Föreningen Strandskyddarna har många frågor som är kopplade till Va-frågan.

På va-i-tiden.se´s nätverkssidor ser jag att många  av föreningen Strandskydds frågeställningar är kopplade till Va frågan.

Bildvy över Gårviks badplats.
Fotot taget där en bajspump/hamnkontor ska ligga enligt det kommunala beslutet.  Vid bräddningar kommer länsar läggas ut som hindrar bajset att flyta ut längre ut i havet. Foto Tom Hagström 2017

 

Välkommen till Strandskyddarna!
Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver.

Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande generationer får rimliga möjligheter att nå och vistas vid våra stränder. En viktig aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv.

Läs mer  och Aktuellt på Strandskyddarna

Vi driver processen i  först hand mot kommunernas planförfarande och bevakar länsstyrelsen. Om vi inte når fram, så går vi till  Mark miljödomstolen i de fall som vi i styrelsen anser att det behövs för att skydda strandskyddet. (Jag måste skryta lite, vi har oftast mer kompetens än kommunerna och därmed har vi en bra känsla för hur mark  och miljödomstolar kommer att döma).

Vi hjälper även icke medlemmar om vi har möjligheter, även om vi helst ser att man är medlem.

På va-i-tiden.se´s nätverkssidor ser jag att många  av föreningen Strandskydds frågeställningar är kopplade till Va frågan.

Vi undrar, är det några som vill ha hjälp med att driva sina strandskyddsfrågor  via oss.
Gå in på vår hemsida för Strandskyddarna så förklarar vi mer.

 

Här under ges några exempel på hur vi arbetar.

*2017-07-03  Mark-och miljödomstolen upphäver Lysekils kommuns beslut att anta detaljplan för S Stockevik på Skaftö i Lysekils kommun (mål nr P 4146-16). Detaljplanen innebär att ett hotell/friskvårdsanläggning/spa samt 13 villor skall byggas för ca 750 miljoner på ett större orört område i den yttersta skärgården ut mot Skagerack.

Exploateringen kommer att ske delvis på strandskyddad mark.

Domstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att etableringen innebär påtaglig skada på naturområdet och att några särskilda skäl inte föreligger för att medge dispens från strandskyddet.

Lysekils kommun har överklagat till miljööverdomstolen.

*2017 Moderaterna vill kraftigt minska skyddet för stränderna i Sverige. Motion till riksdagen

*2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M). Plan för ett starkare Sverige – reformer för fler bostäder.
I motionen framgår att det nuvarande generella strandskyddet på 100 m minskas till 50 m. Möjligheten till utvidgning minskar från 300 m till 100 m. Endast vissa områden skall få strandskydd i Sverige. Dessutom föreslås att kommunerna ges större beslutanderätt och möjligheten till överklagningar begränsas. Förslagen är så omfattande, enligt Strandskyddarna, att om det genomförs så kommer det att bli som i södra Norge och i flera andra länder. Ingen kommer längre ned till stränderna.

* Strandskyddsdispens kan inte ges i Lysekils kommun (maj 2017).

Ärende: En större parkering på 6000 m2 på fastigheten Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:5.                                                                                                       Dom: Miljödomstolens beslut 2017-05-04 (mål nr M 4302-16).                                                                                                                                                     Strandskyddarna överklagar och domstolen ändrar länsstyrelsens beslut och upphäver miljönämndens beslut.

*Strandskyddsdispens kan inte ges i Tjörns kommun (april 2017).                                                                                       Ärende: Ett allaktivitetshus med bastu på fastigheten Tjörn Stockevik S:3.                                                                                                                Beslut: Länsstyrelsen 2017-04-22 (dnr 526-993-2017 och 505-1055-2017).                                                                                                                               Strandskyddarna överklagar och länsstyrelsen upphäver Tjörns kommuns beslut. Länsstyrelsen anger att inget av de sex särskilda skälen i 7 kap 18 c § i miljöbalken är tillämpligt i ärendet.

*Gullmarsbadens camping, Lysekils kommun (februari 2017): En närboende har begärt att det skall ske en ny dispensprövning eftersom campingen varit stängd under flera år. Miljönämnden har beslutat att inte begära in en dispensansökan då fasta villavagnar har stått uppställda och haft hyresgäster. Dock utanför strandskyddat område. Strandskyddarna har överklagat till länsstyrelsen eftersom det inte skett någon camping på strandskyddat område under 4 år. Enligt tidigare domstolsbeslut skall det ske en förnyad dispensprövning efter ett (1) år.

För strandskyddarna 20180303

Tom Hagström
thag@spray.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *