olika fastighetsägare olika mycket beroende på toalettlösning o avloppslösning. Vi har varit mycket tydliga med att vi anser att dessa kostnader inte är rimliga. Vår ambition är att inom kort redovisa dessa kostnader i detalj för varje fastighetsägare som besvarat enkäten, men tidpunkten och behovet av kostnadsredovisningen är beroende av hur den konstruktiva dialog som vi för med kommunen utvecklas.

En statlig utredning pågår som troligen kommer att lägga fram förslag på att vattentjänstlagen görs om så att kommuner inte måste bygga storskaliga VA-system. Det kan öppna för att få bygga och driva avloppslösningar i gemensamhetsanläggningar, vilket gör att kostnaderna avsevärt minskas. Krav på en avloppsdeklaration är också ett troligt förslag. Den statliga utredningen ska presentera sina förslag i slutet av maj. Vårt nästa planerade möte med kommunen blir därför i början av juni. Vi planerar även möten med Länsstyrelsen och med kommunfullmäktiges olika partigrupper under våren för att informera om vad vi kommit fram till och förhoppningsvis kunna påverka dem att avvakta med utbyggnadsplanerna. Fastställande av verksamhetsområdena sker tidigast i höst efter valet.

På hemsidan www.mjole.com kommer vi fortlöpande att lägga ut information om vårt arbete under fliken VA-frågan och rubriken Fakta från VA i tiden http://www.mjole.com/va-i-tiden. Där går det att läsa mer om bakgrunden, miljönyttan och tidplanen. Har ni frågor eller vill ha ytterligare information kontaktar ni oss lämpligast via e-post på adressen vaitiden@mjole.com.

Leif Berglund för VA i tiden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *