Brev från en desperat kvinna på norra mälarstranden utanför Köping

Hej

Jag fick ett brev skickat från en kvinna i Köpingsområdet (hon som var med i Kalla Fakta programmet), som varit i kontakt med regeringskansliet.

Hon skriver så här:

__________Snälla hjälp!!! Jag håller på att gå under på grund av oron att hamna på gatan!!! Köpings kommun försöker tvinga mig att betala så stora summor för vatten och avlopp så jag måste lämna mitt hem med kanske skuld kvar! Jag har haft sjukpension sedan unga år och fyller 65 i februari och får inte lån. Det finns andra lösningar för mitt avlopp som är betydligt billigare men. …

 

Från Viktoria Chlot, Departementssekreterare på Miljö-och energidepartementet får hon detta svar (M2017/03203/Brev):

Hej Gerd,

Tack för ditt mejl.

Av ditt mejl förstår jag att du befinner dig en besvärlig situation vilket jag beklagar. Departementet kan dock enligt grundlagen inte kommentera eller ingripa i det enskilda ärende du beskriver. Allmän kan jag dock säga att  regeringen i maj tillsatte en utredningen som bland annat ska se över hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Ibland blir det billigare både för kommunen och för fastighetsägarna att fastighetsägarna går samman och skapar en gemensamhetsanläggning. Alternativ som bör undersökas är möjligheten för kommunerna att besluta om så kallad va-samverkan och möjligheten att i större utsträckning ge utrymme för enskilda alternativ när dessa kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och om en sådan lösning är förenlig med intresset av en god hushållning med naturresurser. En mer flexibel lagstiftning kan ge mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.
Miljöminister Karolina skog svarade igår på en likande fråga i riksdagen. Jag bifogar en länk till riksdagens webbplats där du kan ta del av ministerns svar.

www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/anslutning-till-kommunalt-vatten-och-avlopp_H51040

 

Svaret som hon fått, ger mig kalla kårar av obehag.

Hur kan man ge en desperat kvinna beskedet att ”vi har tillsatt en utredning” och titta på interpellationsdebatten.

När jag berättade om Grönwalls utredning och hans direktiv ifrån miljödepartementet, och utvecklat det som sades på interpellationsdebatten, så tog jag glädjen och orken ifrån henne. Jag kan inte ge henne mer än ett ärligt svar på vad utredningen handlar om. Varför ljuga.

Svaret  frånn regeringskansliet, som är ett standardsvar skrivet av en ”målvakt” för denna typ av frågor, löser inte hennes och tusentals andras problem just nu.

Skall vi ha ett samhälle som krossar människorna.

Ett samhälle som agerar i samma anda som Köping. Där har vi av kommunens ordförande fått svaret att besluten om verksamhetsområde och taxor är tagna ”i sann demokratisk anda och att besluten har fattats av ett enat fullmäktige” (sagt vid ett stormöte som kommunen höll i maj 2017, och där kommunen enbart presenterade kalendern och va planen och därefter lät folk ställa frågor i nästan 2 timmar). Reportern för Bärgslagsbladet skrev efteråt: Många frågor, inga svar. Länk

Som Köping nu går fram, likt Munkedal, Tyresö, Huddinge, Nacka, Dals Ed, Åstorp, Umeå, Kungsör, Orsa, Smedjebacken, Vänersborg m fl, så tvingar man människor att stå för kommande infrastruktur, men gör det så dyrt att de som betalar inte kan bo kvar.

De krossas av makten.

Köping med flera kommuner har aldrig gjort ordentliga undersökningar av miljöbehovet, utan svarar, som många andra kommuner, att vi har på känn att det behövs. Det verkar som om kommunerna går efter en speciell agenda hur man skall kunna genomdriva sina beslut om kommunalt vatten. I denna agenda behöver man inte bry sig om den grundläggande frågan, den om huruvida miljön faktiskt blir bättre av kommunalt avlopp eller ej, och ifall åtgärderna är rimliga i förhållande till andra åtgärder. Se

http://www.va-i-tiden.se/recept-pa-hur-kommunerna-kan-driva-igenom-kommunalt-va/

För Köpings del är det däremot ok att muddra i djuprännan in genom Mälaren och i sin hamn och fördröja god vattenstatus ytterligare många år.

http://www.va-i-tiden.se/kopingnorr-malarstrand/

Därtill tillåter man välfrekventerade båtklubbar som ligger intill fritidshusområdena att släppa ut handfats och diskvatten direkt i sjön och tillåter mulltoaletter på öarna. Detta samtidigt som man svarar fritidsshusägarna, att deras vattenutsläpp förstör Mälaren. Detta pga att de i de  små fritidshusen, där inte wc tillåtits, släpper ut vatten ifrån handfat och diskhoar, ner i stenkistor och där nedbrytningen sker effektivt i jorden. De djupa jordlagren består av morän blandat med lera och sand.

Vi husägare får inte ihop denna logik.

Skall man fullfölja denna miljöpolitik, får ingen båt, vare sig från den tyngre sjöfarten eller fritidsbåtar eller campande utmed stränderna bada i sjön och tvätta sig däri, eller att släppa ut diskvattnet. Tror inte att detta är politiskt möjligt att införa, det saknar förankring hos människorna som berörs.
Men varför gör man det då för fritidshusägare och landsbygdsbefolkning?

Var är logiken?

I Köpingsfjärden finns det en ö i form av en rullstensås, Runsten kallad, där kommunalt vatten men ej avlopp dragits ut för flera år sedan. 40-50 fastigheter ligger på ön, tätt intill varandra och placerade mycket nära sjön. Där har en del har installerat wc och spolar direkt ner i gruset i åsen. Kommunen anser inte att detta är något problem.

Var är logiken?

 

I Köping, Kungsör och Arboga finns det en motion om att ej tillåta fritidsbåtar med motorer. Motionärerna önskar värna om Mälarens vattenkvalitet.

Men det går bra att utöka storleken på de lastfartyg som skall in i hamnen, ca 5 varje vecka,och att muddra i sedimentlagren som är fulla med gifter och näringsämnen. Detta ifrån tidigare orenade utsläpp ifrån städerna. Även idag släpps stora mängder näringsämnen ut ifrån de kommunala reningsverken och från en fabrik, Hydro, som tillverkar kvävebaserade gödningsämnen och sprängmedel. Intill idag så är den gula röken i form av nitrösa gaser ifrån Hydros anläggningar en signal om att ytterligare en produktionsstart är gjord. Förutom dessa utsläpp finns de stora diffusa utsläppen ifrån åkrar och skogsmarker.

 

Den näring som ligger i Mälaren sediment släpper årligen ut 230 000 kg fosfor. Det är i dessa sedimentlager man skall muddra. Det är som att gräva i en gödselhög under vattenytan. Ändock behövs, enl domslut, inga större åtgärder för att skydda Mälaren, ”miljöskopa” får användas, länsar behövs inte.

Våra utsläpp på Köpings Norra Mälarstrand motsvarar ca 50 kg fosfor ner i mark, troligen når bara något kg Mälaren.

Var är logiken?

Jag upplever sättet som Köping agerar på som rent diktatoriskt, som ett Östtyskland, dvs DDR, Deutsche Demokratische Republik, eller ett Ryssland, där makthavarna inte talar med de som berörs, gömmer offentliga dokument om nya detaljplaner, länk och andra beslut, djupt ner i sina kommuners hemsidor, och kallar detta för att allmänheten har insyn i verksamheten och har möjlighet att överklaga inom 3 veckor. Begär man dokument av kommunen enl offentlighetsprincipen så får vi enbart beslutsdokumenten, inget mer. Alla mötesprotokoll, mailkonversationer mm som man har rätt till får vi inte ut av kommunen, de tvärvägrar. Samtidigt gömmer de sig sig bakom demokratiska floskler.

 

Att bygga ut de kommunala systemen, samtidigt som miljön inte alls påverkas i den omfattning som besluten grundats på är felaktigt, och på det sättet det görs är det våldtäkt på enskilda människor. Se inlägg 2017-11-23 på sidan http://www.va-i-tiden.se/brev-riksdagspolitiker/

 

Det är till och med så att flera områden som berörts, räknat på sina utsläpp, och sett att med den kommunala anslutningen blir vattenmiljön mer påverkad av näringsutsläpp än som det är, så det är ett bedrägeri i miljardklassen, som man låter småfolket betala och gå under av. Se http://www.va-i-tiden.se/ny-statlig-utredning-hallbara-vattentjanster/.

Köping säger att förorenaren skall betala. Ifall våra utsläpp blir större med kommunala reningsverk, kommer Köpings kommun betala utbyggnaden då?

Köpingtycker  inte att utbyggnad av va systemet och överklagningarna är något problem, va-projektet går vidare som om inget har hänt, man är helt övertygad om att domstolarna ger dem rätt. Hur kan en kommun vara så säker på sin rätt att man lägger miljoner kronor på fortsatt projektledning och utredningar. Är råden från SKL så tvärsäkra att man redan vet att man kommer att vinna målen. Nackas, Huddinges, Köpings, Tyresös, Munkedals m fl kommuners agerande tyder på det.

Men vi tycker inte att detta är rätt i Köping, se http://norrmalarstrand.com/. Inte heller i övriga sverige känner man att detta är rätt. Se alla tidningsartiklar från hela Sverige, där upprörda reportrar berättar om människor som våldtas av makten, se länk

Se alla överklagningar från olika områden, se länk.

Vår skrivelse till miljödepartement, bostadsdepartement och till den statliga utredningens ordförande Anders Grönwall vittnar om vår desperation. Se länk

Vi känner oss rättslösa, totalt rättslösa. Skall det vara så 2017.

Vi vill inte ha detta samhälle!

Min och många andras tro på ett demokratiskt samhälle grusas, när ingen hänsyn tas till minoriteterna dvs landsbygdsbefolkning och fritidshusägare. Demokrati har då bliivit en floskel, som man kan ta till då man från maktens sida behöver förklara sig. Vi trodde demokratibegreppet kommit längre än det grekiska samhället för 2000-3000 år sedan, där stormännen talade om demokrati, men där de små människorna och slavarna inte hade någat att säga till om.

 

Vill ni ha detta samhälle?

Vad gör ni för att det inte skall vara så. Att som nu från Miljöministern och regerings håll hänvisa till en utredning, som har som direktiv att skynda på och göra det enklare att bygga ut kommunalt va, betyder ju inte alls att den enskilde fastighetsägaren får det enklare i fortsättning. Vill man ändra lagen oavsett i vilken rikting, tar det tid. Anders Grönwall säger själv att det kan dröja till minst 2020.

 

Hur kan man ge en desperat kvinna beskedet att ”vi har tillsatt en utredning” och be henne titta på interpellationsdebatten. Det löser inte hennes och tusentals andras problem just nu. När hon väl fick reda på vad utredningen och debatten gick ut på blev hon än mer ledsen, och kände sig förd bakom ljuset. 

 

Gör något nu. Inte om några år.

Gör det inte möjligt för Köping att kunna säga att i på Norrmälarstrand gick det bra.
Så gjorde man på fullmäktigemötet i nov 2017, när Elizabeth Salomonsson, kommunens ordförandeuppmuntrade fullmäktigeledametörna till ett beslut om kommunalt verksamhetsområde för norr mälarstrand, genom att säga att ”i Sundänge gick det ju bra” dvs i fritidshusområdet norr om Köping, där fastighetsägarna protesterade, och till slut sålde 1/3 av ägarna fastigheterna. Det var ju bara gamla som snart skulle sälja ändå är svaret jag hört att andra områden givits. Tycker ni att era föräldrar som sålde villan och köpte fritidshuset och blommade upp på sommaren i sin oas skulle ha fått samma svar, ”det gick ju bra”.

För vad betyder i Sundänge gick det ju bra”. Jo, protesterna övergick aldrig till handgemäng och större polisingripanden, ingen tände eld på sig själv utanför stadshuset, ingen politiker mordhotades och inga stora demonstrationer ägde rum. Det var bra äldre människor som mådde illa, som försökte protestera, som diskuterade hur de kunde överklaga kommunens beslut, och som till slut gav upp och sålde sina oaser, och som försökte fortsätta livet utan livets glädjeämne. Detta för att miljön skulle räddas och som inte lät sig räddas så enkelt som att ge sig på de allra minsta utsläppen. Men man lyckades ju med en social swaping och med en gentrifiering och hoppas på att skatteintäkterna och avgifterna skall ge en rikare kommun i framtiden. Men de som blev sargade och deras släkt och vänner kommer inte fortsätta tro på det demokratiska samhället, det var övergreppet för stort för.

Så gör något nu. Inte om några år.

/Anders Segerberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *